Honorarer for attester/erklæringer etc. Kvinneklinikken v. 1.3

 

 

 

HONORAR FOR ATTESTER /ERKLÆRINGER ETC. Kvinneklinikken

 

 

1) ATTESTER OG ERKLÆRINGER  UTARBEIDET I FRITIDEN

Honorar for attester og erklæringer som utarbeides i fritiden og som ikke gjør bruk av KKs skrivepersonell, utbetales til den enkelte lege privat. Husk å påføre navn og riktig kontonummer på regningen.

 

Hvis en utarbeider lange attester/erklæringer i sin fritid og benytter SUS’ kontorpersonell
(i deres fritid), skal det betales til SUS pr. time medgått til skriving. Beløpets størrelse fastsettes av økonomiavdelingen, en sender opplysninger til økonomiavdelingen om hvor mange timer/minutter det har vært benyttet kontorfaglig personell.

 

Forespørsler om attester, erklæringer o.l., - også fra NAV, blir skannet inn i ePhorte saksbehandlingssystem, og besvares også i ePhorte.

 

2) ATTESTER OG ERKLÆRINGER  UTARBEIDET I ARBEIDSTIDEN

Faktura for honorar o.l. utstedes av Helse Stavangers regnskapsavdeling.

 

Honorar tilfaller KKs  utdanningsfond for leger, prosjektnummer 27345.

 

Erklæringer o.l. som besvares innen 6 uker, honoreres med  kr 1120,-. Besvarelse etter mer enn 6 uker honoreres med kr 565,-.

 

Signerte erklæringer, attester etc. ferdigstilles i ePhorte. Deretter sendes de snarest mulig over med internposten til regnskapsavdelingen (p.t. v/ Marit Olsen).

”Gul lapp” legges ved med tydelige opplysninger om honorarets størrelse (se over), aktuelt kostnadssted (KKs leger: 215020) og at honorar skal tilfalles KKS utdanningsfond for leger, prosjektnummer 27345.

 

Regnskapsavdelingen sender ut erklæring og faktura samlet til aktuell mottaker, og sørger for ev. purringer hvis honorar ikke innbetales innen fristen.