Henvisinger/ventelister rutine Kvinneklinikken v. 1.0, 21.12.2010

 

Forandringer siden sist er understreket

Flytskjema:

Henvisningskjeden ved Kvinneklinikken

 

1)   MOTTAK OG REGISTRERING AV HENVISNINGER.

 

Alle eksterne primærhenvisninger fra primærhelsetjenesten eller privatpraktiserende spesialister skal merkes ”Henvisning” og adresseres til:

 

”Felles henvisningsmottak”, Stavanger Universitetssjukehus, Helse Stavanger HF, P.b. 8100, 4068 Stavanger, Kvinneklinikken, og en av følgende avdelinger:

Gyn. pol. alt. Fødepol, alt. Genetikk, alt Innleggelse/operasjonshenvisning

 

Det er viktig at leger ute ikke adresserer til navngitt lege øverst på brevet, da det i så fall forsinkes, og må sendes til felles henvisningsmottak.

 

Her blir alle primærhenvisningen scannet inn i DIPS - elektronisk journal, og sendt til en av følgende elektroniske adresser:

 

So Stv            KK       Fødepol         Henvisning

So Stv            KK       Genetikk       Henvisning

So Stv KK       Gynpol           Henvisning

So Stv KK       Inn/op           Henvisning

 

Seksjonsoverlegen for hver av ovennevnte seksjoner, eller dennes stedfortreder, prioriterer deretter henvisningene elektronisk i DIPS i hht retningslinjene i ”Prioriteringsveileder Kvinnesykdommer” (Finnes på www.helsedirektoratet.no/prioritering)

 

Når vedkommende seksjonsoverlege har prioritert henvisningen, sendes den til tilhørende ansvarlig for timegiving, dvs. avdelingssykepleier eller pasientkoordinator på følgende adresser, som gir time i angjeldende DIPS ressurs evt. Or-plan, sender ut brev til pasient og henvisende lege om hvilken prioritet og frist pasienten har fått, klagerett og ev time:

 

So      Stv KK      Fødepol         Kontor

So      Stv     KK      Genetikk       Kontor

So      Stv     KK      Gynpol          Kontor

So      Stv KK      Innl /op         Kontor.

 

Dersom en henvisning er feilsendt, videresendes den i DIPS til rette instans:
Seksjonsoverlegen gyn.pol. vurderer og prioriterer

henvisninger til utredning / uavklarte tilstander.

Omsorgs nivå  Poliklinisk omsorg: undersøkelse, journalopptak, histologi, utredning, Urodynamiske utredning, etc. , 

 

Omsorgs nivå  Poliklinisk dagbehandling: Konisering og laserbehandling i lokal anestesi

 

Dersom en finner indikasjon for  operativt inngrep på SOP, sendes  sekundærhenvisning  til rette instans, for eksempel ”So Stv KK Innl/op”.

Time gies direkte av spl gyn polkl til konisering / laserbehandling i narkose, abrasio, ab.prov., Novasure ( St 9, el behandlingsrommet gyn polkl.)

 

Selv om privatpraktiserende spesialist har spesialkunnskaper innen gyn/obst, er det viktig at pasienten får beskjed om at det ved sykehuset vil bli foretatt en vurdering av videre undersøkelse og behandling, evt operasjon. I noen tilfeller vil en ta inn pasienter til en poliklinisk vurdering først, selv om de opprinnelig ble søkt innlagt.

 

Følgende prøver/undersøkelser vil en gjerne ha svar på før henvisning:

         Ultralydundersøkelse med angivelse av bl.a. endometrietykkelse

         Cervixcytologi.

         Endometrie-histologi, evt endom.-cytologi hvis pas. henvises for meno/metrorrhagi , tumores  eller myomer.

         Kolposkopifunn, svar på portiobiopsier og  cerv.abrasio ved henvisning til laserconisering

         Helsekort for gravide og skriftlig dokumentasjon for alle ultralydundersøkelser, helst på  eget skjema ved  henvisning i graviditeten.

         CA 125 ved tumores/cyster

 

a)           Seksjonsoverlegen for den operative virksomheten KK

Prioriterer  alle primærhenvisninger fra privatpraktiserende gynekolog der  operasjonsindikasjon er stilt, samt andre innleggelser, og sekundærhenvisninger fra egen avdeling, så som:

          Omsorgs nivå Heldøgn

Elektiv kirurgi store opersjoner, canser operasjoner, embolisering

Omsorgs nivå Poliklinisk Dagbehandling

Større dagkirurgi (operativ hysteroskopi), TVT/TVT-O, laparoskopisk sterilisering.

 

Fast-track kirurgi  etter ERASprinsippene for narkose, der pasienten forventes å reise hjem samme dag eller i løpet av 24-48 timer, omsorgs nivå heldøgn / poliklinisk dagbehandling, alt etter om en forventer hjemreise samme dag eller ikke.

 

Dersom fødepol. har stilt indikasjon for elektiv sectio, tas det direkte kontakt med pasient-koordinator, uten at seksjonsoverlegen for den operative driften KK trenger å prioritere dette.

 

b)           Seksjonsoverlegen Fødepol

Prioriterer  alle henvisninger til UL-screening  fra primærhelsetjenesten, samt henvisninger for andre problemstillinger i svangerskap.

 

Omsorgs nivå: Poliklinisk Omsorg

Når prioritering er gitt, sendes den i DIPS til So Stv KK Fødepol Kontor for  utsendelse av time, infoskriv om rettigheter etc.

 

c)           Seksjonsoverlegen Genetikk

Omsorgs nivå: Poliklinisk omsorg Når prioritering er gitt, sendes den i DIPS til So Stv KK Genetikk Kontor for utsendelse av  time , infoskriv om rettigheter etc.

 

2) PRIORITERING AV HENVISNINGER

Knfr "Lov om pasientrettigheter" av 2.juli 1999 og Forskrift nr. 1208 om prioritering av helsetjenester og rett til helsehjelp av 01.12.00, forslag til endring i lov av 2.7.99, gjeldende fra 1.7.04., samt ”Prioriteringsveileder Kvinnesykdommer”, november 2008, www.helsedirektoratet.no/prioritering)

 

Alle henvisninger til offentlige poliklinikker eller sykehus skal vurderes innen maksimalt 30 virke-dager fra mottatt henvisning, innen 15 virkedager ved mistanke om alvorlig eller livstruende sykdom. Legen skal vurdere om det er behov for helsehjelp, om pasienten har rett til nødvendig helsehjelp etter lov om pasientrettigheter, og det angis en tidsfrist som behandlingen skal skje innenfor når en tar hensyn til medisinsk forsvarlighet og i tillegg en antatt behandlingsfrist (for de som har rett til nødvendig helsehjelp).

Pasienten og henvisende lege sendes et brev hvor det fremgår om pasienten har behov for helsehjelp, og evt. i tillegg rett til nødvendig helsehjelp i henhold til pasientrettighetsloven, og hva som er planlagt (f.eks. vedlagt skriftlige pasientinformasjoner). Tid for innleggelse/ poliklinisk konsultasjon eller estimert ventetid, (i tillegg forsvarlighetsfrist for de som har rett til nødvendig helsehjelp) bør påføres brevet.

Det er utarbeidet standard brev i DIPS dette bruk. Brevet skal også henvise til et vedlegg som inneholder  informasjon om fritt sykehusvalg , informasjon om klageadgang og frister i henhold til pas.rettighetsloven.

 

Utdrag fra pasientveilederen, side 1, del  2:

 

Lovmessig grunnlag og ansvar for rettighets-tildeling i spesialisthelsetjenesten

 

Alle henvisninger som mottas i spesialisthelsetjenesten1 skal vurderes i forhold til prioriteringsforskriften for å kunne avgjøre om

         pasienten har rett til prioritert («nødvendig») helsehjelp i spesialisthelsetjenesten

         pasienten har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, men ikke rett til prioritert helsehjelp

         pasienten ikke har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

          Pasienten har rett til prioritert («nødvendig») helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten når hvert av følgende vilkår er oppfylt:

         pasienten har et visst prognosetap med hensyn til levetid eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet dersom helsehjelpen utsettes

         pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen

         de forventede kostnadene står i rimelig forhold til tiltakets effekt

 

Pasienter som får rett til prioritert helsehjelp skal få en medisinsk forsvarlig frist for når helsehjelpen senest skal starte. Det er denne fristen som er angitt i veiledertabellen.

Veiledertabellen er ment å dekke 75–80% av henvisningene innenfor fagområdet. Andre tilstander skal også vurderes i forhold til prioriteringsforskriften, men de er ikke innbefattet i veiledertabellen.

 

Det betyr ikke at pasienter med disse tilstandene er lavere prioritert. Helsehjelpen som er angitt i veiledertabellen er den som ligger til grunn for anbefalingen av rett og frist. Når helsehjelpen skal ytes, kan naturligvis også andre effektive tiltak benyttes. Veiledertabellen er ikke en faglig retningslinje, men en prioriteringsveileder. Bak anbefalingene om rettighet og frist som er angitt for hver tilstand ligger det en vurdering og gradering av hvert av vilkårene i prioriteringsforskriften. Graderingen er gjengitt i veiledertabellen. Det er fire graderingsalternativer som angir styrken av oppfyllelsen av vilkårene:

 

Tilstanden/helsehjelpen

         anses å være alvorlig/nyttig/kostnadseffektiv

         anses sannsynligvis å være alvorlig/nyttig/kostnadseffektiv

         anses under tvil å være alvorlig/nyttig/kostnadseffektiv

         anses ikke å være alvorlig/nyttig/kostnadseffektiv

 

For hver tilstandsgruppe gir veiledertabellen en oversikt over mulige individuelle forhold som kan tillegges vekt utover dem som generelt beskriver tilstandsgruppen. Eventuelle andre relevante forhold skal også tas i betraktning.

Individuelle forhold kan tilsi at rettighetsstatus og/eller frist blir annerledes for den aktuelle pasienten enn for tilstands-gruppen som pasienten tilhører.

 

Veiledertabellen er ment som beslutningsstøtte. Spesialisten er ansvarlig for vurderingene og avgjørelsene om rettighetsstatus og frist for start helsehjelp for den enkelte pasient.

 

 

Slik bruker du veiledertabellen:

  1. Vurder henvisningen.
  2. Vurder om henvisende instans eller pasienten skal kontaktes for ytterligere opplysninger, eller om pasienten skal innkalles til undersøkelser før beslutning om rettighetsstatus fattes. Dette må i så fall skje innen vurderingstidens utløp.
  3. Finn den tilstandsgruppen som passer best for henvisningen.
  4. Gjør en selvstendig vurdering av pasientens tilstand i forhold til alle tre vilkårene i prioriteringsforskriften og sammenlikne med veiledertabellen.
  5. Foreta en helhetlig, individuell vurdering av pasienten og konkluder med ett av følgende utfall for hver pasient:

pasienten har rett til prioritert («nødvendig») helsehjelp i spesialisthelsetjenesten:

   pasienten har behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, men ikke rett til prioritert helsehjelp

   pasienten har ikke behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten

  1. Dersom det gis rett til prioritert helsehjelp, avgjør hva som er den medisinsk forsvarlige frist for når helsehjelp senest skal starte.
  2. Gi en dato for når pasienten skal møte opp. For rettighetspasienter må denne datoen være tidligere enn fristdatoen.

 

Gjelder som hovedregel ikke pasienter som allerede er i et forløp som forutsettes å være medisinsk forsvarlig, se utfyllende tekst i Prioriteringsveileder, generell del, kap. 4

 

Sykdomsgruppe (se tabell side 2) påføres. Faggruppe

 

”Rett til nødvendig helsehjelp” påføres, J (Ja) eller N (Nei).

 

Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp i henhold til Pasientrettighetsloven, hvis følgende 3 kriterier er innfridd:

 

1)   Pasienten skal ha et visst prognosetap med hensyn til livslengde eller ikke ubetydelig nedsatt livskvalitet hvis behandlingen utsettes og

2)   Pasienten kan ha forventet nytte av helsehjelpen og

3)   De forventede kostnader står i et rimelig forhold til tiltakets effekt.

 

For KK, SUS vil rett til nødvendig helsehjelp i hht til Pasientrettighetsloven bl.a. omfatte følgende lidelser:

 

Sykdomsgruppe 1-3:Abdominelle tumores eller cyster hvor en ikke kan utelukke malignitet.

Sykdomsgruppe 4:   Påvist cancer, inkludert dysplasier/ca in situ.

Sykdomsgruppe 15: Abortus provocatus

Sykdomsgruppe 16: Mistanke om ekstrauterin graviditet

Sykdomsgr.18 og 20:Indikasjon for behandling/inngrep ved fødsel - sectio.

Sykdommer/komplikasjoner i svangerskapet

 

Andre sykdomsgrupper kan også falle inn under ventetidsgarantien, hvis de ovennevnte kriterier er oppfylte, f.eks. dolores, sykd.gruppe 5 og 17.

 

For de som har rett til nødvendig helsehjelp har forsvarlighetsfristen stor betydning, hvis en ikke klarer å overholde denne, har pas. rett på behandling ved annet sykehus/institusjon som det regionale helseforetaket har avtale med. Det regionale helseforetak hvor pasienten er bosatt må betale behandlingen.

 

Antall dager/uker pasienten må inn før påføres, listen nedenfor er veiledende:

(Listen gjelder både innleggelser og dagbehandling/-kirurgi og poliklinikk)

 


 

Ventelistetabell for Kvinneklikken / SUS

(Gjelder både poliklinisk omsorg, heldøgnsinnleggelser, poliklinisk dagbehandling for fagområde 200 )

Felter merket gult er hentet fra Nasjonal prioriteringsveileder (NPV nummer)

NPV

Sykdomsgruppe (tilstandsgruppe)

Rett prioritert (nødvendig) helsehjelp

Inn innen-uker

(KK’s beh.tilbud)

Forsvarlighetsfrist

(Maks.forsvarlig ventetid-uker

10

1   Abd .tumor med mistanke om

malignitet  (Oppfylling i bekkenet)

Ja

1-2

4

 

2  Abd.tumor lite suspekt på malignitet

 

4

6

 

3 Unilok.cyster,symptomg./persisterende

 

4

Individ.vurdering

4,5,6,7

Påvist cancer kv.genitalia (ca.vulva,         -uterii,  -ovarii,  -cervicis,

Ja

1-2

4

18

5  Dolores abdominis- til utred.GynPol -                                        til laparoscopi           

 

4-12 12-16

Individ.vurdering

16

6  Uterovaginal descens/ prolaps

Ja

Utredn.:   8-16    Operasj.:10-12

26

12 /13

7  Urininkontinens : ( Stress- / Urge-)

Ja (ved dagl.     lekkasje

Utredn.:  8-10   Operasj.: 10-12

26

 

8  Myoma uteri

 

Utredn.: 4-10  Operasj.:  10-12

Individ.vurdering

14

Meno-/metroragi til endometriereseksj. evt. hysterektomi   

 

10-12

Individ.vurdering

 

10 Sterilisering

 

18

 

9

11 Infertilitet

 

12-18

 

 

12 Kondylomer ol. Til laservaporisering

 

8-12 Ind.vurd

 

3

13 Dysplasi/ ca.in situ cerv.

Ja

4  til biopsi     6-8 til koniseri.

12     

14

14 Metroragi / utredning / abrasio

 

0-3

Individ. vurd

 

15 Abortus provocatus

Ja

0-3

 Individ.vurd.til sv uke 11

17

16 Endokrinologiske tilst.(PCOS, hirstisme) Amenore / oligomenore

 

3-12 Indiv.vurd.

 

 

17 Dolores ( se punkt 5)

 

 

 

 

18 Indikasjon beh./ inngrep fødsel-sectio

Ja

1-2 uker før termin

1-2 uker før termin

 

19 Normalt sv.skap  UL-screening

 

Ca 18.sv.uke

 

 

20 Sykd./komplikasj. Sv.skap(Fødepol)

Ja

0-3 vurderes

0-3 vurderes

 

21 Annet

 

Individ.vurdering

Indiv.vurdering

 

22 Cancerheriditet

 

Individ.vurdering

12

 

23 Vulvalidelser, fluor

 

8-Individ.vurderi

Individ.vurd

8

24 Habituell abort

 

Individ. vurd

 

 

25 Genetisk veiledning -graviditet

 

Individ. vurd

Individ. vurd

 

26 Endometriepolypp/ end.m.sykdom

 

Individ. vurd

Individ. vurd

11

27 Postmenopausal blødning

Ja

1-2

4

 

28 Cervixpolypp/ stenose/ annen c.pat.

 

Individ. vurd

Individ. vurd

 

29 Sfincterruptur (Følgetilstander)

 

12 Indiv. vurd

 

 

 

 

3)  INNLEGGELSESTID/TIME TIL POLIKLINISK BEHANDLING / DAGKIRURGI/-DAGBEHANDLING/FAST-TRACK-OPERASJON

 

a.    Innleggelser

Pasientkoordinator gir time elektronisk etter påsatt prioritet, og etter elektronisk mal for daglig oppsett av operasjonsprogram på Sentrale Operasjonsavdeling. Time gis elektronisk via Dips. De som skal opereres, legges inn i OR-plan.

 

Standard elektronisk innleggelsesbrev påført innleggelsestid sendes pasientene og henv. lege, sammen med egne pasientinformasjoner utarbeidet ved Kvinneklinikken. Evt. annen informasjon legges ved.

Der det er aktuelt, vedlegges brosjyre om pasienthotellet. Pasienter som ikke omfattes av rett til nødvendig helsehjelp i henhold til Pasientrettighetsloven , eller som av annen grunn ikke kan få time med en gang, får tilsendt et brev om at de er registrert og hvilken prioritet de har fått etc.

Dette brevet bør helst sendes i løpet av 1 uke, med kopi til henv lege. Hvis dato ikke gis, skal brevet inneholde opplysninger om fritt sykehusvalg m.m..

 

b.   Polikliniske henvisninger/ dagkirurgi/dagbehandling/fast-track-operasjoner

Personell ved Gynekologisk poliklinikk gir timer til journalopptak på Gyn.pol, og øvrige timer til inngrep/annen dagbehandling. Nødvendig informasjon, papirutfylling, blodprøvetaking og rekvisisjon til evt. andre undersøkelser gjøres ferdig på Gyn.pol. Polikliniske timeavtaler og timer til dagkirurgi gis elektronisk etter den prioritet som er gitt, og operative inngrep legges inn i OR-plan i henhold til elektronisk mal. Brev til pasientene og henv. lege utgår på samme måte som for pasienter til innleggelse vedlagt aktuelle pasientinformasjoner etc.

 

4)  VENTELISTER/KONTROLL

Henvisning scannes inn og  registreres elektronisk i Dips av Henvisningskontoret, og henvisningen prioriteres elektronisk av lege.

 

Sekretær ved de forskjellige enheter tar ukentlig ut ventelisterapporter for kontroll og retting av feil. 1.sekretær KKs ekspedisjon lager ukentlig og  månedlig statistikk over bl.a. ventelister, - bl.a. vises antall med rett til nødvendig helsehjelp og  fristbrudd. Disse statistikkene distribueres til alle ledere ved Kvinne-barneklinikken

 

Når pasienten møter til innleggelse eller dagbehandling/dagkirurgi/fast-track-operasjon, avmerkes dette elektronisk i Dips.

 

Etter innleggelse/konsultasjon er det viktig å avslutte journalen riktig elektronisk, og avslutte henvisningen. (Påse at det ikke står åpne henvisninger fra tidligere hvis pas. Er kommet inn som ø.hjelp).

De pasientene som ikke blir behandlet innen satt tidsfrist, (gjelder pasienter med rett til nødvendig helsehjelp), har rett til behandling ved annen institusjon hvis de ønsker det.

 

De som har ventet 6 måneder, skal tilskrives med spørsmål om de fortsatt ønsker å stå på venteliste.


 

 

Liste over omsorgsnivå, seksjoner, lokalisering og poster ved Kvinneklinikken Dips :

 

1)   Inneliggende pasienter:

Alle pasienter på føde- barselseksjonene (inkludert friske nyfødte) og gynekologiske seksjoner legges inn på Kvinneklinikken.

 

Avd:                          KK – HST

Omsorgsnivå:             Heldøgn

Lokalisering:                  Sykehuset Våland

Seksjoner:                 Gynekologi / Føde – Barsel / Genetikk

Poster:                       4A      Generell gynekologi

                                 4C      Gynekologisk onkologi

                                 7G      Barselpost

                                 7H      Fødeloft / Spesialpost

                                 FA      Fødeavdeling

                                 1G      Intensivavdeling

                                 1H      Oppvåkning

                                 H-4A   Pasienthotell 4A

                                 H-4C   Pasienthotell 4C

                                 H-7H   Pasienthotell 7H

                                 H-7I    Barselhotell

                                 H-Føde Pasienthotell føde

        

Friske nyfødte legges inn på den post de skal ligge.

 

2)   Polikliniske og dagkirurgiske pasienter:

 

Avd:                                 KK – HST

Omsorgsnivå:                Poliklinisk Omsorg / Poliklinisk Dagbehandling

Seksjoner:                     Gynekologi / Føde – Barsel / Genetikk

Lokalisering:                  Gynekologisk poliklinikk

                                      Poliklinikk 4A

                                      Poliklinikk 4C

                                      Poliklinikk føden

                                      Poliklinikk post 7G

                                      Poliklinikk post 7H

                                      Poliklinikk post 7I

                                      Fødepoliklinikk

                                      Ultralydpoliklinikk

 

 

RESSURSER INNENFOR DE ULIKE LOKALISASJONER:

 

SEKSJON GYNEKOLOGI:

 

1)           Gynekologisk poliklinikk:

 

LEGER:         Aktuelle leger som er ansatt ved Kvinneklinikken kan bruke sine initialer som ressursangivelse ved gynekologisk poliklinikk.

SPL27:           Sykepleier ved poliklinikken.

BEHL:                               Laserbehandling i narkose

 


 

2)        Poliklinikk 4A/4C

            SOPKK:          Sentral operasjonsavdeling (dagkirurgi)

         ST 9:               Dagbehandling ved stue 9 SOP (tidligere avd. 2ØST)

         ST 12

            ST 11

         MABP:            Medisinsk ab.prov.  

INTA/INTC:   Intern henviste pasienter, brukes kun for innlagte pasienter ved sykehuset som skal ha vurdering ved gyn. seksjonene.

4A /4C:           Brukes for poliklinisk arbeid på gynekologisk seksjon, td ø.hj kveld/natt.

 

SEKSJON GENETIKK

 

1)      Føde poliklinikk:

LEGER:         Aktuelle leger som er ansatt ved Kvinneklinikken kan bruke sine initialer som ressursangivelse ved gynekologisk poliklinikk

PND:            Perinatal diagnostikk

 

SEKSJON FØDE - BARSEL

 

1)        Fødepoliklinikken:

         DIAP:          Oppfølging av gravide med diabetes

            XPOL: CRL-måling før PND 

         SPES:          Kontroll

         JP:              Jordmor samtale / liste

 

2)        Ultralyd poliklinikk:

            JM:                  Jordmor

            JM 2:              Jordmor

         JM 3:              Jordmor

 

3)        Poliklinikk Føden:

         JOUR: Journalopptak fødeavdeling

         SOPKK:          innskriving til sectio

 

4)           Poliklinikk 7G:

         POL 7G

 

5)        Poliklinikk 7H / fødeloft:

         POL 7H

            JOUR2