Rutiner ved prosedyresvikt i forbindelse med overføring av pasienter mellom primærhelsetjenesten og SUS (v. 1.17)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF

Mer informasjon...

HENSIKT

Å kunne drive kvalitetsforbedrende arbeid gjennom håndtering av avvik/uønskede hendelser i henhold til avtale og etablere rutiner som gjør at liknende feil ikke skjer igjen.

DEFINISJON

Prosedyresvikt i henhold til samhandling mellom primærhelsetjenesten og sykehuset er uønskede hendelser som oppstår i forbindelse med inn- og utskriving av pasienter i sykehuset. Med primærhelsetjenesten mener vi kommunehelsetjenesten og fastlegene.

 

ANSVAR

Avvik/uønsket hendelse registreres der avviket oppdages.

 

RUTINE

Avvik meldt av primærhelsetjenesten

1.        Primærhelsetjenesten melder avvik ved å sende sitt avviksskjema til Seksjon for saksdokumentasjon (SSD) ved SUS, Postboks 8100, 4068 Stavanger.

Avviksskjemaet skal inneholde:

a.      Beskrivelse av  hendelsen

b.      Avdeling/sengepost avviket har oppstått på

c.      Strakstiltak som er i verksatt

d.      Pasientens navn og fødselsnummer

e.      Navn og postadresse på enheten som melder avviket
 

2.        Seksjon for saksdokumentasjon (SSD) skanner dokumentet (avviksskjemaet) inn i Elements og sender dette videre til aktuell klinikk/avdeling.

3.        Klinikken/avdelingen oppretter sak i synergi, legger avviksskjemaet fra primærhelsetjenesten ved som vedlegg i synergisaken, og videresender dette til riktig saksbehandler i egen klinikk. Samhandlingsavvik kommunehelsetjenesten - Registrering i Synergi

Ved registrering av sak i Synergi skal man velge sakstype "Uønsket hendelse - Pasientrelatert". Velg deretter hendelsestype ”Samhandling med kommunehelsetjenesten - Avvik meldt av kommunen” og velg underkategori.

Aktuell avdeling saksbehandler synergisaken (årsakskategori, tiltak m.m) på ordinær måte. Etter at saksbehandling er avsluttet skriver saksbehandler ut synergisaken og sender den som svar til aktuell kommune pr.post.


TA KOPI AV SAKSDOKUMENTASJON INNSENDT FRA PRIMÆRHELSETJENESEN (kommune/fastlege/sykehjemslege) ,og legg sammen med utskriften fra Synergi.

 

Avvik meldt av SUS

1.        Sykehuset, ved aktuell klinikk/avdeling, registrerer avviket i synergi.Samhandlingsavvik kommunehelsetjenesten - Registrering i Synergi

Avviksskjemaet skal inneholde:

a.      Beskrive hendelsen

b.      Navn på enhet i primærhelsetjenesten avviket har oppstått

c.      Eventuelt hvilke strakstiltak som er iverksatt

d.      Pasientens navn og fødselsnummer (legges inn i personopplysningsfeltet).

 

2.        Saksbehandler som mottatt synergisaken fra primærmelder, vurderer hvorvidt hendelsen er tilstrekkelig beskrevet og sender  deretter saken videre til kommunen.

a.  Velg sakstype "Uønsket hendelse - Pasientrelatert"

b.  Velg deretter hendelsestype ”Samhandling med kommunehelsetjenesten - Avvik meldt av sykehuset” og velg den underkategorien som samsvarer best med avviket som meldes.  Avslutt  Synergisaken og skriv den ut. Utskrift av saken sendes pr. post til aktuell kommune v/kontaktpersoner (se lenke under).

c.  Utsendelsen skal dokumenteres i Elements. Send eventuelt kopi av synergisaken til Seksjon for saksdokumentasjon (SSD) for skanning og   journalføring.

 

 Kontaktpersoner i kommunene


RAPPORTERING

Seksjon for samhandling vil be klinikken om rapport over avvik meldt av primærhelsetjenesten en gang pr. år. Rapporten presenteres for Samhandlingsutvalget og Kvalitet - og pasientsikkerhetsutvalget årlig.

Primærhelsetjenesten holder selv oversikt over avvik meldt av sykehuset, og presenterer sine avvik i samhandlingsutvalget en gang pr. år.
 

REFERANSER

Overordnet samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommuner 

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for pasienter med  psykiske lidelser og ruslidelser (delavtale nr.2a) 

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved henvisning og innleggelse av pasienter (delavtale nr. 3) 

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten (delavtale nr. 5)

 


Kapittelmeny