Adopsjon

Adopsjon v. 1.8, 28.04.2021

Kvinne- og barneklinikken opplever av og til at kvinner ønsker å adoptere bort sitt nyfødte barn. En slik melding kan komme til fødeavdelingen fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, eller direkte fra kvinnen.

 Dersom en kvinne ved ankomst til fødeavdelingen sier at hun ønsker å adoptere bort barnet sitt, tar vi kontakt med sosionom på Kvinne- og barnedivisjonen (internnr. 513779/calling *4-3779.) Stedfortreder for sosionom (intern-nr. 518963 / calling *4-8963.) Sosionom fungerer som bindeledd mellom kvinnen og direktoratet. I forbindelse med helg, tar man kontakt med sosionom så snart vedkommende er tilbake på jobb.

Skulle sosionomen ha langfri/ferie tar vi direkte kontakt med:

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet / BUF-etat telefon 46615000 http://www.bufetat.no/ (Tilgjengelig hverdager/dagtid)

Direktoratet ordner alt det formelle i forbindelse med adopsjonen. De tar kontakt med Bufetat, som skaffer beredskapshjem til barnet. Det er viktig at vi noterer ned kvinnens telefonnummer, adresse og eventuelt e-post, slik at direktoratet kan komme i kontakt med kvinnen dersom hun reiser tidlig hjem fra sykehuset. De vil avtale et møte med kvinnen så snart som mulig.

 Den som mottar melding om sannsynlig adopsjon legger inn NB notat; ”sannsynlig adopsjon” i gul topptekst i Natus.

 Dersom kvinnen ikke ønsker å ha barnet hos seg etter fødselen, plasseres kvinnen på 7G og barnet går til 7I eller ev. Nyfødt-intensivseksjon 3D. Dersom kvinnen ønsker å reise hjem så snart som mulig etter fødselen, avtales poliklinisk jordmorkontroll.

Barnet plasseres i beredskapshjem frem til adopsjon kan skje (2 måneder). Det etableres kontakt mellom beredskapsfamilien og barnet før barnet skrives ut fra sykehuset.

https://www.bufdir.no/Adopsjon/

 

Når barnet er født, skal fødeavdeling på vanlig måte sende informasjon til folkeregister, NAV, og Medisinsk fødselsregister (MFR.) Selv om mor omtaler adopsjon som en mulighet, skal opplysningene om barnets identitet ikke skjules for nevnte instanser. Dersom barnet skal plasseres i beredskapshjem, må ikke opplysninger om mors identitet gis til vedkommende helsestasjon eller beredskapshjem. Informasjon om at en fødende kvinne overveier adopsjon, må behandles som en særdeles sensitiv opplysning.

Registrering av barnet og dokumentasjon:

-          Barnet legges som vanlig inn i Natus og DIPS med biologisk mors navn.

-          Skjema: Melding om fødsel, "Melding om fødsel" elektronisk ved omsorgsovertakelse og adopsjon (Ikke tilgjengelig)  Erkjennelse farskap, Melding til bidragsfogden og MFR sendes med     biologisk mors navn (opprettet i Natus/Dips.) Papirene merkes med ”Sannsynlig adopsjon”.

-          Barnelegeundersøkelsen skal fylles ut i Natus under biologisk mors journal. Alle observasjoner dokumenteres som vanlig i Natus.

-          Fødselsrapport til helsestasjon skrives som vanlig i Natus. – Denne tas ut i papir, ID endres til ID for beredskapshjemmet på  papirskjema. Rapporten sendes til helsestasjon hvor beredskapsfamilien bor.

-          Kopi av fødselsrapport til biologisk mors fastlege sendes uten endret ID. NB! Mor skal samtykke til at episkrise sendes.

-          Nyfødtscreening: Skal som vanlig tas med biologisk mors ID på prøven. Skriv ”mulig adopsjon” i merknadsfelt på Nyfødtscreeningen og i merknadsfelt på listen i Natus.

-          Barnet vil få nytt personnummer når adopsjon er endelig.

-          Ved behov for blodprøver før utskrivning benyttes barnets ID med biologisk mors navn.

-          Ved forsendelse av epikrise for barnet skal mors ID være skjult, sendes til; Helsestasjonen der beredskapshjemmet bor og til: Barne,-  ungdoms og familieetaten, region øst:  v/May Hege Frydenlund, PB 2233, 3103 Tønsberg.

 

Barnet skal ha sin biologiske ID ved oppholdet på sykehuset.

Ved hjemreise til beredskapshjemmet:  Ta ut papirkopi av komplett barnejournal og barnekurve fra Natus.

Ved reinnleggelse benyttes kun Dips. Fosterhjemmet skal vite at fostermors navn og barnets fødselsdato skal oppgis ved ny kontakt med sykehuset. Via barnevern vil en alltid kunne finne frem til biologisk opphav.

Biologisk mors ID/navn må ikke komme frem i barnets journalnotater i Dips