1. Pasientforløp i palliasjon v. 1.8
Mal for epikriseKartlegging /vurdering avsymptomer ogbehovPlan videre ogevalueringAktuelle lenkerforhelsepersonellOmsorg ogbehandling vedlivets sluttHvilke pasienter har behov for palliasjon?Tverrfagligepalliative tiltakPasientforløp i palliasjonØkt livskvalitet med lindrende behandlingBarn sompårørendeBarnepalliasjonOm PasientforløpetCOVID-19KommunikasjonPraktiske råd vedsubkutanmedisineringKommunikasjon mellomhelsepersonellSikre gode overgangerKommunikasjon medpasient og pårørendeECOGDiagnosespesifikkekartleggingsverktøyESAS-rBehandlingsintensitetHvor er pasienten isykdomsforløpetHva er pårørendes behovHva er pasientens behovIntimitet og nærhetPraktiske og økonomiskeforholdHjelpemidler i hjemmetFysisk aktivitet ogrehabiliteringErnæringÅndelige/eksistensiellebehovSymptomlindring ogprosedyrerÅpen kontaktPalliativ plan/individuellplanSjekkliste for palliasjon ihjemmetKontaktinformasjonAvklare omsorgsnivåMal for henvisning..Klikk på piler/ bokser/tekst for å få merinformasjon...Symptomlindringog prosedyrerPalliativ vurdering..Introduksjonsvideo 4 min..Introduksjonsvideo 8 minIntroduksjonsvideofastleger