Overlege HABU

Overlege HABU v. 1.3, 09.04.2021

Organisatorisk plassering:

Avdelingssjef er nærmeste overordnede.

Medisinskfaglig rådgiver (MFR) er bindeledd til avdelingssjef i faglige saker.

 

Kvalifikasjoner:

Norsk autorisasjon som lege.

Godkjent spesialist i nevrologi, barnesykdommer eller barnepsykiatri.

 

Ansvarsområde:

Overlege utfører arbeidsoppgaver delegert fra inntaksteam, MFR og nærmeste overordnede.

Overlege har selvstendig behandleransvar innen eget fagområde.

Overlege plikter å utføre arbeidet i henhold til lovbestemmelser og forskrifter for eget fag, barnehabiliteringsfeltet, spesialisthelsetjenesten samt interne rutiner for SUS og avdelingen.

 

Samarbeid:

Overlege inngår i fagteam rundt det enkelte barn og har ellers nært samarbeid med andre faggrupper på HABU.

Overlege samarbeider med aktuelle fagpersoner i kommunehelsetjenesten, på andre avdelinger på SUS og ved andre aktuelle institusjoner.

 

Arbeidsoppgaver:

Barnenevrologisk undersøkelse, medisinsk utredning.

Medikamentell behandling (Eksempelvis Botoxbehandling, sentralstimulantia, epilepsibehandling).

Henvisning til videre medisinsk behandling ved andre avdelinger på SUS og tredjelinjetjenesten. 

 

Prosedyrearbeid for å utvikle det sær- og tverrfaglige tilbudet i tråd med spesialisthelsetjenestens oppgaver.

Undervisning og veiledning internt og eksternt.

 

Dokumentasjon:

Etter lov om Helsepersonell § 40. Krav til journalens innhold m.m.

Journalen skal føres i samsvar med god yrkesskikk og skal inneholde relevante og nødvendige opplysninger om pasienten og helsehjelpen, samt de opplysninger som er nødvendige for å oppfylle meldeplikt eller opplysningsplikt fastsatt i lov eller i medhold av lov. Journalen skal være lett å forstå for annet kvalifisert helsepersonell.

Det skal fremgå hvem som har ført opplysningene i journalen.

 

Fagutvikling:

Overlege plikter å holde seg ajour innen eget fag og habiliteringsfeltet.