Forskningsfond, prosjekter etc. avdeling Kvinneklinikken v. 1.2, 17.01.2013

 

 

Forandringer er understreket

1.   

1.1) AVDELING KVINNEKLINIKKENS FORSKNINGSFOND OG PÅGÅENDE FORSKNINGSPROSJEKTER:

1.

(Prosjektnummer 50 30 20, avd. KKs Forskningsfond Stav. Helseforskning + prosjektnummer for aktuelle pågående forskningsprosjekt )

Alle forskningsfond administreres via Stavanger Helseforskning som har egne prosjektnummer på hvert prosjekt så lenge prosjektet er under arbeid. Det er på forhånd inngått økonomisk kontrakt med Stavanger helseforskning, prosjektleder i avd. KK, divisjonsdirektør Kvinne- og barnedivisjonen og forskningsdirektøren. Mens prosjektet pågår, føres eget prosjektregnskap med eget prosjektnummer, - når prosjektet er avsluttet, føres 1/3 av saldo over på avd. KKs forskningsfond. Det oppnevnes en prosjektansvarlig for hvert pågående prosjekt.

For det generelle forskningsfondet er forskningskoordinator prosjektleder. Forskningsfondet mottar overføringer fra avsluttede prosjekter, belønningsmidler for publikasjoner fra avd. KK osv.

 

Økonomi:

Inntekter finansiert via eksterne kilder skal budsjetteres på forhånd, så vel utgifter som inntekter, og er en betingelse for tilførsel av midler til avdelingens fond.

For pågående prosjekter har Prosjektleder attestasjonsmyndighet for utgifter/inntekter, og får månedlig økonomirapporter over sitt prosjekt fra Stavanger Helseforskning. Det er viktig å påse at prosjektet ikke går i underskudd. Ved attestasjon må en sikre at prosjektet har midler til å dekke opp for utgiftene.

For avd. Kvinneklinikkens forskningsfond attesterer forskningskoordinator og avdelingssjef anviser. Avdelingssjef mottar månedlig samlerapporter over saldo på alle forskningsprosjekter ved avd. Kvinneklinikken.

 

Tildeling av midler fra KKs Forskningsfond:

       * Søknad

Søknad sendes ved notat til forskningskoordinator og til avdelingssjef ved avd. KK vedlagt ev. permisjonsskjema hvis dette er aktuelt. Etter evt. innvilgelse av søknad, fylles det ut eget StaHF-skjema (Anmodning om utbetaling fra fond), med alle bilag på vanlig måte. Prosjektleder attesterer, divisjonsdirektør anviser, faktura sendes Stavanger helseforskning for utbetaling.

      * Beløpets størrelse

Bestemmes av prosjektleder/avdelingssjef avd. KK, en tar ved tildeling av midlene hensyn til at tildelt beløp skal stå i forhold til innsats for å skaffe midler til fondet.

* Formål

Midler fra Forskningsfondet bør i størst mulig utstrekning brukes til forskningsrelatert aktivitet – f eks kostnader ved oppstart av prosjekter, utstyr, dekning av reiseutgifter i fbm forskningsprosjekt osv. Prosjekt som har potensiale til å generere belønningsmidler prioriteres. Generelle kursavgifter bør dekkes fra utdanningsfondet/andre fond.

 

2) KVINNEKLINIKKENS UTDANNINGSFOND FOR LEGER (27345)

 

Økonomi:

Det føres inntekter som er legespesifikke, for eksempel inntekt for erklæringer etc. som legen

utarbeider selv i arbeidstiden.

 

Statutter:

Fondet disponeres etter følgende retningslinjer:

a)    Leger i spesialistutdannelse kan gis tilskudd til obligatoriske kurs i den utstrekning det ikke gis fra andre finansieringskilder.

b)  Leger kan gis støtte til kurs, kursdeltakelse, forskningsutdanning og annen faglig oppdatering.

c) Utdeling av midler fra fondet avgjøres av divisjonsdirektør Kvinne- og barnedivisjonen og avdelingsoverlege avd. KK.

 

Søknad:

Søknad sendes til avdelingsoverlegen på vanlig permisjonsskjema med vedlegg, og det skrives vanlig

reiseregning vedlagt alle bilag.

 

3) ULTRALYDFONDET(2321 )

Inntekter til fondet kommer fra fotografier som blir gitt til pasienter som ønsker det i forbindelse

med ultralydundersøkelse ved ultralydlaboratoriet. Det betales kr. 100,- for ca 5 bilder ved

ultralydscreening, kr.50,- for evt. bilder ved kontroll.

 

Statutter:

a)    Ultralydfondet disponeres av avdelingssjef avd. KK/jordmor-/sykepleiefaglig rådgiver,

og midler deles ut fra fondet etter søknad til divisjonsdirektøren/. jordmor-/sykepleiefaglig rådgiver

b)  Ansatte ved ultralydlaboratoriet bør få dekket utgifter i forbindelse med et relevant kurs i ultralyd pr. år.

c)  Ansatte ved fødepoliklinikken/ultralydlaboratoriet som ønsker å søke om andre kurs (ev. i tillegg til evt. ultralydkurs samme år), vil som en hovedregel bli prioritert ved tildelingen.

d)  Ass.avdelingsjordmor fødepol/ultralydlab bør få dekket utgifter til 2 relevante fagseminar pr. år av ultralydfondet.

e)  Utgifter til reise/opphold under ultralydutdanning for jordmødre kan dekkes av fondet

 

Søknad:

Søknad sendes på vanlig permisjonsskjema, ev. vedlagt vedlegg, og reiseregninger med vedlegg fylles ut.

 

4) POSTVISE FOND VED 4C, 7I og 7G

Gavekonto 4C - nr 921510, BH 7I - nr 29831, BH 7G - nr 29830

 

Midler tilføres fond 4C fra gaver fra pasienter/pårørende. Til 7I/7G fra internt salg. Midlene kan benyttes til kurs, annen relevant utdanning eller spesielle tiltak for posten.

 

Statutter:

a) De enkelte fond disponeres av avdelingssykepleier/avdelingsjordmor etter delegert ansvar fra

avdelingssjef ved avdeling Kvinneklinikken, og midler deles ut fra fondet etter søknad til avdelingsleder.

b) Tildelingen skjer til ansatte på den aktuelle post.

c) Avdelingsleder fører regnskap for utbetalte midler.                                        

 

Søknad:

Søknad sendes på vanlig permisjonsskjema, reiseregning skrives hvis det er aktuelt.