Stillingsbeskrivelse Renhold - Operasjonsavdelingen v. 1.1

1. ORGANISATORISK PLASSERING

Renholder er administrativt underlagt avdelingssjef ved operasjonsavdelingen

Renholder er faglig og i det daglige arbeid underlagt avdelingsleder renhold ved

operasjonsavdelingen.

2. ANSVARSOMRÅDE OG HOVEDOPPGAVER

Utføre rydding, renhold og klargjøring av operasjonsstuene etter gjeldende retningslinjer.

Ansvar for å holde seg orientert om aktiviteten i operasjonsavdelingen medtanke på renhold og klargjøring av operasjonsstuen for neste inngrep.

Utføre renhold i anestesi og operasjonsavdelingens øvrige lokaler etter gjeldende retningslinjer.

Medansvar for at felles oppgaver utføres.

Bidra til forsvarlig forvaltning av avdelingens ressurser

Ansvar for å holde seg faglig ajour og bidra aktivt til å utvikle kvaliteten på renholdet og arbeidsrutinene i avdelingen.

Bidra aktivt i avdelingens arbeid innen helse, miljø og sikkerhet. Følge gjeldende regler for melding av nestenuhell, uhell og skader.

3. SAMARBEIDSFORHOLD

Bidra til et godt samarbeid med egen og andre faggrupper i og utenfor avdelingen for å sikre kontinuitet og kvalitet for pasienten.

Her aktivt medansvar for å skape et godt arbeidsmiljø i avdelingen

4. SPESIELLE BESTEMMELSER

Ansettelse etter gjeldende ansettelsesreglement for Helse Stavanger HF

Stillingsbeskrivelsen godkjennes og kan forandres av avdelingssjef

Endringer skal være skriftlige og forelegges stillingsinnehaveren på forhånd.

Renholder har taushetsplikt etter Lov om spesialisthelsetjenesten § 7-1.

Denne stillingsbeskrivelsen gjelder alle renholdsstillinger ved operasjonsavdelingen.