Medisinsk avdeling- Traine sykepleier v. 1.4, 15.04.2021

Trainee- program for sykepleiere i Medisinsk avdeling

 

 

  1. Overordnet målsetning

        En mer fleksibel bruk av sykepleiere ved medisinsk avdeling.

        Øke sykepleiernes kompetanse innen ulike medisinske spesialiteter

        Kunne tilby sykepleiere faste hele stillinger

        Den enkelte sykepleier skal finne sin rette plass hvor en vil jobbe videre

        Medisinsk avdeling fremstår som en attraktiv arbeidsplass

 

 

 

  1. Trainee-sykepleier i Helse Stavanger, Medisinsk avdeling

«En trainè er en fagutdannet person som tas inn som aspirant for videre spesialopplæring. Man er vanligvis kvalifisert til å jobbe i bedriften, men bruker den første perioden av ansettelsesforholdet til å gjøre seg kjent med flere deler av organisasjonen ved å være tilsatt ved ulike avdelinger. På denne måten opparbeider sykepleieren en bredere oversikt, og får samtidig innsikt i samhandling mellom ulike deler av bedriften. Den nyutdannede vil normalt få veiledning av en mentor eller tilsvarende, for å maksimere læringen. De fleste trainèprogrammene varer mellom ett og to år.» (Studenttorget.no)

Trainee-perioden har en varighet på 2 år, men kan forlenges. En skifter avdeling hver 4 måned.  Ansettelser skjer fortløpende ved ledighet i stilling.

Trainee-sykepleier vil i løpet av programmet få:

        Arbeidspraksis ved ulike medisinsk poster: 1) nyre, infeksjon og lunge 2) gastro og geriatri

        14 dager opplæring ved hver post (en uke opplæring ved tredje rullering)

        Gruppeveiledning 1,5 timer hver 4 uke, som kan benyttes til klinisk stige

        Årlig fagdag på SAFER og mulighet for å delta på kurs og fagutvikling

 

 

 

  1. Arbeidspraksis og arbeidsoppgaver

 

Arbeidspraksis og arbeidsoppgavene i ordningen som trainee-sykepleier i medisinsk avdeling er med på å bidra til økt sykepleiefaglig kompetanse på flere måter. For det første får hver enkelt sykepleier som i trainee-stiling, økt kompetanse innen sentrale områder av medisinsk sykepleie.

 

Når du er på lungeseksjonen får du god erfaring med pleie av pasienter med kols, astma og cancer. Ved nyre/endokrinologisk/immunologisk seksjon møter du pasienter med f.eks. nyresvikt, diabetes og artritt. Infeksjonsmedisin har alle typer infeksjoner og der får du god kjennskap til infeksjonssykdommer og sepsis. Du blir godt opplært i ulike smitteregimer og håndtering av antibiotika.  I perioden en er på infeksjonsavdelingen, kan du også få arbeidstid på isolatposten 2I.

 

På akuttgeriatrisk sengepost vil du få mer kunnskap om det unike i forhold til den eldre pasienten, og den tverrfaglige tilnærmingen som er grunnlaget for samarbeidet i sengeposten. I perioden på gastromedisinsk sengepost, vil du få god erfaring med alle typer mage/tarm sykdommer som krever medisinsk behandling. Du vil også opparbeide deg en handlingskompetanse innenfor sykepleie til pasienter med blødninger og akutte mage-tilstander.

 

 

Samlet sett gir dette kompetanse og erfaring som vil være nyttig uansett hvor de senere kommer til å arbeide og det overfører nyttig kompetanse mellom postene.

 

En annen viktig effekt av trainee-ordningen er at sykepleierne ser hvordan de ulike postene fungerer, hva som er bra og hva som er mindre bra og de stiller spørsmål rundt dette og kommer med forslag til faglige forbedringer. F.eks. var en av postene kommet langt i bruken av behandlingsplaner og disse ble brukt aktivt i rapportsituasjonen. Trainee-sykepleierne tar denne erfaringen med seg til neste post og blir viktige bidragsytere for å få innført dette systemet også ved denne posten.

 

Trainee-sykepleierne kan komme med gode og konstruktive tilbakemeldinger til postene i forhold til arbeidsmiljøet og har på den måten bidra til at viktige ting har blitt satt på dagsorden og blitt tatt tak i. Dette har god effekt på arbeidsmiljøet på de ulike postene, og skaper utvikling.

 

I rollen som trainee sykepleier vil en også få forespørsel om å være praksisveileder for sykepleiestudenter. Ved å delta i det ordinære utviklingsprogrammet for praksisveiledere, får en også opparbeidet seg erfaring i veilederrollen.

 

 

 

  1. Organisering og rotasjon

 

Traineesykepleiere ansettes fast i 100 % stilling, og en får en tildelt vakter for ett kalenderår. En får tildelt en av avdelingssykepleierne som din «hovedleder». Denne lederen har ansvar for å sette opp medarbeidersamtaler, og sette opp Safer-dag i arbeidsplanen. Lederansvaret følger trainee-stilingen, og det er ikke alltid at du starter din rullering hos din sengepost. Rulleringen er lagt opp slik at de er fire (4) måneder på hver post.

 

I det daglige forholder en seg til den lederen de har til enhver tid.

 

Avdelingssykepleierne i sengepostene med trainee-stillinger, har egne møter sammen med avdelingsledelsen for å korrigere og forbedre forløpene som er lagt.

 

 

  1. Overgang fra Trainee-stilling til ordinær stilling

 

Det er mulighet for å søke ledige stilinger i avdelingen både i forløpet og etter trainee-perioden er over. Etter to år gis trainee- sykepleiere fortrinnsrett ved søknad om overgang til andre stillinger på Medisinsk avdeling.