Epidural/fødespinal

Epidural/fødespinal v. 1.5, 23.11.2021

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©

Forandringer er understreket. 

                       

EPIDURALANALGESI

 

Indikasjon:

         Smerter

         Preeklampsi

         Seteleie

         Tvillingfødsel

         Protrahert forløp

         Dødfødsel/senabort

         Fødselsangst/eget ønske

         BMI >35

 

Kontraindikasjoner:

         Blødningssykdommer/full antikoagulasjon

Ugyldig dokument-ID: «13314 new»

         Hypovolemi

         Pågående blødning ved abruptio/ placenta praevia

         Lokal infeksjon i hudområdet rundt aktuelt innstikksted

         Forsiktighet ved alvorlig preeklampsi/HELLP

Tromobocyttverdien må være over 80. Trombocytt prøven skal ikke være eldre enn 6 timer ved alvorlig preeklampsi (iv antihypertensiva/ magnesium/HELLP). Innen 24 timer er godt nok ved stabil preeklampsi (per oral antihypertensiva).

          

Gjennomføring:

         Sikre at kvinnen har fått muntlig/skriftlig informasjon (Se informasjons skriv nederst)

         Venflon

         BT-måling

         Finne fram epiduralsprøyte (må være <24 timer)

Klisterlapper epidural (Ikke tilgjengelig)

         Konferer med ansvarshavende jordmor for å samkjøre bestilling

         Anestesilege tilkalles (4-9004)

         Jordmor assisterer anestesilegen når epidural settes

         CTG etter at epidural er satt. Differensiering grønn og rød gruppe

         Obs førlighet

         Skal ikke ha varmeflaske pga nedsatt følsomhet/ fare for brannskade

         Epiduralinfusjonen skal alltid seponeres ved post partum blødning (sympaticusblokkade fører til problem med BT regulering). Behold kateteret fram til det er avklart med anestesilege om det kan seponeres.

 

 

Komplikasjoner/bivirkninger:

         Urinretensjon

         Risvekkelse

         Blodtrykksfall/hypotensjon

         Aksidentell spinalinjeksjon: Feilplassert epidural kateter kan gi pareser. Kvinnen kan bli sirkulatorisk ustabil pga sympaticus­blokkade.

         Aksidentell durapunksjon: Kan gi stillingsavhengig intens hodepine og kvalme. Problemet forutsettes oppdaget av anestesilegen selv. Pas. følges opp og behandles av den som utførte prosedyren. Pas. skal som hovedregel behandles med

”blood patch” etter fødsel.

         Kløe

 

 

 

 

FØDESPINAL

 

Fødespinal gir rask og pålitelig smertelindring ved langtkommet eller rask progredierende fødsel dersom man forventer at kvinnen er forløst innen 1 time.

Denne metoden gir meget god analgesi under utdrivningsfasen og bør alltid overveies ved langtkommet setefødsel.

Da «single shot» spinal varer <1 time  bør den som regel kombineres med innleggelse av epiduralkateter til forlengelse av smertelindring eller sectioberedskap.

 

 

Informasjonsskriv:

Norsk: Fødsel - Epidural smertelindring under fødsel - Pasientinformasjon

Engelsk: Fødsel - Epidural smertelindring under fødsel - Pasientinformasjon (Engelsk)

 

Informasjon på andre språk: www.labourpains.com

 

Referanser:

 

https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/epiduralanalgesi-ved-postoperativ-akutt-smertebehandling

 

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/Smertelindring/