03.Reniscancer.Behandlingsforløp (v. 2.4)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Kir klinikk/Kir/Urologisk kirurgisk seksjon

Mer informasjon...
Skjema, målingerog registreringerKrav til henvisningfra primærlegePakkeforløpPasient- og pårørendeinformasjon og opplæringAndre lenkerHenvisning fraprimærlegeEmboliseringUtskr.hjemmetj.(globalt)Innskriving/mottak isengepostAlternativbehandlingActivesurveillanceInnl. ERASNefrektomi/part.nefr.Postopr.rutinerUtskrivn.senge- postKonsultasjonhos urologHorisontal linjeTverrfagligmøteVidereoppfølgingPreopr.rutinerPrioriteringsveilederUrologiKriterier forprioritering avekstern henvisningPasientforløp : Cancer Renis -Nyrekreft
Kapittelmeny