Opplæring i medisinsk teknisk utstyr til bruk utenfor Helse Stavanger v. 1.3

Øverst i skjemaet

 

1. Hensikt

Beskrive Helse Stavanger sine rutiner for opplæring av medisinsk utstyr til hjemmebruk,og skal vise til den mer detaljerte arbeidsflyten.Medisinsk utstyr (MU) til bruk i hjemmebehandling. Bestilling og opplæring i bruk. (Ikke tilgjengelig)

 

2. Omfang

Opplæring i bruk av medisinsk utstyr til hjemmebruk innbefatter både hvordan utstyret fungerer teknisk og hvordan utstyret skal benyttes i den medisinske behandlingen. Denne rutinen omhandler den tekniske opplæringen, og skal vise til den mer detaljerte arbeidsflyten i EQS.Medisinsk utstyr (MU) til bruk i hjemmebehandling. Bestilling og opplæring i bruk. (Ikke tilgjengelig). Det forutsettes at den avdelingen som ber om utlån av det medisinske utstyret, og som er ansvarlig for opplæringen, ivaretar også den medisinske opplæringen knyttet til bruk.

Rutinen omfatter utstyr som er:

 • utlånt fra BHM
 • utlånt fra post/poliklinikk
 • utlånt fra legemiddelfirma

For hjemmerespiratorbehandling vises det i tillegg til følgende rutine: Retningslinjer for samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen for pasienter med kompliserte og sammensatte lidelser, EQS ID 4067

 

3. Definisjoner

- Medisinsk utstyr:

Medisinsk utstyr (MU) er en betegnelse for instrument, apparat, utstyr, programvare, materiale eller annen gjenstand som brukes alene eller i kombinasjon for diagnostiske og/eller terapeutiske formål. Tilbehør og forbruksmateriell regnes som en del av MU, jmf. §4b f)  i Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr.

§ 4b) elektromedisinsk utstyr: ethvert medisinsk utstyr, inkludert systemløsninger, som er avhengig av en elektrisk energikilde for å fungere.

-  MU/elektromedisinsk utstyr i denne rutinen innbefatter:

Utstyr som er plassert i hjem eller institusjon i kommunehelsetjenesten, og som eies og administreres av spesialisthelsetjenesten. Utstyret lånes ut fra Behandlingshjelpemidler (BHM). Formålet med utstyret kan være til diagnostisering og i terapeutisk henseende.

 - Utstyrsansvarlig:

En ressursperson i sykehusenheten hvor pasienten følges opp. Ref. Arbeidsoppgaver for utstyrsansvarlig, og EQS ID 4706., og Medisinsk utstyr (MU) til bruk i hjemmebehandling. Utstyrsansvarlige (Ikke tilgjengelig)

  

4. Ansvar for opplæring

 • Klinikksjef har ansvar for at rutiner for opplæring i medisinsk utstyr til hjemmebruk er kjent og fulgt.
 • Lege ved post/poliklinikk, som forordner behandlingen og som ber om utlån av utstyr, er ansvarlig for å koordinere opplæring. Enhetene har en utstyrsansvarlig som kan sørge for at opplæring blir gitt. Dette gjelder til egne ansatte, pasient/pårørende så vel som kommunehelsetjenesten sine ansatte som skal følge opp behandlingen. Jmf Arbeidsoppgaver for utstyrsansvarlig EQS ID: 4706..
 • Er utstyret ukjent for post/poliklinikk, må den henvisende enheten skaffe seg nødvendig kunnskap for å kunne gi opplæring til de som skal håndtere utstyret. For eksempel kan avtaleleverandør for utstyret kontaktes, og/eller konferer ressurspersoner i sykehuset. Medisinsk utstyr (MU) til bruk i hjemmebehandling. Utstyrsansvarlige (Ikke tilgjengelig) 
 • BHM kan veilede og bistå interne enheter/avdelinger på forespørsel alle virkedager. Ta kontakt med BHM på felles-e-post-adressen og/eller pr. telefon, se BHM intranettsiden eller send gul-lapp-melding i DIPS til «SO STV BHM Søknad Kontor». Kommunene har kontakt med post/poliklinikk.
 • Kommunehelsetjenesten har plikt til å tilegne seg og dele kompetanse i henhold til Samarbeidsavtale delavtale 6, Sphtj. § 6.3 og Helse- og omsorgstjenesteloven § 5-11, samt sikre videre opplæring av egne ansatte. Dette innebærer også å undersøke om andre virksomheter i kommunen har kompetanse på aktuelt utstyr.

 

5. Fremgangsmåte ved utlån av MU/ elektromedisinsk utstyr

5.1 Ved hjelpemidler utlånt fra post/poliklinikk via BHM

 5.1.1 Bestilling

Medisinsk utstyr (MU) til bruk i hjemmebehandling. Forberedelser (Ikke tilgjengelig)

5.1.2 Opplæring

Medisinsk utstyr (MU) til bruk i hjemmebehandling. Forberedelser (Ikke tilgjengelig)

- Pasient/pårørende og/eller kommunehelsetjenesten:

 • Post/poliklinikk ved spesialisthelsetjenesten gir opplæring i bruk av utstyr til pasient/pårørende og/eller helsepersonell i kommunehelsetjenesten i henhold til sjekkliste for opplæring, se lenke til sjekklister for opplæring på Helse Stavanger HF sin intranett eller internettside.
 • Det må sikres at opplæringen gjennomføres med eksakt samme utstyr som utleveres til pasient. Dersom tiltenkt utstyr ikke følger pasienten ved utreise må opplæring avtales spesifikt med henvisende avdeling ved Helse Stavanger HF før utskrivelse. Dette kan være aktuelt hvis pasienten f.eks. skal ha et korttidsopphold på institusjon før overføring til hjemmet.
 • Opplæringsskjema underskrives av de som skal håndtere utstyret f.eks. pasient/pårørende og/eller helsepersonell fra kommunehelsetjenesten. Signert skjema scannes inn i pasientens journal i DIPS
 • Hvis helsepersonell fra kommunehelsetjenesten ikke ønsker opplæring, må også dette dokumenters i pasientens journal, med en begrunnelse.

- Ansatte ved Helse Stavanger HF:

 • Leder tildeler sjekkliste for opplæring på aktuelt utstyr i Kompetanseportalen, som også vil være dokumentasjon på gjennomført opplæring.

 - Internt i kommuneneKommunehelsetjenesten::

 • Helsepersonell fra kommunehelsetjenesten som har fått opplæring fra spesialisthelsetjenesten har ansvar for videre forskriftsmessig opplæring i egen enhet. Kommunehelsetjenesten kan laste ned sjekkliste for opplæring fra Helse Stavanger HF sin internettside. Denne kan gjerne brukes i et system for å ivareta dokumentasjon av gjennomført opplæring, ref. §8 i Håndteringsforskriften.

 

5.2 Medisinsk utstyr som brukes til diagnostisering hvor BHM ikke er involvert. 

Dette vil være utstyr til kortvarig hjemmebruk ved diagnostisering, f. eks. Holter registrering, ph - registrering og søvnregistrering.

Opplæring gis ved igangsetting/tt ilkobling av utstyret. Det er kvalifisert helsepersonell ved den post/poliklinikk som eier utstyret som er ansvarlig for opplæringen og at denne dokumenteres i DIPS.

 

5.3 Utlån av medisinsk utstyr fra legemiddelfirma 

Helse Stavanger vil alltid ha opplæringsansvar for behandling igangsatt av foretaket. Ved utlån av MU/elektromedisinsk utstyr fra legemiddelfirma, skal opplæring gis i henhold til pkt. 5.1.2.

Alt elektromedisinsk utstyr som benyttes til behandling eller diagnostisering skal alltid registreres hos avdeling for medisinsk teknologi og informatikk (MTI).

 

5.4 Ved feil eller mistanke om feil på utstyr som er utlevert fra BHM

a) Feilsøking gjennomføres ved hjelp av brukerveiledningen som følger apparatet.

b) Kontakt ingeniør på BHM på dagtid for å avklare eventuell videre oppfølging. 

c) Dersom henvendelsen ikke kan vente til neste virkedag, kontaktes behandlere ved avdelingen i Helse Stavanger HF som har igangsatt behandlingen.gitt ut utstyret.

 

6. Avvik

Avvik meldes i synergi og/eller kommunehelsetjenesten sitt avvikssystem.

 

7. Kilder/Referanser

Forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (Håndteringsforskriften)

Delavtale 6, Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet

Sjekklister for opplæring