Testiscancer(05.02.01)Konsultasjon forl°pskoordinator/spl.ur.pol. (v. 1.5)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Kir klinikk/Kir/Urologisk kirurgisk seksjon

Mer informasjon...

  DEFINISJON           

                           Gjennomføring av konsultasjon hos pasientforløpskoordinator / sykepleier urologisk poliklinikk for videre informasjon. Gjennomføres som regel umiddelbart etter konsultasjon hos lege.

                           Cancer testis er pakkeforløp     

      RUTINER

1.    Retningslinjer for informasjon:

1.1. Informasjon vedr. sæddeponering

-       Ta ut navnelapper

-       Informasjon om sæddeponering / henvisningen må faxes til Haugesund.

§  Sædbanken i Haugesund, Kvinneklinikken (52732313/07)

§  Sædbanken på Andrologisk laboratorium, Rikshospitalet (23072329)

§  Sædbanken ved St.Olavs hospital. Trondheim (72574737)

-    Rekvirere blodprøver HIV, Hepatitt B og C.

-    «Gul lapp» med info. om pasient til pasientforløpskoordinator/

      stedfortreder*

 

1.2.                Informasjon om operasjon og videre behandling

-       Innleggelse urologisk sengepost 5D – kontakt sengepost for informasjon

-       Planlagt operasjon – avtales med operatør og avdelingssykepleier/ ass.avdelingssykepleier 5D

-       Operatør kontakter pasienten etter operasjonen og informerer om histologisvar.

-       Henvisning sendes (evt. faxes i tillegg) HUS, svar på CT – thorax / abdomen samt histologi ettersendes når svar foreligger.

-       Avgjørelse om videre behandling og videre oppfølging tas ved HUS

 

1.3.                Pasienten får med seg fra konsultasjonen

                                    -     Skjema for blodprøvetaking.(Skjema ligger utfylt i egen info.perm)

§  S – Testosteron, HIV, Hepatitt B + C (med følgeskriv)

§  Hb, Leukocytter, Trombocytter, AFP, B-HCG, LH, FSH, Na, K, Ca, Kreatinine, Urinstoff, ALAT, LD, ALP.

§  Blodprøver tas på laboratoriet SUS.

-       Informasjon vedr.:

§  Skjema vedr. sæddeponering

§  Informasjonsskriv fra sædbanken

§  Refusjon av reisekostnader  / Pasientreiser.(05515)

§  Informasjonsskriv om operasjon

§  Pasientinformasjon fra kreftforeningen vedr. «Testikkelkreft.»

§  Visittkort pasientforløpskoordinator

 

*Når mottak gjennomføres av sykepleier fra urologisk poliklinikk

 


Kapittelmeny