Barne- og ungdomsklinikken, stillingsbeskrivelse, fagutviklingssykepleier onkologi og kreftkoordinator v. 1.2

1. Kvalifikasjonskrav:

Off. godkjent sykepleier med videreutdanning i onkologisk sykepleie

Erfaring med sykepleie til kreftpasienter

Minimum 2 års erfaring som sykepleier i barneavdeling i sykehus

Videreutdanning innen barnesykepleie er en fordel

Pedagogisk tilleggsutdanning er en fordel

Erfaring fra opplæringsvirksomhet er en fordel

Faglig veiledningskompetanse er en fordel

 

2. Organisatorisk plassering

Avdelingssykepleier er nærmeste overordnet.

 

3. Ansvarsområder

 • Høyne den sykepleiefaglige kvaliteten innen kreftomsorg til barn og unge

 • Sette fokus på fagutvikling

 • Medvirke til at den enkelte sykepleier har nødvendig kunnskap og kompetanse til å kunne administrere aktuelle cytostatikakurer til barn/unge med kreft

 • Bidra til den enkelte sykepleiers vekst og utvikling innen onkologi

 • Medvirke til at barn/unge med kreft og deres familier får nødvendig kunnskap og kompetanse til å håndtere sykdommens utfordringer

 • Har ansvar for internundervisning innen kreftsykepleie for sykepleiere og annet perosnell som arbeider med kreftsyke barn ved Barne- og ungdomsklinikken. Dette skjer i samarbeid med avdelingssykepleier/seksjonsoverlege/overlege i onkologi

 • Organisere interne kurs rundt onkologiske sykepleieaspekter, evt. underviser selv ved behov

 • Er ansvarlig for faglig og organisatorisk innhold i onkologisk opplæringsplan for sykepleiere i avdelingen, samt ajourføre plan for onkologisk sykepleie i Kompetanseportalen

 • Har oppfølging- og veiledningsansvar overfor postens sykepleiere, slik at de kan utføre god, helhetlig omsorg og sykepleie til barn/unge med kreft og deres familier

 • Har ansvar for påmelding av sykepleiere til obligatorisk cytostatika kurs ved SUS /Barne- og ungdomsklinikken, i samarbeid med avdelingssykepleier

 • Tilrettelegger slik at personalet som jobber fast kveld/natt får tilfredsstillende deltaking i aktuell undervisning/veiledning

 • Ha ansvar for å utarbeide kunnskapsbaserte sykepleieprosedyrer som omhandler sykepleieprosedyrer til barn og unge med kreft, samt revidere disse i EQS

 • Ansvar for at informasjonsmateriell til pasienter/pårørende er oppdatert

 • Er tilgjengelig samtalepartner for ansatte som arbeider med kreftsyke barn og unge, evt. tilby veiledningsgrupper

 • Har medansvar for oppfølging av barn og unge med kreft når de ikke er i sykehuset

 • Tilbyr organisering/opplæring til aktuelt personell i primærhelsetjenesten ved behov

 • Har ansvar for opplæring av 2 kompetente sykepleiere som kan utføre klassebesøk ved behov

 • Innkaller til månedlige onkologiske tverrfaglige samarbeidsmøter

 • Reflektere over eget arbeid og holde seg faglig oppdatert innen onkologisk sykepleie til barn og unge

 • Delta i ulike faggrupper, fagdager, samarbeidsmøter og i avdelingens Kvalitesråd

 

4. Samarbeidsforhold

Deltar på samarbeidsmøter med Barne- og ungdomsavdelingen ved tilhørende regionssykehus 1 - 2 ganger årlig

Holder løpende kontakt og samarbeider med aktuelle sykehus, som har hovedansvaret for behandlingen

Samarbeider aktivt med andre fagpersoner internt som lærer, prest, sosionom, ernæringsfysiolog o.a., og har sammen med avdelingssykepleier overordnet ansvar for at disse kobles inn i omsorgen

Samarbeider med Møllehagens lærere ved Barne- og ungdomsklinikken om skolebesøk og informasjon til lærere og elever i barnets klasse. 

Samarbeider med førskolelærer om organiseringen av informasjon til Barnehage

Samarbeider med avd.sykepleier rundt ivaretaking av personell som arbeider med pasientgruppen

Deltar i ulike samarbeidsmøter og utvalg ved Barne- og ungdomsklinikken

 

5. Andre forhold

Fagutviklingssykepleier er underlagt taushetsplikt i henhold til Helsepersonell loven § 21 og Spesialisthelsetjenesteloven § 6.1.

Fagutviklingssykepleier skal utøve sykepleiefunksjonen i overensstemmelse med de yrkesetiske retningslinjene.

Ved spesielle situasjoner eller behov, kan fagutviklingssykepleier avhjelpe andre poster ved Barne- og ungdomsklinikken.