04.Urolithiasis.Behandlingsforløp v. 2.4
Skjema, målingerog registreringerKrav til henvisningfra primærlegeKriterier forprioritering avekstern henvisningPrioriteringsvei-leder UrologiPasient- og pårørendeinformasjon og opplæringAndre lenkerHenvisningfraprimærlegeKonsultasjonUr.pol. legeURS - LInnleggelsei sengepostMottak/vurd.AkuttmottakPoliklinikkSmertefrietter 12timer uteninfeksjonPostopr.rutinerUtskrivn.senge- postAkuttinnleggelsesengepostHorisontal linjeÅpenUretero-lithotomiPre operativerutinerOppfølgingprimærlegeElektivinnleggelsesengepostObs.post / OBAAkuttinnleggelsePCN - LESWLPasientforløp forUrolithiasis