1. Pasientforløp i palliasjon v. 1.7
Mal for epikriseKartlegging /vurdering avsymptomer ogbehovPlan videre ogevalueringAktuelle lenker forhelsepersonellOmsorg ogbehandling vedlivets sluttHvilke pasienter har behov for palliasjon?Tverrfagligepalliative tiltakPasientforløp i palliasjonØkt livskvalitet med lindrende behandlingBarn sompårørendeBarnepalliasjonMetodeCOVID-19KommunikasjonPraktiske råd vedsubkutanmedisineringKommunikasjon mellomhelsepersonellSikre gode overgangerKommunikasjon medpasient og pårørendeECOGDiagnosespesifikkekartleggingsverktøyESAS-rBehandlingsintensitetHvor er pasienten isykdomsforløpetHva er pårørendes behovHva er pasientens behovIntimitet og nærhetPraktiske og økonomiskeforholdHjelpemidler i hjemmetFysisk aktivitet ogrehabiliteringErnæringÅndelige/eksistensiellebehovSymptomlindring ogprosedyrerÅpen kontaktPalliativ plan/individuell planSjekkliste for palliasjon ihjemmetKontaktinformasjonAvklare omsorgsnivåMal for henvisning..Klikk på piler/ bokser/ tekstfor å få mer informasjon...Symptomlindringog prosedyrerPalliativ vurdering..Introduksjonsvideo 4 min..Introduksjonsvideo 8 minIntroduksjonsvideo fastleger