Asperger syndrom,Anbefalt litteratur og referanser (v. 1.1)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF

Mer informasjon...

 

Litteratur med råd for å sikre en god tilbakemelding til foreldre:

 

Sosial og helsedirektoratet (2002). ”En god start” Veileder til bruk i diagnoseprosessen

ved funksjonshemming hos foster og barn.

Veilederen er ment å være et hjelpemiddel for helsepersonell som møter foreldre i den

sårbare perioden der diagnose stilles og tilbakemeldes til foreldre.

Kan bestilles gratis fra:

http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/veiledere/en_god_start_2711

Fjæran, T. & Rusten, E. M. (2006). ”På den andre siden av bordet” Sør rapport nr. 1‐ 2006

tilgjengelig på http://spiss.homestead.com/ARTIKLER.html

Denne artikkelen handler om to spesialpedagogers personlige opplevelser og tanker

rundt det å befinne seg i rollen som mødre til barn med utviklingsforstyrrelser i møte

med hjelpeapparatet.

 

Tips til informasjonskilder for foreldre som vil starte å orientere seg på

egenhånd:

Autismeforeningen.no er et bra sted for foreldre å starte innformasjonsinnhenting på

Internett. Her finnes informasjon om hva Asperger syndrom er, oversikt over

opplysningsmateriell, aktivitetskalender og nyttige lenker til andre relevante

informasjonskilder. På nettsidene finnes også oversikt over ulike lokallag og

kontaktinformasjon til likemannsgrupper i foreningen. Her kan fagfolk laste ned og skrive ut (eller bestille fra post@autismeforeningen.no) brosjyren Hva er Asperger syndrom, som kan gis foreldre når diagnosen formidles.

 

Psykologen Tony Attwood regnes som en av de fremste ekspertene på fagfeltet.

Disse bøkene forklarer relevante vanskeområder og implikasjoner på en god måte:

Attwood, T. (2006). The complete guide to Asperger’s syndrome. Jessica Kingsley

Publishers

Attwood, T. (2004). Asperger’s Syndrom: En handbook for foreldre og fagfolk. Damm

En annen mye brukt innføringsbok fra en av Nordens fremste eksperter på området:

Gillberg, C. (1998). Barn, ungdom og voksne med Asperger syndrom. Normale, geniale,

nerder? Oslo: ad Notam, Gyldendal.

Kort informasjonshefte som forklarer vanskene:

Fjæran‐Granum, T. (ikke datert), Asperger syndrom. Informasjon for Ungdom og voksne.

Hefte nr 4. SPISS forlag

 

Litteratur som kan være nyttig for å gi informasjon om Asperger syndrom til barn:

 

Bøker tilpasset barn kan være til hjelp for å formidle kunnskap om autisme og Asperger

syndrom både de som selv har fått en diagnose, søsken, klassekamerater og andre i

nærmiljøet:

 

Welton, J. (2007). Hva kan jeg fortelle deg om Asperger syndrom? En guide for familie og

venner. Kommuneforlaget. Kan bestilles fra Autismeforeningens hjemmesider.

Mohlin M., & Medhus, M. (2005). Slik kan det være å ha høytfungerende autisme og

Aspergers syndrom. Kan bestilles fra Autismeforeningens hjemmesider.

 

Vermeulen, P. (2008). Jeg er noe helt spesielt.

Inneholder CD med redigerbare arbeidsark som er mye brukt for å formidle diagnosen

til barnet selv og kan gjennomføres i skoleklasser.

 

 

Kurs til foreldre og fagfolk:

 

Autismeforeningen.no har en egen aktivitetskalender med oversikt over kurs, seminarer

etc.

 

SPISS er en privat tilbyder som blant annet tilbyr kurs for foreldre. Se kurskatalog på

http://spiss.homestead.com/

 

Litteratur med råd om generell tilrettelegging:

 

Gjesti, E., Fjæran‐Granum, T., & Lamach, I. (2005). Tilrettelegging for mennesker med

autismespekterforstyrrelser. Nordvoll skole og autismesenter. Dokumentsamling. Hefte

Fjæran‐Granum, T. Ideboka. Hvordan forholde seg til barn og unge med

autismespekterforstyrrelser? Hefte nr 7, SPISS forlag.

 

Faherty, C. (2000). Autisme/Asperger syndromHva

betyr det for meg? En arbeidsbok for

økt selvforståelse hos barn og unge med høytfungerende autisme eller Asperger syndrom.

Strukturerte undervisningsideer (basert på TEACCH‐pedagogikk) for hjem og skole.

Oversatt av Torill Fjæran‐Granum, SPISS Forlag, 2007.

 

Om TEAACH‐pedagogikk:

Schopler E., Mesibov G. B., & Kunce L. J. (1998) (red.) Asperger syndrome or highfunctioning

autism. New York: Plenum Press.

 

Oversikt over litteratur og materiale på TEAACH.com.

Kort innføring på norsk finnes blant annet på spesialpedagogikk.no (under fanen

Hjelpemidler). Her finnes også bilder til nedlasting som kan brukes for barn som visuell

støtte.

 

Litteratur med tips om tilrettelegging av skoletilbud:

 

Martinsen, H., Nærland, T., Steindal, K., & Tetzchner, S. von (2006). Barn og ungdommer

med Aspergersyndrom:

prinsipper for undervisning og tilrettelegging av skoletilbudet.

Oslo: Gyldendal Akademisk.

 

Reigstad, T. (2003). Tilrettelegging for utvikling og mestring av sosiale ferdigheter for

elever med Asperger syndrom i vanlig skole”. Kan kjøpes fra Autismeforeningen.

 

Faherty, C. (2000) Autisme/Asperger syndrom. Hva betyr det for meg?

En arbeidsbok for økt selvforståelse hos barn og unge med høytfungerende autisme eller Asperger syndrom. Strukturerte undervisningsideer for hjem og skole. Oversatt av Torill Fjæran‐Granum, SPISS Forlag, 2007.

 

Hernar, B. (2005). Å undervise en elev med Asperger syndrom. Eksempler på pedagogisk

tilrettelegging og forebygging av psykiske vansker. Autismeenheten.

 

Utdanningsetaten Oslo kommune – Skolevegring en praktisk og faglig veileder (2009).

http://www.utdanningsetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/utdanningsetaten%20%2

8UDE%29/Internett%20%28UDE%29/EFP/PPT/veileder%20PDF.pdf

 

Arbeidsbøker og materiell for å jobbe med selvforståelse og hjelp til å forstå og håndtere egne følelser:

 

KAT‐kassen (Kognitiv Affektiv Trening). Attwood, T., Callesen, C., & Møller‐Nielsen, A.

(2009). CatKit:

the cognitive affective training program for improving communication.

Future horizons Incorporated.

Kan kjøpes i norsk oversettelse på cat-kit.com

 

Vermeulen, P. (2008). Jeg er noe helt spesielt. Oversatt og tilpasset til norsk av Elly van

Goor og Berit Eide. Universitetsforlaget

Forespørsel om veiledning i metoden kan rettes til Nordvoll skole og autismesenter eller

Regionalt fagmiljø for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi Helse Sør‐Øst

ved Oslo universitetssykehus.

 

Faherty, C. (2000) Autisme/Asperger syndromHva

betyr det for meg? En arbeidsbok for

økt selvforståelse hos barn og unge med høytfungerende autisme eller Asperger syndrom.

Strukturerte undervisningsideer for hjem og skole. Oversatt av Torill Fjæran‐Granum,

SPISS Forlag, 2007.

 

I Fjæran‐Granum, T. (ikke datert), Asperger syndrom. Informasjon for Ungdom og voksne.

Hefte nr 4 fra SPISS forlag gjengis en stressmodell utarbeidet av de danske psykologene

Uhrskov og Heljskov Jørgensen som illustrerer hvordan personer med Asperger

syndrom kan bli lettere stresset enn andre, og hvordan det henger sammen med

vanskene de har. Flere behandlere som har jobbet med å bedre selvforståelse hos disse

pasientene har god erfaring med å bruke denne modellen for å forklare hvordan

vanskene kan arte seg hos den enkelte.

 

Tony Attwood har utviklet manualer og materiell som gir en innføring i

kognitivatferdsterapi med pasientgruppen:

To av bøkene/manualene er oversatt til norsk av J. Fauskanger Bjåstad:

Attwood, T. (2009). Asperger syndrom Høytfungrende autisme og beslektede vansker. Å

utforske følelser. Kognitiv atferdsterapi for angstmestring.

Attwood, T. (2009). Asperger syndrom Høytfungrende autisme og beslektede vansker. Å

utforske følelser. Kognitiv atferdsterapi for sinnemestring.

Det foreligger også DVDer i serien på engelsk:

Exploring feelings. Cognitive behaviour therapy to manage anxiety, sadness and anger.

En praktisk rettet bok om samtaleintervensjon med barn/voksne med

autismespekterforstyrrelser:

Paxton K., & Estay I. A. (2007). Counseling people on the autism spectrum. A practical

manual. London: Jessica Kingsley publishers.

 

Øvrig materiell for samtaleintervensjon for å øve opp sosiale og

kommunikative ferdigheter:

For tips og litteratur om Sosiale historier og tegneseriesamtaler, se:

http://www.thegraycenter.org/

Litteratur som kan være nyttig for å tilegne seg kunnskap om og komme i gang å jobbe

med sosiale historier og tegneseriesamtaler:

Gray, C. A. (1994). The new social story book. Jenison public school

Gjesti, E., & Fjæran‐Granum, T. (2006). Sosiale historier og visuelle forklaringer.

Dokumentsamling. Hefte nr 4. 2. utgave. Nordvoll skole og autismesenter.

 

Individuell plan. Litteratur og maler:

Det ligger mye informasjon (blant annet lovgrunnlaget og nyttige tips) om Individuell

plan på Helsedirektoratet sine nettsider. Her finnes også brosjyrer om Individuell plan

på ulike språk.

På SINTEF sine nettsider finnes en mal for Individuell plan til fri nedlasting:

http://www.sintef.no/upload/Helse/Psykisk%20helse/Pdffiler/

Individuell_plan_for_psykisk_helse_barn_og_unge.pdf

 

Nordvoll skole og autismesenter har også laget et hefte (Dokumentsamling 1) med

prosedyre for utarbeidelse av individuelle planer. Kan bestilles fra Nordvoll skoles

nettsider.

 

Autismeenheten har utgitt bøkene Individuelt og tilrettelagt. Arbeidsredskap for

individuell plan og individuell opplæringsplan skrevet av Tellevik, Nærland & Martinsen

(2006), og

Habiliteringsplanlegging redigert av Finn Hesselberg (2002).

 

Rettigheter, støtteordninger og tilbud som kan være nyttige for å ivareta

pasienten og familiens øvrige behov:

 

Helsedirektoratets hefte ”Barn og unge med nedsatt funksjonsevne hvilke

rettigheter har familien?” (2005), er utarbeidet for å gjøre det enklere for foreldre og fagfolk å finne frem.

 

Orientering om og skjema for å søke om for eksempel hjelpestønad og grunnstønad

finnes på NAV.no

 

 

NAV har utviklet veiledningsheftet ”Arbeidssøkere med Asperger syndrom” som kan

lastes ned fra NAVs hjemmesider. Heftet peker på utfordringer i arbeidslivet for

gruppen, og muligheter for økt arbeidsdeltagelse gjennom kunnskap, kartlegging,

yrkesveiledning og riktig tilrettelegging.

 

Rettighetssenteret, tilknyttet Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) er et

rådgivnings‐ og kompetansesenter i rettighetsspørsmål som gjelder personer med

funksjonshemning og kronisk sykdom. På ffo.no kan man leste ned oppdatert versjon av

Jungelhåndboka, som gir oversikt over rettigheter for funksjonshemmede og kronisk

syke.

 

Lærings‐ og mestringssentrene er møteplasser for helsepersonell, erfarne brukere,

pasienter og deres pårørende. Et lærings‐ og mestringssenter arbeider for at pasienter,

brukere og pårørende skal få informasjon, kunnskap og bistand til å håndtere langvarig

sykdom og helseforandringer. LMS har som mål at brukerne skal få utvidet innsikt om

egen situasjon og bli styrket i sin mestring av hverdagen. Se www.mestring.no for mer

informasjon.

 

Anbefalt litteratur for fordypning:

 

Anderson, S., & Morris, J. (2006). Cognitive Behaviour Therapy for People with Asperger Syndrome.

Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 34, 293‐303.

APA Presidential Task Force on Evidence Based Practice (2006). American Psychologist, 61, 271‐285.

Attwood, T. (1998). Asperger’s Syndrome. A guide for parents and professionals. London: Jessica Kingsley

Publishers.

Attwood, T. (2003). Frameworks for behavioural interventions. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of

North America, 12, 65‐86.

Attwood, T. (2006). The complete guide to Asperger’s syndrome. London: Jessica Kingsley.

Attwood, T. (2009). Asperger syndrom, Høytfungerende autisme og beslektede vansker. Å utforske følelser.

Kognitiv atferdsterapi for angstmestring. Hertervig forlag.

Attwood, T. (2009). Asperger syndrom, Høytfungerende autisme og beslektede vansker. Å utforske følelser.

Kognitiv atferdsterapi for sinnemestring. Hertervig forlag.

Attwood, T., Callesen, C., & Møller‐Nielsen, A. (2009). Cat‐Kit: the cognitive affective training program for

improving communication. Future horizons Incorporated.

Autism‐ och Aspergerforbundet (2010). Medlemsundersokning om skolfrånvaro. Ogonblick, 1, Stockholm.

Baron‐Choen, S., Scahill, V.L., Izaguirre, J., Hornsey H., & Robertson, M. M. (1999). The prevalence of Gilles

de laTourettes syndrome in children and adolescents with autism: a large scale study. Psychological

Medicine 29 (5), 1151‐1159.

Bejerot, S. (2007). An autistic dimension: a proposed subtype of obsessive‐compulsive disorder. Autism

11, 101‐110.

Childrens mental health Ontario (2003). Evidencebased

practices for children and adolescents with autism

spectrum disorders: Review of the literature and practice guide.

Hentet mai 2010 fra www.kidsmentalhealth.ca/documents/EBP_autism.pdf

DeLong, R. (1994) Children with autistic spectrum disorder and a family history of affective disorder.

Developmental Medicine & Child Neurology, 36 (8), 674‐687

Department of education and skills (2002). Autism spectrum disorders. Good practice guidance. Hentet

mai 2010 fra www.teachernet.gov.uk

DSM‐V Neurodevelopmental Disorders Work Group (2009). Hentet juni 2010 fra

http://www.psych.org/MainMenu/Research/DSMIV/DSMV/DSMRevisionActivities/DSM‐V‐Work‐Group‐

Reports/Neurodevelopmental‐Disorders‐Work‐Group‐Report.aspx

Ehlers, S., & Gillberg, C. 1993. The epidemiology of Asperger syndrome: A total population study. Journal of

Child Psychology and Psychiatry, 34 (8), 1327‐1350.

Eiring, S., Flottorp, Ø., Johansen, M., & Vandvik, P. O. (2007). Kunnskapsforlaget for behandlingslinjer. En

foreløpig oversikt. Oslo: Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten.

Eisenmajer, R., Prior, M., Leekam, S., Wing, L. Gould, J., Welham, M., & Ong, B. (1996). Comparison of

clinical symptoms in autism and Asperger’s disorder. Journal of the American Academy of Child and

Adolescent Psychiatry, 35, 1523‐1531

Faherty, C. (2007). Autisme/Asperger syndromHva

betyr det for meg? Oversatt av T. Fjæran‐Granum,

SPISS Forlag.

Farley, M. A. (2009). Outcome for adults with high‐functioning autism. Dissertation Abstracts International

Section A: Humanities and Social Sciences, 70 (1‐A), 87.

Farrugia, S., & Hudson, J. (2006). Anxiety in adolescents with Asperger Syndrome: Negative thoughts,

behavioural problems, and life interference. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 21, 1.

Filipek, P. (2005). Medical aspects of autism. I: F. R. Volkmar, A. Klin, R. Paul, & D. J. Choen (red.), Handbook

of autism and pervasive developmental disorders (s 534‐578). Wiley, Hoboken.

Fjæran‐Granum, T. (2006). Sosiale historier. Hefte nr 6. SPISS forlag.

Fjæran, T., & Rusten, E. M. (2006). På den andre siden av bordet. Sør rapport nr. 1‐ 2006.

Hentet mai 2010 fra http://spiss.homestead.com/ARTIKLER.html

Fjæran‐Granum, T. (ikke datert). Ideboka. Hvordan forholde seg til barn og unge med

autismespekterforstyrrelser. Om vanskene og tiltak. Hefte nr 7. SPISS forlag.

Fombonne, E. (2007). Epidemiological surveys of pervasive developmental disorders. I: F. R. Volkmar

(red.), Autism and pervasive developmental disorders 2nd edition (33‐69). Cambridge university press.

Gerland, G. (1996). A real person. Life on the outside. London: Souvernir press.

Ghaziuddin, M. (2009), Foredrag på konferansen Meeting of Minds, Danmark, februar 2009.

Ghaziuddin, M., Weidmer‐Mikhail, E. & Ghaziuddin, N. (1998). Comorbidity of Asperger syndrome: a

preliminary report. Journal of Intellectual Disability Research, 42:279‐283.

Gillberg, C. (2010). ADHD, ASD, TS, ESSENCE and the ”comorbidities”. Foredrag på konferansen “Hva er det

vi ser?”. Oslo 02.02.2010.

Gillberg, C., Cederlund, M., Lamberg, K., & Zeijlon, L. (2006). The registered Prevalence of autism in an

swedish urban area. Journal of Autism and Developmental Disorders, 36 (3), 429‐435.

Gjesti, E., & Fjæran‐Granum, T. (2006). Sosiale historier og visuelle forklaringer. Dokumentsamling. Hefte nr

4. 2. utgave. Nordvoll skole og autismesenter.

Goldstein, A. P., Glick, B., & Gibbs, J. (1998). Aggression replacement training. Champaign: Research press.

Gray, C. A. (1994). The new social story book. Jenison public school.

Gray, C. A. (1998). Social stories and comic strip conversations with students with Asperger syndrome and

high functioning autism. I: E. Schopler, G. B. Mesibov og J. Linda (red.) Asperger syndrome or highfunctioning

autism. 167‐198. New York: Plenum Press.

Helverschou S. B., Østerbøe M. L., & Steindal, K. (2010). Behandling av tvangslidelse hos mennesker med

Asperger syndrom – oppsummering av kunnskapsstatus. Nasjonal kompetanseenhet for autisme, Oslo

universitetssykehus.

Howlin, P. (2007). I: F. R. Volkmar (red.), Autism and pervasive developmental disorders 2nd edition (269

307). Cambridge university press.

29

Kaland, N. (2008). Angst og affektive lidelser ved autismespektertilstander. Tidsskrift for norsk

psykologforening, 46, 252‐259.

Karlsen, K. (2000). Barn med Asperger syndrom. Terapeutiske utfordringer og begrensninger. Tidsskrift

for norsk psykologforening, 37, 908‐914.

Klin, A., & Volkmar, F. R. (2000). Treatment and Intervention guidelines for individuals with Aspeger

syndrome. I: A. Klin, F. R. Volkmar, & S. S. Sparrow (red.), Asperger syndrome. London: The Guilford press.

Kopp, S., & Gillberg, C. (1992). Girls with social deficits and learning problems: Autism, atypical Asperger

syndrome of a variant of these conditions. European Child & Adolescent Psychiatry, 1 (2), 89‐99.

Kunnskapsdepartementet (2006). Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver.

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. mars 2006. Hentet juni 2010 fra

www.kunnskapsdepartementet.no

Lamer, K. (1997). Du og jeg og vi to!: om å fremme barns sosiale kompetanse: teoriboka.

Universitetsforlaget.

Lamer, K. (1997). Du og jeg og vi to!: om å fremme barns sosiale kompetanse: håndboka.

Universitetsforlaget.

Martinsen, H., Nærland, T., Steindal, K., & Tetzchner, S. von (2006). Barn og ungdommer med Aspergersyndrom:

prinsipper for undervisning og tilrettelegging av skoletilbudet. Oslo: Gyldendal Akademisk.

Mayes, S. D., Calhoun S. L., & Crites, D. L. (2001). Does DSM‐IV Asperger’s Disorder Exist? Journal of

Abnormal Child Psychology, 29, No 3, 263‐271.

Mesibov G., Shea, V., & Schopler, E., (2005). The TEACCH approach to autism spectrum disorders. New York:

Springer media.

Miller, J. N., & Ozonoff, S. (2000). The external validity of asperger disorder: Lack of evidence from the domain of Neuropsychology. Journal of Abnormal Psychology, 109 (2), 227‐238.

Minestery of Health and Education (2008). Autism spectrum disorder. Guideline. New Zealand Autism

Spectrum Disorder Group. Wllington: Minestery of Health. Hentet fra helsebiblioteket.no, mai 2010.

Nichols, S, Moravicik, G. M., & Tetenbaum, S. P. (2009). Girls growing up on the autism spectrum. What

parents and professionals should know about the preteen

and teenage years. London: Jessica Kingsley

Publishers.

Nilsson, E. W., Gillberg, C., Gillberg, I. C., & Rastam, M. (1999). Ten year follow‐up of adolescent‐onset

anorexia nervosa: Personality disorders. Journal of the American Academy of Child and Adolescent

Psychiatry, 38, 1389–1395.

Orvik, A. M. B. (2004). Mange små steg... Hvordan kan vi forstå barn med autisme? Hvordan kan vi gi dem

hjelp og utvikling. Monografiserien SSBU, rapport nr 27.

Paavonen, E. J., Vehkalahti K., Vanhala, R., von Wendt, L., Nieminen‐von Wendt, T., & Aronen, E. T. (2008).

Sleep in Children with Asperger syndrome. Journal of Developmental Disorders, 38, 41‐51.

Paxton, K., & Estay, A. (2007). Counselling people on the autism spectrum. A practical manual. London:

Jessica Kingsley Publishers.

Pennington, B. F., & Ozonoff, S. (1996). Executive functions and developmental psychopathology. Journal of

child psychology and psychiatry, 37 (1), 51‐87.

Quirmbach, L. M., Lincoln, L. J., Feinberg‐Gizzo, M. J., Ingersoll, B. R., & Andrews, S. M. (2009). Social stories:

Mechanisms of effectiveness in increasing game play skills in children diagnosed with autism spectrum

30

disorder using a pretest posttest repeated measures randomized control group design. Journal of autism

and developmental disorders, 39 (2), 1689‐1696.

Regionalt fagmiljø for autisme Sør‐Øst (2009). Retningslinjer for diagnostisering av

autismespekterforstyrrelser. Kvinne‐ og barn divisjonen. Ullevål, Oslo Universitetssykehus.

Reigstad, T. (2003). Tilrettelegging for utvikling og mestring av sosiale ferdigheter for elever med Asperger

syndrom i vanlig skole. Autismeforeningen.

Rimland, B. (1990). Sound sensitivity in autism. Autism Reasearch Review International,

4, 1.

Rønnestad, H. M. (2008). Evidensbasert praksis i psykologi. Tidsskrift for norsk psykologforening, 4 (45),

444‐453.

Schopler E., Mesibov G. B., & Kunce L. J. (1998). Asperger syndrome or highfunctioning

autism? New York:

Plenum Press.

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (2007). Assessment, diagnosis and clinical interventions for

children and young people with autism spectrum disorders. A national clinical guideline. Hentet mai 2010 fra

sign.ac.uk

SINTEF Helse (2008). Prevalens av autisme. Rapport. Hentet mai 2010 fra www.sintef.no.

Sjømæling, B., Evensen, S., & Syse, J. (2003). Aspergerprosjektet. Sluttrapport. Et samarbeidsprosjekt mellom

Habiliteringstjenesten i Vestfold, Glenne autismesenter, tre kommuner i Vestfold og Autismeenheten, UiO.

Helse Sør.

Sosial‐ og helsedepartementet (2008). Veileder for poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge.

Helsedirektoratet.

Sosial og helsedirektoratet (2002). ”En god start”. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved

funksjonshemming hos foster og barn. Oslo: Sosial og helsedirektoratet.

Statens helsetilsyn (1998). Retningslinjer for retningslinjer. Prosesser og metoder for utvikling og

implementering av retningslinjer. Hentet mai 2010 fra www.helsedirektoratet.no

Steindal, K. (red.) (2006). Erfaringer fra samtalegrupper for personer med Asperger syndrom, Rapport nr. 2

2006, Autismeenheten.

Stenberg, N. (2007). Asperger syndrom og eksekutive funksjonsvansker: konsekvenser for behandling.

Tidsskrift for norsk psykologforening, 44, 254‐260.

Strømgren, B. (2007). Asperger syndrom og høytfungerende autisme. Oversikt over samtidige psykiske

lidelser og forslag til behandlingsinnsatser i spesialisthelsetjenesten i Helse SørØst

RHF. Rapport etter

prosjekt i Helse Sør RHF.

Tandam, D. (2000). Psychological disorder in adolescents and adults with Asperger syndrome. Autism 4,

47‐62.

Tsatsanis, K. D. (2003). Outcome research in Asperger syndrome and autism. Child and

Adolescent Psychiatric Clinics North America, 12, 47‐63.

Vermeulen, P. (2008). Jeg er noe helt spesielt. Oversatt og tilpasset til norsk av E. van Goor & B. Eide. Oslo:

Universitetsforlaget.

Weidle, B. (2010). Er det tvang eller kjernesymptomatologi? Om forekomst av OCD ved nevropsykiatriske

tilstander? Foredrag på konferansen “Hva er det vi ser?”. Oslo 02.02.2010.

31

Weidle, B., Bolme, B., & Hoeyland, A. L. (2006). Are peer support groups for adolescents with Asperger’s

syndrome helpful? Clinical Child Psychology and Psychiatry, 11 (1), 45‐62.

Willey, L. H. (1999). Pretending to be normal. Living with Asperger’s syndrome. London: Jessica Kingsley

Publishers.

World Health Organistion (2000). The International classification of mental and behavioural disorders (ICD10).

Diagnostic criteria for research. Geneva. WHO.

Aasebø, L. (2006). Parent management training, Oregon modellen PMTO. I. Halvorsen, I. Ropstad, B. R.

Rund & W. J. Seltzer (red.) Foreldre og fagfolk i samspill. Stavanger: Hertervig.Kapittelmeny