Pasientinformasjon: Fjerning av prostata / radikal prostatektomi v. 1.4