04.Urolithiasis.Behandlingsforløp (v. 2.4)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/Kir klinikk/Kir/Urologisk kirurgisk seksjon

Mer informasjon...
Skjema, målingerog registreringerKrav til henvisningfra primærlegeKriterier forprioritering avekstern henvisningPrioriteringsvei-leder UrologiPasient- og pårørendeinformasjon og opplæringAndre lenkerHenvisningfraprimærlegeKonsultasjonUr.pol. legeURS - LInnleggelsei sengepostMottak/vurd.AkuttmottakPoliklinikkSmertefrietter 12timer uteninfeksjonPostopr.rutinerUtskrivn.senge- postAkuttinnleggelsesengepostHorisontal linjeÅpenUretero-lithotomiPre operativerutinerOppfølgingprimærlegeElektivinnleggelsesengepostObs.post / OBAAkuttinnleggelsePCN - LESWLPasientforløp forUrolithiasis
Kapittelmeny