Stillingsbeskrivelse for IT koordinator v. 1.3, 22.08.2022

1.   Kvalifikasjoner

         Master innen IKT og biologisk kjemi eller autorisert bioingeniør med tilstrekkelig IKT-kompetanse.

         Erfaring innen IT-arbeid på medisinske laboratorier

2.   Organisatorisk plassering

         Organisatorisk plassert i stab

         Faglig og administrativt underlagt sjefbioingeniør

3.   Stillingens hovedoppgaver

3.1 Systemansvarlig for avdelingens laboratoriedatasystem

         Vedlikeholde registre i laboratoriedatasystem og pasientsystem

         Være avdelingens kontaktpersoner overfor øvrige brukere av systemet og representere avdelingen i brukerutvalg/referansegruppemøter

         Ansvarlig for testing og innføring av nye versjoner

3.2 Planlagte IT-stanser og nød rutiner

         Tilrettelegge planlagte stanser av laboratoriedatasystemet, pasientsystemet og andre IT-systemer som innvirker på avdelingens drift

         Sørge for at nød rutinene til enhver tid er oppdatert og tilrettelagt

           3.3 Primærhelsetjenesten, PHT

         Være brukerstøtte for PHT i IT-saker

         Tilrettelegge avdelingens LIS slik at elektronisk kommunikasjon mellom laboratoriet og kunde fungerer

         Vedlikeholde innholdet i den elektroniske tjenestekatalogen

         Uføre funksjonstest av IHR-installasjoner 

         Samarbeide med administrasjonskonsulent og fagbioingeniør prøvetaking i sammenfallende arbeidsfelt innen IT, PHT, Laboratoriehåndbok og svardistribusjon

           3.4 Annet

         IT-koordinator har rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert

         Være avdelingens kontaktperson overfor Helse Vest IKT

         Bistå instrumentleverandører i IT-saker

         Sørge for at ansatte har tilganger til avdelingens LIS/laboratorieinformasjonssystem

         Sørge for nødvendige ”ryddejobber” mot andre systemer, eks. pasientsystemet

         Produksjonsstatistikk

         Brukerstøtte

         Utvikling av rapporter og etikettprogrammer

         Arbeide for at avdelingens og Helse Stavangers system for kvalitet og HMS blir fulgt

4.   Samarbeid

         IT-koordinator skal motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger innen avdelingen

5.   Spesielle bestemmelser

         IT-koordinator  har taushetsplikt etter Helsepersonelloven Taushetsplikt og opplysningsrett, kap 5

         Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjefen, etter at saken har vært forelagt IT-koordinator. Endringer skal gis skriftlig.