05.Testiscancer.Behandlingsforløp (v. 2.4)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Kir klinikk/Kir/Urologisk kirurgisk seksjon

Mer informasjon...
Oppfølging ved SUS Pre  operative rutiner Oppfølging ved HUS Henvisning vurderes av overlege Utskrivn. senge- post Postopr. rutiner Operasjon Innl. ERAS Kons. kreftforløps - koordinator / Ur.pol.spl. Innleggelse i sengepost Konsultasjon Ur.pol. lege Andre lenker Pasient- og pårørendeinformasjon og opplæring Pakkeforløp Prioriteringsvei-     leder Urologi Kriterier for prioritering av ekstern henvisning Krav til henvisning fra primærlege Skjema, målinger og registreringer
Kapittelmeny