Rheumat.artritt. SLE (Lupus) ASA-beh. v. 1.5

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©                     

Forandringer er understreket

 

Inflammatoriske arthritter

 • Rheumatoid artritt (RA)
 • Juvenil rheumatoid artritt (JRA)
 • Psoriasisartritt (PA)
 • Bechterew`s sydom.

Sykdomsforløpet

 • RA, JRA og PA bedres ofte under svangerskap, men kvinner med disse syk­dommer får ofte en oppblussing 2-6 mnd. etter fødselen. Langtids­pro­gno­sen for sykdommen forverres ikke. Bechterew`s sykdom forverres hos ca. 20 % i andre trimester, hos de resterende svinger sykdoms­for­løpet som i ikke gravid tilstand.

Svangerskapet

 • Graviditeten blir vanligvis ikke påvirket av disse sykdommene.
 • Medikamentell behandling i samråd med rheumatolog. NSAIDs bør ikke brukes etter svangerskapsuke 28-30.

Fødselen

 • Man bør planlegge vanlig vaginal fødsel hos kvinner med inflammatorisk reumatisk sykdom.
 • Også kvinner med velfungerende hofteleddsprotese kan føde vaginalt.
 • Kvinner med Bechterew`s sykdom kan vanligvis føde på normal måte, men sykdommen deres kan gi økt smerteopplevelse under fødselen. Spesielle fødestillinger som ikke belaster ryggen og evt. epiduralbedøvelse kan forsøkes.

Analgesi

 • Evt. tilbud om epiduralanalgesi vurderes av anestesilege når pas er i fødsel

 

Bindevevssykdommer

 • Sjøgrens Syndrom (SS)
 • Antifosfolipidsyndrom (APS).
 • Systemisk Lupus Erythematosus (SLE).
  Svangerskap hos kvinner med SLE betrakes som risikofylt, spesielt hos pasienter med nyreaffeksjon, vaskulitt eller trombocytopeni. Pasienten bør utredes nøye av reumatolog når svangerskap planlegges og må informeres om risikofaktorer.

 25- 30% opplever forværrelse av sin grunnsykdom i eller etter svangerskapet.

Disse bindevevssykdommene er alle assosiert med økte svangerskapskomplikasjoner. Risko for komplikasjoner øker med økt klinisk sykdomsaktivitet, og det anbefales at graviditet planlegges i samråd med revmatolog slik at behandlingen er optimalisert og sykdommen i remisjon før man blir gravid.

Spesielle risikofaktorer

 • SLE gir øket risiko for spontanabort, for tidlig fødsel, vekst­re­tar­da­sjon, dødfødsel og neonatal lupus. (Spesielt ved høyt titer av anti-car­dio­lipin antistoff eller antifosfolipid antistoff).
 • Det er vanskelig å skille preeklampsiutvikling fra renal affeksjon av grunn­sykdommen (påvising av anti-nativt DNA - kfr. med reuma­tolog)
 • Positive SSA/SSB antistoffer: Dersom disse er påvist, gir det økt risiko for utvikling av føtalt AV-blokk. Det er imidlertid ikke vist nytte av regelmessig fostermedisinsk ultralyd hos disse kvinnene slik det ble gjort tidligere. Kvinnene bør kontrolleres ukentlig hos fastlege/evt. jordmor mellom sv.sk.uke 16-24 mtp utvikling av hjerteblokk som vil vise seg som foster-bradykardi. Ved fosterhjertefrekvens <110 slag/minutt henvises kvinnen til fostermedisinsk poliklinikk.
  Gravide som i tidligere sv.skap har fått påvist føtalt AV-blokk, bør følges med regelmessige kontroller ved fostermedisinsk poliklinikk mellom uke 16 - 24.

Medikamentell behandling

 • Behandling i samråd med rheumatolog. Viser til oversikt i nasjonale metodebok.
 • NSAIDs bør seponeres i svangerskapsuke 28 (etter spesiell vurdering senest uke 30-32) pga fare for prematur lukning av ductus arteriosus og intrauterin fosterdød.
 • Alle gravide med SLE bør behandles med acetylsalicylsyre (Albyl-E) gjennom svanger­skapet (se dosering under)
 • Kvinner med anticardiolipin antistoff skal ha acetylsalicylsyre (Albyl-E) i tillegg til lavmolekulært Heparin, se Tromboseprofylakse og behandling hos gravide

 

Oppfølging

 • Månedlig kontroll av reumatolog og gynekolog gjennom hele svangerskapet - oftere ved behov.

                    

Acetyl Salicyl (ASA) behandling i graviditet        

 Cochrane sier at ASA reduserer PE-risiko med 15%, og  inntil videre informasjon foreligger, foreslås følgende:

 Indikasjon  for acetyl-salicyl behandling hos gravide:

 Dosering:

 •  150-160 mg acetylsalicyl daglig med oppstart i 1 trimester, mellom sv.sk.uke 8-12. Kontinueres til sv.sk.uke 36.

 

Relaterte prosedyrer:

Tromboseprofylakse og behandling hos gravide

Hypertensive svangerskapskomplikasjoner

 

 

____________________

Se også det "nasjonale metodebok" (veilederen NFG)