Traineesykepleier medisinsk og kardiologisk avdeling- v. 1.5

Trainee-program for sykepleiere i medisinsk og kardiologisk avdeling

 

 

Bakgrunn for trainee programmet er den overordna beskrivelsen av traineestilling ved Stavanger universitetssykehus Dokument «Traineestilling ved Stavanger universitetssykehus », ID 50986 - EQS (ihelse.net)

Trainee programmet har en varighet på 24 måneder. En skifter arbeidssted ca. hver 4 måned.

Traineesykepleiere ansettes fast i 100 % stilling i tre-delt turnus. En får før hver rotasjon lov å sette opp ønsker for neste arbeidssted. Arbeidsplan er ferdig skrevet 6 uker før rotasjon.

 

I det daglige forholder en seg til avdelingssykepleieren der en har arbeidssted.  Du vil bli innkalt til årlig medarbeidersamtale med fagsjef.

 

Trainee-sykepleieren vil i løpet av programmet få arbeidspraksis på ulike sengeposter eller poliklinikker i medisinsk og kardiologiske sengeposter.

 

Det gis 14 dager opplæring ved rullering, kortere ved rullering til kjent enhet. Du deltar i sykepleiefaglig gruppeveiledning sammen med andre traineesykepleiere 1,5 timer hver 3 uke. I hver rulleringsperiode arrangeres det en fagdag med ulike tema i tillegg til å bli invitert til møte med avdelingsledelsen.

 

 

Presentasjon av aktuelle arbeidssteder

 

-      Når du er på lungeseksjonen (4G) får du god erfaring med pleie av pasienter med kols, astma og cancer.

 

-      Ved nyre/endokrinologisk/ (3B) møter du pasienter med f.eks. nyresvikt, diabetes og artritt.

 

-      Infeksjonsmedisin (3Fog 2i) har alle typer infeksjoner og der får du god kjennskap til infeksjonssykdommer og sepsis. Du blir godt opplært i ulike smitteregimer og håndtering av antibiotika.  I perioden en er på infeksjonsavdelingen, kan du også få arbeidstid på isolatposten 2I.

 

-      På akuttgeriatrisk sengepost (1A) får du innsikt i kompliserte bilde til den syke eldre pasienten, og den tverrfaglige tilnærmingen som er grunnlaget for samarbeidet i sengeposten.

 

-      I perioden på gastromedisinsk sengepost (4H), får du erfaring med alle typer mage/tarm sykdommer som krever medisinsk behandling. Du vil også opparbeide deg en handlingskompetanse innenfor sykepleie til pasienter med blødninger og akutte mage-tilstander.

 

-      På kardiologisk sengepost (3H og 3G) møter du pasienter som innlegges som øyeblikkelig hjelp på grunn av brystsmerter, dyspne, arytmier eller synkope. Elektive pasienter innlegges for blant annet koronarutredning, PCI eller pacemakerbehandling.

 

-      På Diagnostisk senter blir du kjent med pasienter som er under utredning for kreft eller annen alvorlig sykdom. Vi har ansvar for behandling og oppfølging av endokrinologiske pasienter, med blant annet opplæring og informasjon til pasienter med nyoppdaga diabetes.

 

 

Læring og erfaringsutbytte

Arbeidspraksis og arbeidsoppgavene i ordningen som trainee-sykepleier i medisinsk og kardiologisk avdeling er med på å bidra til økt sykepleiefaglig kompetanse og personlig vekst.

 

Trainee-sykepleieren kan komme med gode og konstruktive tilbakemeldinger til postene i forhold til arbeidsmiljøet og på den måten bidra til at viktige ting har blitt satt på dagsorden og blitt tatt tak i. Dette har god effekt på arbeidsmiljøet på de ulike postene, og skaper utvikling.

 

Samlet sett gir trainee programmet kompetanse og erfaring som vil være nyttig uansett hvor en senere kommer til å arbeide og det overfører nyttig kompetanse mellom postene.

 

En annen viktig effekt av trainee-ordningen er at en ser hvordan de ulike postene fungerer, hva som er bra og hva som er mindre bra og kan stille spørsmål rundt dette og kommer med forslag til faglige forbedringer. Trainee-sykepleierne tar erfaringer med seg til neste post og blir viktige bidragsytere for å initiere nye og forbedrede arbeidsprosesser i ny sengepost.

 

I rollen som trainee-sykepleier vil en også få forespørsel om å være praksisveileder for sykepleiestudenter. Ved å delta i det ordinære utviklingsprogrammet for praksisveiledere, får en også opparbeidet seg erfaring i veilederrollen.