Retningslinje for mediekontakt v. 2.0

Retningslinje for mediekontakt ved Helse Stavanger HF

Stavanger universitetssjukehus (SUS) skal være åpne og tilgjengelige for media, og vi skal legge til rette for media sitt arbeid. Retningslinjene gjelder for alle medarbeidere som er i kontakt med media – enten man blir kontaktet direkte, eller selv tar initiativ til kontakt.

Ytringsfrihet er en rettighet som gjelder for alle – ledere, medarbeidere, og tillitsvalgte. Mange medarbeidere ved sykehuset har kunnskap, innsikt, synspunkter og erfaring som har stor verdi i samfunnsdebatten.

Medieretningslinjene skal også bidra til at kommunikasjonen fra SUS er åpen og helhetlig, uten at det går på bekostning av pasientenes interesser og rettigheter.

Det er lurt å vurdere saken du uttaler deg i opp mot tillitsforholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. SUS har egne retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold http://pulsen.sus.no/omhelsestavanger/Sider/Varsling.aspx.

 

Når journalister tar kontakt

Før du svarer på spørsmål fra journalister, bør du gjøre følgende vurderinger:

  1. Er jeg rett person til å svare?
  2. Er saken/spørsmålene noe jeg bør drøfte med min leder eller andre kolleger?
  3. Bør jeg informere og/eller rådføre meg med kommunikasjonsavdelingen?


Du trenger ikke svare umiddelbart, men kan avtale med journalist at du kontakter han/henne på et senere tidspunkt. Spør om hvilken sammenheng du skal intervjues i. Spør også om det er konkrete pasienthistorier i saken (case). Hvis det er det, så be om mer informasjon fra journalisten. Se også punkt om “Pasienter i media” og “Taushetsplikt”.

Du har ikke krav på å få vite punktene under, men du kan gjerne spørre om følgende

  • hvilken kanal er dette tiltenkt (TV, radio eller nett)
  • hvilken vinkling journalisten ser for seg,
  • om journalisten har noe fast deadline og eventuelt når den er

Det er fint om du gir beskjed til kommunikasjonsavdelingen i forkant av et eventuelt intervju. Hvis du har behov, så kan kommunikasjonsavdelingen gi råd og eventuelt talepunkter i forkant, slik at du sikrer at du får fram poengene dine.

Før intervjuet starter er det også lurt å avtale tidspunkt for sitatsjekk, dersom du for eksempel er opptatt resten av dagen eller er hindret i å gjennomføre sitatsjekk i et visst tidsrom.

I kapittel 3.3 i Vær varsom plakaten http://presse.no/pfu/etiske-regler/vaer-varsom-plakaten/, som inneholder etiske retningslinjer for norske medier, står det blant annet at det er god presseskikk å klargjøre premissene i kontakten med kilder. Hvis det inngås avtale om sitatsjekk, bør det gjøres klart hva avtalen omfatter og hvilke frister som gjelder. Du har ikke rett på å få lese hele saken i forkant, men noen journalister sender likevel hele til gjennomlesning. Det er opp til journalisten å avgjøre, men du kan uansett spørre om du kan få se hele saken. Du har rett til å rette opp i faktafeil og hvis det er sitater i saken som du ikke har sagt. Skrivefeil og det du synes er bedre omskriving av sitater trenger du ikke opplyse journalisten om.

Vær bevisst og klar til journalisten på om du uttaler deg som talsperson for en enhet på sykehuset, på personlig vegne eller i kraft av andre roller du kan ha (leder for foreninger, politiker osv.). Dersom du er usikker på om du er rett person til å svare på forespørselen, kan du be journalisten ta kontakt med sykehusets kommunikasjonsavdeling på 477 00 999 eller web@sus.no.

 

Talspersoner på vegne av SUS

Kommunikasjonsansvaret følger saksansvaret. Dette gjelder også for mediekontakt. Alle medarbeidere med lederansvar og/eller faglig ansvar kan uttale seg til mediene om saker som angår eget ansvarsområde.

Formelle talspersoner ved SUS er styreleder, administrerende direktør, fagdirektør og kommunikasjonsdirektør. Klinikk- og stabsdirektører er talspersoner for sine fag- og styringsområder. Ledere uttaler seg om saker innenfor sitt ansvarsområde.

Fagpersonell uttaler seg og bidrar i mediesaker innen sitt fagfelt. Tillitsvalgte uttaler seg på vegne av sine fagforeninger.

Det er ønskelig at kommunikasjonsavdelingen informeres om mediesaker der medarbeidere blir bedt om å uttale seg på vegne av sykehuset. Særlig gjelder det i saker som kan skape stor offentlig interesse. Ved å involvere kommunikasjonsavdelingen tidlig i prosessen, kan avdelingen ivareta sin koordineringsrolle og gi bedre og raskere hjelp ved behov. ‘


Saker med stor offentlig interesse

Eksempler på saker som kan vekke stor offentlig interesse, er konflikter, tilsynssaker, uønskede hendelser, helsepolitiske spørsmål og spørsmål om enkeltpasienter.               

Sykehusets ansvar, innsikt og synspunkter i større saker skal formidles til media på en ryddig og profesjonell måte. I slike saker er det kommunikasjonsavdelingen sitt ansvar å legge til rette for at medarbeidere som har relevante opplysninger og/eller spesiell kunnskap, er tilgjengelige for journalister.


Pasienter i media

Medarbeidere som uttaler seg til media, skal ivareta taushetsplikten og verne om pasientenes rettigheter. Det er spesielt viktig at pasienter og pårørende skjermes, slik at de ikke blir identifisert eller omtalt mot sin vilje.

Når media henvender seg med ønske om å ha kontakt med/intervjue og/eller fotografere en spesifikk pasient, skal forespørselen bringes videre av helsepersonell til pasienten. Det er likevel opp til ansvarlig behandler å vurdere om det er forsvarlig å videreformidle en slik henvendelse til pasient eller pårørende. Da er det opp til pasienten å besvare henvendelsen med et «ja» eller «nei». Dette bør dokumenteres i pasientens journal.

Dersom det allerede er etablert en direkte kontakt mellom media og en innlagt pasient, har sykehuset ansvar for å legge forholdene til rette dersom pasienten har godkjent et møte med media. Dette må gjøres på en slik måte at det ikke går ut over andre pasienter eller driftsmessige forhold.

Det skal fylles ut et samtykkeskjema for foto, film og intervju til bruk i media.

https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&UnitID=1206&DocumentID=38824

Fritak fra taushetsplikt

Dersom pasient eller pårørende fritar noen fra taushetsplikten, skal det alltid fylles ut et skriftlig samtykkeskjema

https://helse-stavanger.no/seksjon/media/Documents/fritaksskjema%20taushetsplikt.pdf

Dersom en pasient fritar helsepersonell fra taushetsplikt, innebærer ikke dette en opplysningsplikt. Helsepersonell kan velge å ikke gi opplysninger om enkeltsaker til mediene hvis dette framstår som den mest forsvarlige løsningen, basert på faglig skjønn eller andre faktorer. Hensynet til hva som totalt sett er best for pasienten skal alltid veie tyngst.

Bistand fra kommunikasjonsavdelingen

Det kan være utfordrende å bli intervjuet. Kommunikasjonsavdelingen er sykehusets fagressurs i håndteringen av presse- og medierelasjoner. Be gjerne om støtte og råd, eller ta en telefon for å drøfte en sak eller et tema.

Kommunikasjonsavdelingen sitter i tredje etasje i administrasjonsbygget på SUS Våland og kan treffes på telefon 477 00 999 eller epost web@sus.no.

Kommunikasjonsdirektør Helga Strand Vestbø kan treffes på telefon 99 09 51 11

Se også

Retningslinjer for sosiale medier ved Helse Stavanger: https://eqs-hst.ihelse.net/cgi-bin/document.pl?pid=hst&UnitID=1206&DocumentID=13440