Stillingsbeskrivels Avdelingssykepleier Anestesiavdelingen v. 1.2, 21.06.2018

 

1.           Kvalifikasjoner

Offentlig godkjent sykepleier.

Videreutdanning/ masterutdanning i anestesisykepleie.

Ønskelig med administrativ utdanning.

 

2.           Organisatorisk Plassering

Faglig og administrativt direkte underlagt oversykepleier i anestesiavdelingen.

Sykepleiefaglig og administrativt overordnet fagansvarlig seksjonssykepleier og anestesisykepleierne ved seksjonen.

Faglig overordnet renholdsassistenter ved seksjonen.

Alle avdelingssykepleiere er likestilt i organisasjonen.

Representerer arbeidsgiver overfor de ansatte ved seksjonen.

 

3.           Ansvars og arbeidsoppgaver

A.   Kvalitet i sykepleierfaget

Ansvar for at sykepleiens kvalitet på seksjonen er av faglig forsvarlig standard (jfr. Lov om helsepersonell §4) og i tråd med seksjonens og sykehusets målsetning.

Holde seg ajour innen for sitt fagområde ved å benytte 20% av arbeidstiden sin til klinisk arbeid.

Ansvar for at der foreligger interne prosedyrer og rutiner for sykepleietjenesten på seksjonen.

.

 

B.   Fagutvikling og forskning

Bidra til motivasjon og utvikling av sine medarbeidere med tilbakemelding og debrifing.

Gjennom samarbeid med brukeravdelinger og pasienter utvikle forbedringspotensial i anestesisykepleie.

Ansvar å gjennomføre medarbeidersamtaler i samarbeid med oversykepleier.

Medarbeidersamtale - anestesisykepleier (Ikke tilgjengelig) 

Ansvar å følge opp kompetanseplaner og utviklingstiltak i kompetanseportalen

Kompetanse og rekrutterings plan for anestesisykepleiere 2022-2027 (Ikke tilgjengelig)

 

C.    Økonomi og drift

Avdelingssykepleier har sammen med seksjonsoverlegen ansvar for den daglige drift og koordinering av operasjonsprogram ved seksjonen.

Ansvar for oppfølging av budsjett i forhold til delegert ansvarsområde.

Deltar i budsjettarbeid/budsjettmøter i forhold til sykepleietjenesten ved seksjonen.

Ansvar for effektiv utnyttelse av tilgjengelige sykepleieressurser.

Ansvar for kontinuitet i driftsprogrammet ved å sette sammen arbeidsteam.

Ansvar for medisinsk teknisk utstyr og utarbeider forslag til utstyrsanskaffelser..

Være knutepunkt i informasjonen mellom operasjonsteamene og bruker - avdelingene           

 

D.   Helse miljø og sikkerhetsarbeid

Være opptatt av de ansattes trivsel og sikre et godt arbeidsmiljø ved å arbeide aktivt med tiltak for helse, miljø og sikkerhet.

Sørge for at avvik i forhold til ansvarsområde meldes og at korrigerende tiltak blir satt i verk.

Sørge for at forskrifter for anestesigasser blir overholdt i henhold til arbeidsmiljøloven.

 

          E. Samarbeidsforhold

Samarbeider med oversykepleier.

Samarbeider med fagansvarlig seksjonssykepleier og øvrige anestesisykepleiere.

Samarbeider med fagutviklingssykepleier og kvalitetskoordinator.

Samarbeider med ansvarlig seksjonsoverlege og de øvrige anestesilegene.

Samarbeider med de andre avdelingssykepleierne ved anestesiavdelingen.

Samarbeider med avdelingssykepleierne ved operasjonsavdelingen.

Samarbeider med renhold.

Samarbeider med lederne på de avdelinger som seksjonen yter anestesiservice til.

Medvirke til et godt samarbeidsmiljø mellom lederne innen enheten.

 

          F. Spesielle bestemmelser

Avdelingssykepleier er underlagt taushetsplikt i henhold til Lov om helsepersonell §21 og forvaltningsloven §13-13e.

Utøver sin funksjon i henhold til Lov om spesialisthelsetjenesten, Lov om helsepersonell og Lov om pasientrettigheter.

Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av arbeidsgiver, etter at saken har vært forelagt stillingsinnehaveren og dennes tillitsvalgte. Slike endringer gis skriftlig.

 

 

Referanse:

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven). Lov-1999-07-02-64

          Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) - Kapittel III.   Lov-1967-02-10  

          Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) Lov- 1999-07-02-61

          Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) Lov- 1999-07-02-63