02.Vesicacancer.Behandlingsforløp. (v. 1.4)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Kir klinikk/Kir/Urologisk kirurgisk seksjon

Mer informasjon...
BCG etter skjema Preopr. rutiner Dagkirurgi TUR - V Postopr. rutiner Utskrivning fra sengepost Innleggelse sengepost Innleggelse ERAS Henv.onkolog neoadj.kjemoterapi Cystektomi HUS evt.stråleterapi Evt. innstillering BCG Info hist. svar videre beh. TUR-V m/Hexvix Positiv cytologi Negativ cytologi Oppfølg. Ca.vesica TUR-V Residiv under beh. TUR-V m/biopsi Vurdering henv. fra primærlege Oppfølg. Radikal cystektomi Kons./  cystoskopi urolog Andre lenker Pasient- og pårørendeinformasjon og opplæring Pakkeforløp Prioriteringsvei-     leder Urologi Kriterier for prioritering av ekstern henvisning Krav til henvisning fra primærlege Skjema, målinger og registreringer
Kapittelmeny