Spontan abort og habituell abort v. 2.6

 

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©
Endringer er understreket

Blødning i tidlig graviditet:

Primærvurdering hos fastlege (informasjon, undersøkelse, HCG) og ordinær henvisning til avtalespesialist i første omgang, evt gyn. pol. Unngå akutt vurdering på vakt ved fredelig klinikk. Før 7. uke sjelden indisert med akutt undersøkelse.

Definisjoner:

Intrauterint innhold skal måles i sagittalplanet (AP-diameter).

 • Komplett spontan abort: intrauterint innhold < 15 mm og opphørt blødning.
 • Inkomplett spontan abort:
  • Med heterogent uterin innhold > 15 mm, eller lavere ved persisterende blødning.
  • Intrauterin gestasjonssekk uten embryo, anembryonalt svangerskap (tidligere "blighted ovum").
  • Intrauterint embryo uten hjerteaksjon (tidligere "missed abortion").
  • Ultralydfunn skal bekreftes av 2 kompetente undersøkere (lege/lege eller lege/ul jordmor).

Behandling

 • Ekspekterende behandling i 1-2 uker bør være førstevalg ved kun lave magesmerter og blødning.
 • Ved anembryonale svangerskap eller ved synlig embryonalt anlegg bør medikamentell behandling være førstevalg ettersom ekspekterende behandling har lav suksessrate. Effekt bør ikke evalueres før etter 2 uker.
 • Pasienter med kraftig blødning eller ved økt risiko for blødning bør innlegges. Dette gjelder svangerskap etter 9 ukers gestasjonslengde, koagulopatier, lang reisevei og lignende.
 • Vakumaspirasjon/manuell aspirasjon ved mislykket ekspekterende eller medisinsk behandling. Alltid vakumaspirasjon ved mistanke om infeksjon eller ved sirkulatorisk ustabil pasient.

 

Medikamentell behandling:

Svangerskapslengde < 9 uker; Hjemmebehandling.

Ved intakt intrauterin gestasjonssekk med eller uten embryo gis mifepriston (Mifegyn®) 200 mg po som forbehandling.

Misoprostol (Cytotec®) 0,8 mg vaginalt neste dag.

Ingen avtalt kontroll. Rekontakt ved manglende blødning/kvitterte svangerskapsprodukter, svært kraftig blødning, sterke smerter eller feber.

Ved behov for rekontakt møter pasienten fastende for undersøkelse og evt journalopptak. Ved kun manglende effekt kan oppfølging skje på dagtid i ukedagene. Vurder kirurgisk behandlig framfor ny omgang misoprostol (Cytotec®)

Kvinnen får med seg:

 • Informasjonsskriv med tlf til avdeling 4AC og sykepleier på gyn.pol. (infoskriv: Missed abortion og inkomplett spontanabort, dok.id 9148)

 • Cytotec® kapsel 0,8 mg med skriftlig instruksjon om bruken.

 • Resept på paracetamol, diclofenac og metoklopramid (Afipran®) ved behov.

 • 3 dager egenmelding/sykmelding. NAV foretrekker egenmelding ved korttidsfravær.

 

Hvis en ikke sikkert har sett embryo tas ß-HCG (obs ex.u.), eventuelt aspirat sendes til histologisk undersøkelse.

 

Svangerskapslengde  9-12 uker

Mifepriston (Mifegyn®) 200 mg po som forbehandling.

Innlegges dagen etter som dagpasient på 4AC og følger rutinen ovenfor.

Cytotec® 0,4 mg peroralt kan gjentas etter 3 timer og deretter hver 3. time hvis kvinnen ikke har abortert (max 5 doser).

Ultralydkontroll før utreise dersom det ikke er sett kvittert embryo og placenta.

 

Oppfølging

Det er et krav til fortaket at kvinner som er behandlet for spontanabort i sykehus skal få tilbud om oppfølging fra helsepersonell.

Oppfølging bør skje hos Amathea, fastlege eller jordmor.

 

Prognose

Etter en spontanabort oppnår 80 % et senere vellykket svangerskap. Høyere alder og flere tidligere spontanaborter påvirker denne sannsynligheten negativt.

 

Rhesus-profylakse - Alle rhesus negative ikke-sensibiliserte kvinner som får kirurgisk behandling skal ha profylakse. Ved medikamentell eller ekspekterende behandling er det ikke anbefalt ved svangerskapslengde under 12 uker.

 

Habituell abort:

Tre påfølgende aborter i klinisk erkjente svangerskap med samme partner. (1% av alle kvinner).  2/3 primære, 1/3 sekundære.

Årsaker:

 • Uterine, endokrine, immunologiske, infeksiøse, genetiske. Oftest ukjent.

Utredning:

 • Gynekologisk anamnese/undersøkelse, supplert med ultralyd (evt. akvascanning, versascopi).

 • Lab./bakt.us: Thyreoideafunksjonsprøver, blodsukker, lupus antikoagulant, APC, anti­cardiolipin antistoff, antinukleær faktor, bakteriell vaginose, karyotype

 • Evt genetisk utredning etter veiledning.

Behandling:

 • Korriger underliggende tilstand.

 • Medikamenter (feks. antikoagulantia, immunosuppressiva - i samarbeid med immunolog)

 • Ved bakt. vaginose: Clindamycin (Dalacin® vag.krem 2%)

 • Ved ukjent årsak får 75% et levende barn i neste svangerskap.