Stillingsbeskrivelse ledende molekylær fagbioingeniør v. 2.2, 16.03.2021

1.   Kvalifikasjoner

Utdanning innen molekylærbiologi eller tilsvarende på mastergradsnivå

Gode lederegenskaper

 

2.   Organisatorisk plassering

Er faglig og administrativt underlagt seksjonsleder

Er faglig overordnet bioingeniører innen sitt fagområde

 

3.   Ansvarsområder/Hovedoppgaver

 

3.1.Administrative oppgaver / Personalforvaltning

Skal innenfor molekylærdiagnostikk rådgi seksjonsleder:

         I å utarbeide driftsmessige behov, mål og handlingsplan. Dette inkluderer evaluering og planlegging av faglig aktivitet og utvikling, kartlegging av behov for medisinsk utstyr, og vurdering av hvilke prosjekter og utviklingstiltak seksjonen kan påta seg.

         Ved innkjøp av nytt utstyr og omdisponering/ombygging av avdelingen

         Ved vurdering av deltakelse på faglige kurs, møter, konferanser og lignende

         Ved ansettelse av nye medarbeidere

         Ved fordeling av arbeidsoppgavene, etter kvalifikasjoner og arbeidsmengde

 

Skal innenfor molekylærdiagnostikk administrere kompetanseplanene i Kompetanseportalen

 

3.2.Fagoppgaver

Innenfor sitt fagområde:

         Ha ansvar for den daglige drift

         Ha ansvar for vedlikehold og drift av maskiner

         Ha ansvar for materialforsyning og innkjøp

         Ha ansvar for å oppdatere og lage nye prosedyrer

         Sørge for effektiv drift og best mulig kvalitet innenfor seksjonens rammer. Ansvar for gjennomføring av interne og eksterne kvalitetskontroller.

         Evaluere organisering og drift. Vurdere, sammen med seksjonsleder og lege, og gjennomføre endringer og optimaliseringer av analyser, inkludert reagenser, utstyr, arbeidsrutiner mm.

         Ha ansvar for opplæring av nyansatte

         Ha ansvar for etablering, utprøving og innkjøring av nye metoder, analyser og instrumenter

 

Utføre utprøving og etablering av nye analyse og metoder, og delta i forskningsprosjekter

Utføre og veilede seksjonens ansatte i etablering av nye analyser og metoder

Delta i seksjonens rutinearbeid

Arbeide for at vedtatte mål og handlingsplaner gjennomføres

Arbeide aktivt for at kvalitetssikrings- og HMS-arbeid blir drevet etter gjeldende prosedyrer

Ha rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert

 

4.   Samarbeidsforhold

Motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger

Skal innenfor molekylærdiagnostikk fungere som rådgiver for seksjonsleder i spørsmål av faglig og administrativ art

Har innen sitt fagområde informasjonsplikt overfor seksjonsleder og seksjonens øvrige personell

Ivareta et godt forhold til våre leverandører

 

5.   Spesielle bestemmelser

Stillingen har taushetsplikt etter sykehuslovens § 16

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingsoverlege/avdelingssjef etter at saken har vært forelagt den ansatte. Endringer gis skriftlig.

 

6.   Stedfortrederordninger

Mona Øye Lütcherath er stedfortreder for stillingen.

 

Den ansatte er stedfortreder for Seksjonsleder.

Den ansatte er stedfortreder for Kvalitetskoordinator med hensyn til ansvar for kvalitetsstyringssystemet, rapportering til ledelsen og behov for forbedring. Ved lengre tids fravær skal det konstitueres en stedfortreder for Kvalitetskoordinator.