Overføring av ungdom fra Barne- og ungdomsklinikken til voksen somatisk avdeling ved SUS, eller overføring til primærhelsetjenesten v. 1.0, 16.07.2018

1. Hensikt

Overgangen fra et barneorientert til et voksenorientert helsetilbud oppleves av mange ungdommer som svært stor. Det er store ulikheter mellom barne- og voksenavdelinger både når det gjelder kultur, fokus og forventninger til pasienten. Ungdom faller mellom tjenester som enten er tilpasset barn, eller til voksne. Forskning tyder på at dette kan medføre en rekke negative konsekvenser for både deres fysiske og psykiske helse.

Målet med denne prosedyren er:

 • å sikre gode overganger mellom Barne- og ungdomsklinikken og ny voksen avdeling ved SUS/evt. overføring til primærhelsetjenesten
 • å sikre en gradvis overføring av ansvar og etablering av nye behandlingskontakter
 • at overføringen skal være godt planlagt og forutsigbar for ungdommen
 • at ungdommen skal føle seg trygge og ivaretatte
 • å sikre at ungdommen gradvis blir mer selvstendig og delaktig i egen helse og behandling (medbestemmelse)
 • å minske risiko for senkomplikasjoner
 • målet med sjekklistene er å sørge for at områdene blir ivaretatt gjennom samtaler og oppfølging ved SUS

 

2. Omfang

Prosedyren gjelder for ungdom i alderen 12 - 18 år, og som etter fylte 18 år fortsatt vil ha langvarige somatiske helseutfordringer.

Prosedyren er aktuell for de som skal overføres fra Barne- og ungdomsklinikken til videre oppfølging/behandling ved avdeling for voksne ved SUS, eller overføring til primærhelsetjenesten. 

Prosedyren omhandler den praktiske organiseringen av overgangen, samt tilrettelegging for ungdommens læring i form av kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne håndtere egen sykdom.

 

3. Ansvar

Gjennomføring av prosedyren er et samarbeid mellom ungdommen, pårørende, pasientansvarlig lege ved Barne- og ungdomsklinikken, evt. andre fagpersoner og mottakende voksenavdeling/primærhelsetjenesten.

Faggruppene ved Barne- og ungdomsklinikken har ansvar for gode overganger for sine pasienter.

 

4. Beskrivelse

         Organisering/planlegging ved Barne- og ungdomsklinikken ved SUS:

 • Planlegg overgangen tidlig, gjerne i 12 - 16 års alderen avhengig av pasientens diagnose, behov og modenhet

 • Bruk gjerne sjekklisten "Min helse" (se under fanen "Relatert")

 • Henvis til og informer om aktuelle ungdomskurs på LMS (Læring- og mestringssenteret) fra 15 års alder. Opplæringstilbudet er en viktig del av Barne- og ungdomsklinkkens oppfølging

 • Når ungdommmen nærmer seg siste kontroll, bruk gjerne sjekklisten "Klar for overføring" (se under fanen "Relatert")

 • Ved overføring av ungdom med multifunksjonshemminger eller komplekse diagnoser, er det ønskelig med et overføringsmøte. Inviter med ny pasientansvarlig lege/sykepleier fra ny avdeling/primærhelsetjenesten til siste konsultasjon ved Barne- og ungdomsklinikken. Dette vurderes ut i fra den enkeltes behov, og kan bl.a. være aktuelt for pasienter med individuell plan. Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig) 

 • Gi informasjon om ny avdeling ved SUS, og planlegg omvisning på nytt behandlingssted før overføring finner sted. Omvisning organiseres i samarbeid med mottakende post/poliklinikk

 •  Informer om aktuell brukerforening

 •  Informer om hvilke rettigheter ungdom har (se under fanen "Relatert")

 

         Kommunikasjon:

 • Gi ungdommen tilpasset informasjon og ha samtale på ungdommens premisser (brukermedvirkning viktig)

 • Ikke bruk vanskelige ord og snakk direkte til ungdommen

 • Informer om taushetsplikten

 • Alle ungdommer bør få tilbud om å snakke med lege/sykepleier alene uten foreldre, evt. en to-delt konsultasjon (gi tilbud om dette fra 12 års alder)

 • Ta utgangspunkt i det ungdommen selv trenger, eller ønsker å vite noe om

 • Gi ungdommen opplæring i å ta gradvis økende ansvar for egen helse (bevisstgjøring)    

 

Mottakeravdeling/primærhelsetjenestens ansvar:

 • Ungdom trenger ekstra tid og oppmerksomhet ved overflytting

 • Ungdommen vises rundt i ny avdeling/poliklinikk

 • Ta utgangspunkt i den enkelte ungdoms behov for informasjon

 • Gi informasjon om videre oppfølging, hva som planlegges og del ut evt. brosjyre som kan være aktuell

 

5. Avvik

Dette er en veiledende prosedyre, som bør tilpasses hver enkelt ungdom og hans/hennes behov. 

 

6. Kilder/Referanser

Transisjonsprogrammet Ahus 2016  https://issuu.com/ungdomsmedisin/docs/transisjon_21x21_24sider_issuu_05

Innspill fra Ungdomsrådet ved SUS, 2018

Innspill fra Lærings- og mestringssenteret, SUS 2018

Barneombudets fagrapport fra 2013 "Helse på barns premisser"  http://barneombudet.no/wp-content/uploads/2014/03/Helse_p%C3%A5_barns_premisser.pdf

Strategi for ungdomshelse 2016 - 2021 kap. 6 https://www.regjeringen.no/contentassets/838b18a31b0e4b31bbfa61336560f269/ungdomshelsestrategi_2016.pdf

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse "Treff meg! og "Helt sjef!" https://mestring.no/umm/