Baxter Infusor i palliativ behandling (v. 2.0)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medservice ABK/Avdeling for blod-og kreftsykdommer

Mer informasjon...

Prosedyre for bruk av Baxter Infusor i palliativ behandling

 

 

1.0  Hensikt

 

Sikre god symptomlindring hos palliative pasienter med kontinuerlig infusjon av medikamenter.

 

 

2.0  Omfang

 

Gjelder pasienter med behov for medikamenter som kontinuerlig infusjon med pumpe og som er godt innstilt på basisdosering. Pumpen kan kobles til subkutan kanyle, epidural- og spinalkateter.

 

 

3.0  Ansvar

 

Lege ved Mobilt palliativt team (MPT) doserer og skriver resept på pumpen. Sykehusapoteket blander pumpen og sørger for transport av denne til pasienten. Ansvarlig sykepleier kobler til og observerer pumpen, samt effekt av denne. Pasientansvarlig lege kontakter MPT ved behov for dosejusteringer.

 

 

4.0 Beskrivelse

 

Baxter Infusor er en 2- eller 5-døgns engangspumpe som fungerer uten batterier. Medikamentene presses sakte gjennom slangen og inn i kanylen/kateteret ved hjelp av trykket i ballongen. Når proppen på enden av slangen vris av starter pumpen.

 

Skiftende temperatur vil kunne endre infusjonshastigheten. Pumpen skal derfor holdes inntil kroppen i en veske eller ved siden av pasienten i sengen. Kulde vil gi saktere infusjon og sterk varme kan føre til for rask infusjon.

 

 

                                      Ballong med medikament          Hastighetsregulator

 

 

 


Slange som transporterer medikament               Luerlock kobling              Propp med vinger

 

 

 

 

 

4.1 Lagring av pumpen

 

Pumpen kan lagres i romtemperatur eller i kjøleskap, bestemt av medikamentene den inneholder

 

Romtemperatur :

 • Velg et sted som er rent, kjølig og tørt
 • Unngå direkte sollys, og nærhet til ovner etc.

 

Kjøleskap :

 • Oppbevar pumpen i en ren, separat hylle
 • La medikamentene varmes opp til romtemperatur før bruk av pumpen 

 

 

4.2 Bruk av pumpen 

 

 • Sjekk pumpen for riktig navn, medikament og holdbarhetsdato.
 • Vask/desinfiser hendene etter gjeldende retningslinje, evt ta på rene hansker.
 • Proppen med vinger i enden av slangen fjernes, pumpen er nå i gang.
 • Se at væsken går helt ut i enden av slangen.
 • Koblingspunktene desinfiseres med desinfeksjonsmiddel
 • Slangen kobles til den subkutane kanylen eller epidural/spinal-kateter. Ved bruk av subcutan kanyle kobles kanyle med forlengelsesslange til pumpen og fylles før den kobles til pasienten.
 • Dersom det er mulig tapes hastighetsregulator til huden på høyde med toppen av pumpen for å sikre korrekt hastighet. Pumpen bæres fortrinnsvis i samme høyde som hastighetsregulatoren.

 

Ved overgang fra CADD pumpe til Baxter Infusor er det viktig at tilbakeslagsventilen fra CADD-settet fjernes før Baxter Infusor kobles til kateteret.

 

 

 

 

 

 

 

4.3 Observasjoner

 

 • Kontroller daglig at pumpen går ved å se at ballongen blir mindre.
 • Pumpene er dosert for 2 eller 5 døgn, men pga variabler som temperatur og plassering på kroppen kan infusjonstiden variere +/- 10 – 15%. Dette er helt normalt. Det anbefales å ha rutine med å skifte pumpen hver 2. eller 5. dag til samme tid selv om den ikke er helt tom.
 • Observasjon av s.c kanyle- se prosedyren « Innleggelse og bruk av subcutan kanyle »
 • Observasjon av epiduralkateter- se prosedyrene « Stell av epiduralkateter »/ « Stell av epiduralkateter i hjemmet »

 

 • Andre feilkilder kan være:

-Stengt klemme på kateter

-Knekk på infusjonssett

-Tett kateter

-Sprukket ballong i pumpen

 

4.4 Bolus

           

 • Det går ikke an å gi bolus med pumpen. Ved smertegjennombrudd gis forordnet medikament per oralt eller subcutant på neoflon.

 

 

4.5 Praktisk informasjon

 

 • Utgifter til hjemmeboende pasienter dekkes av helseforetaket når det er søkt Avdeling for Behandlingshjelpemidler om å få dekket pumpe og forbruksmateriell: http://sus-nett.ihelse.net/templates/page.aspx?id=1115
 • Brukt pumpe returneres til apoteket for destruksjon.
 • Heng pumpen i en plastpose borte fra vannstrålen når du dusjer.

 

 

5.0 Avvik

 

 • Avvikshåndtering: For personell ved SUS, se prosedyre i EQS ”Pasientrelaterte avvik og uønskede hendelser” https://eqs-hst.ihelse.net/index.pl?pid=hst

 

 • Bruk gjeldende system for avvikshåndtering på ditt arbeidssted

 

 

6.0 Referanser

 

Baxter elastomeric pumps-clinicians guide

http://www.capca.ca/wp-content/uploads/Baxter-Elastomeric-Pumps-Clinician-Guide11.pdf

Baxter elatromeric pumps-patient guide

http://www.capca.ca/wp-content/uploads/Baxter-Elastomeric-Pumps-Patient-Guide1.pdf

 

 

Hospital In The home. Baxter Healthcare, Australia.

http://www.thehomecalling.com.au/resources/BPS_Patient_Guide_Infusors_Web.pdf

http://thehomecalling.com.au/private/resources/Professional_Guide_Dec_30.pdf

 

 

Christie hospital, NHS trust, UK

http://www.foremostequipment.com/PDF/pdfdocs/Baxter/Infusor.pdf

 

 


Kapittelmeny