Epidural/fødespinal v. 1.9

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS ©

Forandringer er understreket. 

 

EPIDURALANALGESI

Indikasjon:

                   Smerter

                   Preeklampsi

                   Seteleie

                   Tvillingfødsel

                   Protrahert forløp

                   Dødfødsel/senabort

                   Fødselsangst/eget ønske

                   BMI >35

 

Kontraindikasjoner:

                   Blødningssykdommer/full antikoagulasjon

    Lokalt, passert revisjonsfristenTromboseprofylakse og behandling hos gravide (Gyldig, passert revisjonsfrist)

                   Hypovolemi

                   Pågående blødning ved abruptio/ placenta praevia

                   Lokal infeksjon i hudområdet rundt aktuelt innstikksted

                   Forsiktighet ved alvorlig preeklampsi/HELLP

 

Koagulasjonsstatus: Tromobocyttverdien må være over 80. Trombocytt-verdien skal være kontrollert; ikke lenger enn 6 timer før EDA settes ved stabil preeklampsi (per oral antihypertensiva).

Ved alvorlig preeklampsi (iv antihypertensiva/ magnesium/HELLP) anbefales 2 timer

         

Forberedelser:

      Jordmor assisterer anestesilegen når epidural settes

      Sikre at kvinnen har fått muntlig/skriftlig informasjon se:

Norsk: Fødsel - Epidural smertelindring under fødsel - Pasientinformasjon

Engelsk: Fødsel - Epidural smertelindring under fødsel - Pasientinformasjon (Engelsk)

Informasjon på andre språk: www.labourpains.com

      Partner instrueres i å støtte kvinnen   

      Veneflon

      Konferer med ansvarshavende jordmor for å samkjøre bestilling

      Anestesilege tilkalles (4-9004)

      Fødeblanding/fødeepidural stamløsning: Bupivacain 0,625 mg/ml + fentanyl 2mcg/ml 

     Blandingen kommer i pakningsstørrelse på 110 ml. Medikamentet trekkes opp i 2 sprøyter a 50 ml og merkes med navnelapp og dato/klokkeslett. De siste 10 ml trekkes opp av anestesilege og gis som startbolus. Dette gjøres på fødestuen til den aktuelle kvinne. Opptrukket medikament er holdbart i 12 timer.

     Vedlikeholdsdosering: Sprøyte med epidural fødeblanding settes i infusjonspumpe og gis som kontinuerlig epidural infusjon 5 ml/t.

     Bolus: Handsfree bolus 10 ml inntil x 2 /t, Kan gis med intervall på minst 30 min.

    Fødeepidural (Ikke tilgjengelig)

     Det er ingen øvre grense for hvor mange epiduralsprøyter en fødende kan få.

 

    Oppfølging etter innleggelse:

      BT måles hvert 5.min de første 20 min.

      CTG etter at epidural er satt. LokaltDifferensiering grønn og rød gruppe (Gyldig)

      Obs sensibilitet og motorikk.

Dersom redusert kraft i bena som øker på: Stopp epiduralpumpe og konferer med anestesilege

Dersom ingen kraft i bena: Stopp epiduralpumpe og tilkall anestesilege

 

      Kvinnen skal ikke ha varmeflaske pga nedsatt følsomhet/ fare for brannskade

 

      Epiduralinfusjonen skal alltid seponeres ved post partum blødning. (sympaticusblokade fører til problem med BT regulering). Behold kateteret fram til det er avklart med anestesilege om det kan seponeres. 

 

Komplikasjoner/bivirkninger:

      Urinretensjon

      Risvekkelse

      Blodtrykksfall/hypotensjon

      Kløe 

      Feber

 

Aksidentell spinalinjeksjon, (feilplassert epidural kateter) kan gi:

      Kraftig blodtrykksfall pga sympaticusblokade

      Pareser der kvinnen får problemer med å bevege beina. 

 

Tiltak ved mistanke om spinaleffekt:

1.     Legg kvinnen i sideleie

2.     Stopp epidural infusjon

3.     Heng opp ringer 1000 ml 

4.     Tilkall anestesilege

 

Aksidentell durapunksjon: 

Kan gi stillingsavhengig intens hodepine og kvalme. Problemet forutsettes oppdaget av anestesilegen selv. Pas. følges opp og behandles av den som utførte prosedyren. Pasienten skal som hovedregel behandles med ”blood patch” etter fødsel.

 

Fødespinal: 

Fødespinal gir rask og pålitelig smertelindring ved langtkommet eller rask progredierende fødsel dersom man forventer at kvinnen er forløst innen 1 time.

Denne metoden gir meget god analgesi under utdrivningsfasen og bør alltid overveies ved langtkommet setefødsel.

Da «single shot» spinal varer <1 time bør den som regel kombineres med innleggelse av epiduralkateter til forlengelse av smertelindring eller sectioberedskap.

 

Referanser: 

https://www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer/ferdige/epiduralanalgesi-ved-postoperativ-akutt-smertebehandling

 

Veileder i fødselshjelp 2020, smertelindring