Sprøytepumpe til kontinuerlig subcutan medisinering v. 1.4

 

Sprøytepumpe til kontinuerlig subkutan medisinering- Micrel MP Daily+ (hastighet mm/24t)

 

1.0      Hensikt

 

Sikre god symptomlindring til palliative pasienter.

 

2.0   Omfang

 

Gjelder alle pasienter med behov for subkutan administrering av medikamenter som kontinuerlig infusjon med pumpe.

 

Indikasjoner på subkutan administrering av medikamenter er:

1) Når det ikke er mulig med oral administrering på grunn av dysfagi, nedsatt bevissthetsnivå, nedsatt opptak av virkestoffer i gastrointestinaltraktus, kvalme og oppkast.

2) Når pas. har nedsatt samarbeidsevne på grunn av demens, delir eller psykose.

3) Når man ikke oppnår tilfredsstillende symptomlindring ved oral administrering.

4) I den terminale fasen.

 

3.0   Ansvar

 

Lege ordinerer subkutan administrering av medikamenter i pumpe. Ansvarlig sykepleier trekker opp og administrerer medikamenter via pumpen etter legens forordning, sammen med annen sykepleier. Ansvarlig sykepleier observerer innstikksted og pumpe daglig.

 

4.0   Beskrivelse

 

            4.1 Utstyr

         Sprøytepumpe Micrel MP Daily+ m/”kortform bruksanvisning”

         Batteri 6 stk Alkaline batterier 1.5V type LR03 AAA størrelse (+ ekstra sett)

         Kanyle (Tenderlink/silhouette)

         Sprøyte 10 ml-20 ml luerlock

         Utstyr til desinfisering av hud

         1 ml / 3 ml / 5 ml sprøyter til opptrekk

         Opptrekkskanyle

         Injeksjonsvæske/medikament

         Tilsetningslapp

         Gjennomsiktig bandasje til fiksering av kanyle (f.eks Tegaderm)

         Steril propp

         Veske/plastomslag

 

 

            4.2 Fremgangsmåte

 

Micrel MP Daily er en døgnpumpe som går med en hastighet på millimeter  pr. 24 timer.

 

Det kan i noen situasjoner være aktuelt at pumpen skal gå på kortere eller lengre tid enn 24 timer. Ved andre tidsintervall skal omregning og innstilling gjøres av sykepleiere med kompetanse på dette, i samråd med lege.

 

                   4.2.1 Klargjøre sprøyten

 

 • Bland medikamentene i en 10 ml eller 20 ml sprøyte med luer-lock.
 • Mål lengden på innholdet i sprøyten med millimeter (mm)-skalaen på pumpen. Dette skal gjøres ved hvert sprøyteskift. Noter antall mm.
 • Fest sprøyten til ny Tenderlink/Silhouette-kanyle og fyll slangen.
 • Tilsetningslapp fylles ut og legges ved sprøyten.

 

-Dersom det blir lite volum i sprøyten kan man etterfylle med NaCl 9mg/ml for å få et større volum slik at man lettere kan observere om pumpen går. Mengden NaCl og totalt væskevolum føres på tilsetningslappen.

 

 

                   4.2.2 Montere sprøyten på pumpen

 

 • Montering og justering av sprøyte/pumpe skal alltid gjøres før tilkobling tilpasient.
 • Monter sprøyten i pumpen. Se ”kortform bruksanvisning” som følger med pumpen. Obs at både stempel og fingergrep ligger stabilt i sporene på pumpen.

 

-Evt. kan primefunksjonen brukes til å prime infusjonssettet og stramme opp den mekaniske slakken i pumpen, etter at sprøyten er montert, men før tilkobling til pasient. Primefunksjonen kan velges å være avslått.

 

 • Dersom pas. ikke har, eller skal ha ny, Tenderlink kanyle så legges denne inn. Se prosedyren «Innleggelse og bruk av subcutan kanyle»

 

 • Koble til pasient.

 

              4.2.3 Bruk av pumpen

 

 • Se ”kortform bruksanvisning” for hvordan pumpen stilles inn og settes i gang/stoppes.

 

Hold tastene  og  nede i 3 sekunder for å slå på pumpen.

Still inn lengden du målte på innholdet i sprøyten ved å trykke på  og  - tastene.

Trykk -tasten og hold denne inne i 3 sekunder slik at GO vises, for å starte infusjonen. Vær oppmerksom på at pumpen går tilbake til tidligere innstilling dersom ikke pumpen startes umiddelbart etter innstilling.

 

Stoppe infusjonen/slå av pumpen: Hold tastene   og  nede i 3 sekunder.

 

 • Varsler og alarmer: Se ”kortform bruksanvisning”.
 • Ved førstegangs batterivarsel vil gjenværende batteritid være på omkring 24 timers drift. Det bør alltid være nye batterier tilgjengelig.

 

 

 

 

            4.3 Observasjoner

 

      -Hver gang det skiftes sprøyte i pumpen, skal to sykepleiere kontrollere:

 • Rett pasient
 • Rett opptrukket medikament(er)
 • Fullstendig utfylt tilsetningslapp.

Husk å notere:

-          medikamenter, styrke og mengde

-          totalt væskevolum i den ferdig tillagede sprøyten

-          væskevolum i mm

-          signatur/dobbeltsignatur sykepleiere

-          dato og tidspunkt for tillaging og oppstart

-          navn og fødselsdato på pasient

 • Rett målt væskevolum (mm)
 • Rett innstilling og oppstart av pumpe

 

-På hver vakt skal sykepleier med ansvar for pasienten kontrollere:

 • At pumpen går.
 • Rett innstilt mm i forhold til registrert på tilsettningslappen
 • At mengden medikament som er gått inn, er i samsvar med tidspunkt for oppstart av pumpen

 

-Innstikkssted skal sjekkes daglig (dokumenter dine observasjoner)

-Kanylen byttes hver 7. dag dersom det ikke er tegn på infiltrat, inflammasjon eller lekkasje.

 


Kontrollskjema- sprøytepumpe Micrel MP Daily

 

 

            4.4 Ekstradoser

 

Ekstradoser gis ikke med pumpen. Det anbefales å legge inn egen subcutan kanyle (Neoflon) for ekstradoser (se prosedyre for Innleggelse og bruk av subcutan kanyle)

 

 

 

 

            4.5 Annen informasjon

 

 • Ved bruk av Micrel MP Daily bør man ikke fylle 20 ml sprøyten med mer enn 19ml fordi det da blir spenn på sprøytestempel. Ved bruk av Micrel MP Daily + kan man bruke opp til 40ml i en 60ml luerlock sprøyte. Kontakt palliativt team ved behov for råd.

 

 • Informasjon om hvilke medikamenter som vanligvis brukes i subcutan pumpe finnes på: Legemiddel i blanding
 • Seksjon for behandlingshjelpemidler administrerer Helse Stavangers utlån av medisinsk tekniske hjelpemidler for hjemmebehandling, inkludert Micrel MP daily+ sprøytepumper. De har også ansvar for forbruksmateriellet forbundet med disse hjelpemidlene. Informasjon og søknadsskjema finnes på: Seksjon for Behandlingshjelpemidler Pumpen skal ikke utsettes for vannsøl. Ved dusj/bad skal pumpen kobles fra.
 • Vær oppmerksom på at det tar noe tid før pumpen varsler okklusjon og/eller tom sprøyte. For å sikre at pasienten får infusjon, er kontroll i vaktskiftene og rutiner for når sprøyte skal skiftes viktige.
 • Etter bruk rengjøres pumpen med lunkent vann. Bærevesken kan vaskes på 30°C
 • Pumpen med utstyr returneres til Seksjon for behandlingshjelpemidler. Dersom pumpen er lånt fra palliativt team skal denne returneres til Palliativt senter. Dersom pumpen har feil eller mangler, må det meldes sammen med pumpen slik at den kan sendes til reparasjon

 

 

5.0   Avvik

 

 

 • Bruk gjeldende system for avvikshåndtering på ditt arbeidssted

 

 

 

 

6.0   Referanser

 

 

ED Brura, PK Russel (2005) Cancer pain. Assessment and management. Second edition. Cambridge university press

 

Graham Fiona (2006) “Syringe drivers and subcutaneous sites: a review”, European Journal of Palliative Care, 2006; 13(4)

 

Griffith Sue (2011). Improving practice using action research: resolving the problem of kinking with non-metal cannulae. International Journal of Palliative Nursing 2011, Vol 17, No 11

 

Micrel Medical Devices. Micropump MP Daily+. Norsk bruksanvisning.

 

JR Ross et.al (2002) “A prospective, within-patient comparison between metal butterfly needles and Teflon cannulae in subcutaneous infusion of drugs to terminally ill hospice patients” Palliative medicine;16:13-16

 

NHS Greater Glascow and Clyde. Guidelines for the Use of Subcutaneous Medications in palliative Care for Adults – Primary Care and Hospices

 

Palliative.org. Regional Palliative Care Program in Edmonton Alberta