Stillingsbeskrivelse ingeniør

Stillingsbeskrivelse ingeniør v. 1.1, 28.01.2022

 

 

1.          KVALIFIKASJONSKRAV

-          bachelorgrad i biologiske eller helserettede fag

 

 

2.          ORGANISATORISK PLASSERING

-          seksjonsleder er nærmeste administrative overordnede

-          fagbioingeniør/fagingeniør er nærmeste faglige overordnede

 

 

3.          ANSVAR OG HOVEDOPPGAVER

Ingeniør skal:

-     sette seg inn i yrkesetiske retningslinjer for bioingeniører, se vedlegg under relatert!

-          utføre tildelte arbeidsoppgaver etter gjeldende faglige, administrative og kvalitetsmessige retningslinjer gitt i EQS

-          følge prosedyrer for vedlikehold av seksjonens utstyr

-          delta i vaktordning etter avtale

-          delta ved innføring av nye metoder og ved metodevalidering ved behov

-          følge pålagte vernerutiner for smittefare

-          følge avdelingens HMS-bestemmelser

-          utføre andre oppgaver etter nærmere avtale

-          har rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert

 

 

4.          SAMARBEIDSFORHOLD

Ingeniør skal:

-          i samarbeid med seksjonsleder og fagbioingeniør/fagingeniør delta i opplæring av nyansatte

-          motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger

 

5.          SPESIELLE BESTEMMELSER

-         ingeniør har taushetsplikt etter sykehuslovens Kapittel 5 § 21 helsepersonell-loven:

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) - Kapittel 5. Taushetsplikt og opplysningsrett - Lovdata

 

-          endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef etter

at saken er forelagt ingeniør. Slike enderinger gis skriftlig.