Pasientforløp ROP lidelser (v. 1.1)
Utarbeidet ved enhet: Helse Stavanger HF/PH Voksne/Akutt psyk/Akutt sengepost B3

Mer informasjon...
Pasientforløp for ROP-lidelserBehandlingInnledendekartleggingHenvising/oppstartUtskrivelseOppfølgingOppfølgingRehabiliteringBehandlingPasient- og pårørendeinformasjon og opplæringPRINSIPPER FOR SAMHANDLINGPrinsipper forsamhandlingGrenseoppgangerPHV/TSBDefinisjon av ROPpasienter- Vi legger vekt på brukerperspektivet, og legger til rette for at pasienten får et tilbud der hun/ han mener at hun/hanvil få best hjelp. I tillegg tilstrebes at pasientene får færrest mulig kontaktpersoner å forholde seg til gjennombehandlingsforløpet.- Den som først kommer i kontakt med pasienten har behandlings- og koordineringsansvar for pasienten gjennomforløpet når ikke annet avtales.- Psykisk helsevern og TSB vil jobbe på hverandres arenaer for å sikre integrert behandling og koordinertoppfølging.- Dersom det er uenighet om hvor pasienten skal ha et tilbud, må begge ta ansvar for pasientens behandlingsforløp.- Vi legger vekt på at tilbudet skal være lett tilgjengelig, sikre kontinuitet og forutsigbarhet, være individuell tilpassetog representere integrert behandling.- Vi har tillit og respekt for hverandres vurderinger
Kapittelmeny