Pasientforløp i palliasjon - Pasientforløp i palliasjon (v. 1.1)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Medservice ABK/Avdeling for blod-og kreftsykdommer

Mer informasjon...

Pasientforløp i palliasjon

 

Pasientforløp

Pasientforløp er en helhetlig sammenhengende beskrivelse av pasientens kontakter med de ulike deler av helsevesenet i løpet av en sykdomsperiode (Helse- og omsorgsdepartementet). Målsettingen er å sikre forutsigbare og likeverdige helsetjenester og behandlingsforløp for den palliative pasient og de pårørende, samt oppdatert kompetanse til helsepersonell.

 

Pasientforløp i palliasjon

Pasientforløp i palliasjon er et verktøy for å gi bedre behandling basert på gjeldende retningslinjer og for å sørge for en så sømløs behandlingskjede som mulig.

 

Pasientene skal sikres lik oppfølging uavhengig av hvor de bor, og det skal være lett tilgang på informasjon om behandling til helsepersonell. Dette vil kunne føre til bedre oppfølging av den enkelte pasient og deres pårørende.

 

Gjennom aktiv bruk av forløpet ønsker en at pasienten skal unngå unødvendige innleggelser og få mer tid hjemme, få økt livskvalitet, sikre forutsigbarhet og lage gode planer for den palliative pasient. Forløpet skal gi hjelp til å definere hvor i sykdomsforløpet pasienten befinner seg, vurdering av hensiktsmessige tiltak og hva en bør gjøre dersom det oppstår nye komplikasjoner.

Tilgjengelig helsepersonell 24 timer i døgnet, 7 dager i uken må være tydelig. Det må være fleksibilitet i alle ledd i og med at palliative pasienter har ulike behov til ulikt tidspunkt.

Målgruppen for pasientforløpet er helsepersonell.

 

 

Metode

I 2015 startet Palliativt senter på SUS et prosjekt med å utarbeide Pasientforløp i palliasjon, finansiert via samhandlingsmidler. Prosjektet ble forankret i Palliativt fagråd som styringsgruppe. Prosjektet har fortsatt i 2016 som et samarbeid mellom Palliativt senter, Kreftomsorg Rogaland (KOR), Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Rogaland (USHT), Kompetansesenter for lindrande behandling Helseregion Vest (KLB) og kommuner i Helse Stavanger foretaksområde.

 

Arbeidsgruppen har bestått av:

Ragnhild Sviland, kreftsykepleier/prosjektleder

Aart Huurnink, Overlege Lindrende Enhet Boganes sykehjem/kommuneoverlege Stavanger kommune

Hanna Baardsen, Sosionom Kreftomsorg Rogaland (KOR)

Kristin S. Hidle, Prosjektmedarbeider/geriatrisk sykepleier Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT)

Øyvor Sønstabø, Kreftsykepleier Bjerkreim kommune/ regional medarbeider Kompetansesenter i lindrande behandling (KLB)

Margunn Byberg, Kreftsykepleier Lindrende enhet Sola sykehjem/regional medarbeider Kompetansesenter i lindrande behandling (KLB)

Janet Bakken, Fagsykepleier Mobilt palliativt team/regional medarbeider Kompetansesenter for lindrande behandling (KLB)

 

I 2016 har det vært 4 samlinger på USHT, hvor alle kommuner ble invitert inn for gjennomgang av dokumentene i forløpet. Ressurspersoner i kommunene har bidratt med innhold til dokumentene; Lars Helge Myrseth, Prest Tasta sykehjem, Birthe Lie Haug, fysioterapeut Lindrende enhet Sola sykehjem, Solveig Fridheim Torp, Kreftsykepleier/Spes. sexologisk rådgivning (NACS),Kreftomsorg Rogaland.

 

Forløpet er basert på kunnskapsbasert praksis, hvor det er sett på hvilke erfaringer, forskning og brukerbasert kunnskap som finnes. Det er tatt utgangspunkt i nasjonale og internasjonale føringer og litteratur. Nyttige nettsider er knyttet til de ulike dokumentene. Kilder er tilgjengelig i Aktuelle lenker for helsepersonell

 

Alle dokumenter i pasientforløpet er utarbeidet og kvalitetssikret av arbeidsgruppen og godkjent av seksjonsoverlege ved Palliativt senter.

 

 

Hjem

 

 

 

 

 

 


Kapittelmeny