Kvalitetsmål Kvinne-og barnedivisjonen v. 1.4

Hovedmål:

-      Har høyest mulig kvalitet på alle sider av virksomheten

 

-      Delmål:

-      Har til enhver tid oppdaterte rutiner

-      Har rutiner som er lett tilgjengelige for alle ansatte ved Kvinne-og barnedivisjonen, inkludert vikarer og nyansatte

-      Sikre at alle ansatte gjør seg kjent med de rutiner og prosedyrer som gjelder for divisjonen og SUS som helhet

-      Sikre at alle avdelinger har oppdaterte og konkrete mål for tjenesten som ytes, slik at alle har en felles forståelse for hva som er avvik

-      Bruk av prosedyrer i det daglige arbeid

-      Synergi brukes aktivt i kvalitetssikringsarbeidet

-      Divisjonen skal benytte metode for "Hendelsesansalyse" i aktuelle saker.

-      Sikre kvalitet i alle ledd av tjenesten ved kontinuerlig evaluering

-      Har minst mulig skader, uhell og feilbehandling

-      Sikre læring av egne/andres feil

-      Personalet blir ivaretatt etter uønskede hendelser

-      Har fokus på tverrfaglig samarbeid

-      Utarbeider evalueringsrutiner som bl.a. kan føre til at rutiner og prosedyrer revideres, evt. nye utarbeides

-      Virksomheten registreres i databaser der dette er hensiktsmessig

 

 

 

 

Viser til prosedyrer:

 

Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

Ugyldig dokument-ID «9409»

Hendelsesanalyser ved uønskede hendelser (Ikke tilgjengelig)