Innleggelse og bruk av subcutan kanyle (v. 2.8)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medservice ABK/Avdeling for blod-og kreftsykdommer

Mer informasjon...

Neoflon og Silhouette/Tenderlink kanyle

 

 

1.0 Hensikt

 

Sikre god symptomlindring til palliative pasienter.

 

 

2.0 Omfang

 

Gjelder alle pasienter med behov for subkutan administrering av medikamenter, enten som kontinuerlig infusjon med pumpe eller som bolus injeksjoner.

 

Det er ulike indikasjoner for bruk av subkutan administrering av medikamenter hos pasienter som mottar palliativ behandling; Når det ikke er mulig med oral administrering blant annet v/ kvalme og oppkast, nedsatt samarbeidsevne på grunn av demens, delir eller psykose eller når det trengs rask administrering og oppsuging av medikamenter, f.eks ved sterke gjennombrudds-smerter. Subkutan administrering benyttes også i andre situasjoner der dette vurderes som beste alternativ, samt i livets siste dager.

 

 

3.0 Ansvar

 

Lege ordinerer subkutan administrering av medikamenter. Ansvarlig sykepleier legger inn kanyle, observerer innstikksted og administrerer medikamenter forordnet av lege.

 

 

4.0 Beskrivelse

 

4.1 Fordeler med subkutan administrering:

•        Innleggelse av kanyle er lite smertefullt.

•        Langsom absorbsjon og jevn plasmakonsentrasjon, med resultat i færre bivirkninger og lenger effekt.

•        Lett å håndtere subkutan pumpe i hjemmet.

 

 

4.2 Valg av innstikksted:

•        Brystvegg under krageben (ofte godt sirkulert også i terminal fase, lett synlig, ikke i veien når pas. ligger på siden)

•        Overarmer (anbefalt for bolusinjeksjon)

•        Fremside lår

•        Mageregion

                                        

 

 

 

4.3 Hensyn å ta ved valg av innstikksted:

              Plasseres slik at den ikke hemmer pasientens bevegelsesmuligheter.

              Ødemer og dårlig sirkulasjon gir nedsatt absorpsjon.

              Terminalt vil pasienten være best sirkulert i området på brystveggen under kragebenet, overarm

              Unngå følgende områder: ødematøse områder, over benutspring, tidligere strålebehandlet hud, områder nær ledd, hudfolder, brystvev og vev direkte over tumor.

 

 

4.4 Valg av kanyle:

•        Neoflon ved bolus injeksjoner

•        Tenderlink/Silhouette ved kontinuerlig infusjon

 

          

               Neoflon                                  Tenderlink/Silhouette

 

Begge disse er myke, fleksible kanyler som hos palliative pasienter kan ligge inntil 7 dager dersom det ikke er rødt eller hovent ved innstikksted.

 

4.5 Utstyr til innleggelse og bruk av subkutan kanyle:

•        Kanyle

•        Utstyr til desinfisering av hud

•        Sprøyte 1ml, 2ml, 5ml (10ml-20ml luerlock ved bruk av pumpe)

•        Opptrekkskanyle

•        Propp

•        Injeksjonsvæske/medikament

•        Gjennomsiktig bandasje til fiksering av kanyle (f.eks Tegaderm)

•        Nettingstrømpe og kompress for innpakking av kanylen for bolus injeksjoner på arm

 

         

 

4.6 Innleggelse og bruk av subkutan kanyle:

      Legg fram utstyr og desinfiser hendene

      Velg innstikksted og desinfiser huden

      Kanylen stikkes subkutant

      Fikser kanylen med gjennomsiktig bandasje.

      Gi medikament uten å aspirere eller skylle før eller etter (kun medikamenter som er forenlige kan derfor brukes i samme kanyle)

      Lukk med ny propp

      Dersom man skal injisere større volum enn 2-4ml må det legges inn en ekstra kanyle

      Medikamentene gis ufortynnet

 

      Dersom det brukes en kanyle med forlengelsesslange skal denne slangen fylles med injeksjonsvæske før innleggelse. Ved forlengelsesslange kan denne legges i en ekstra slynge på huden før den festes med en gjennomsiktig bandasje for å unngå at kanylen dras ut (se prosedyre for bruk av subkutan pumpe)

 

 

 

 

 

4.7 Observasjoner/stell:

•        Inspiser innstikksted daglig og dokumenter dine observasjoner.

•        Kanylen byttes hver 7. dag dersom det ikke er tegn på infiltrat, inflammasjon eller lekkasje.

 

         4.8 Andre opplysninger

•        Utstyr til subkutan behandling i hjemmet søkes om, og bestilles fra, Avdeling for Behandlingshjelpemidler. Søknad sendes fra sykehuset før pas. reiser hjem, eller via lege i Mobilt Palliativt team. Informasjon og søknadsskjema finnes på:

Seksjon for Behandlingshjelpemidler

 

•        Informasjon om hvilke medikamenter som kan gis subkutant finnes på:

 

Legemiddel i blanding

Universitetssykehuset Nord-Norge

 

 

5.0 Avvik

•        Avvikshåndtering: For personell ved SUS, se prosedyre i EQS <avvikshåndtering> (Ikke tilgjengelig)

•        Bruk gjeldende system for avvikshåndtering på ditt arbeidssted

 

 

6.0 Referanser

 

Bruera ED, Portenoy RK (2005) Cancer pain: Assessment and management. Second edition. Cambridge university press

 

CDHB Hospital Palliative Care Service: GIVING SUBCUTANEOUS BOLUS MEDICATION FOR SYMPTOM MANAGEMENT IN PALLIATIVE CARE

 

Graham F (2006) Syringe drivers and subcutaneous sites: a review, European Journal of Palliative Care, 2006, 13(4)

 

Griffith S (2011) Improving practice using action research: resolving the problem of kinking with non-metal cannulae. International Journal of Palliative Nursing 2011, Vol 17, No 11

 

Kompetansesenter i lindrande behandling Helseregion vest https://helse-bergen.no/seksjon/KLB/Documents/Medikamentskrin/Endringslogg.pdf

 

NHS Greater Glascow and Clyde: Guidelines for the Use of Subcutaneous Medications in palliative Care for Adults – Primary Care and Hospices

 

Ross JR et.al (2002) A prospective, within-patient comparison between metal butterfly needles and Teflon cannulae in cubcutaneous infusion of drugs to terminally ill hospice patients, Palliative medicine,16:13-16

 

 


Kapittelmeny