Avdelingsjordmor

Avdelingsjordmor v. 1.4, 25.02.2021

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Endringer er understreket

 

Kvalifikasjonskrav

-      Norsk autorisasjon som jordmor

-      Videreutdanning i ledelse og administrasjon av minst 1 års varighet (60 studiepoeng)

-      Minst 5 års relevant jordmorerfaring

 

Organisatorisk plassering

-      Avdelingssjef er nærmeste leder.

-      Faglig og administrativt overordnet jordmødre og pleiepersonell ved enheten.

 

Ansvarsområder / hovedoppgaver

-      Har i samarbeid med seksjonsoverlege ansvar for daglige drift

-      Sørge for at enhetens målsetting er i tråd med Kvinneklinikkens mål.

-      Ansvar for og kontroll med at kvalitet i jordmor- og pleietjenesten som ytes, har den standard som til en hver tid er gjeldende.

-      Holde seg oppdatert med utviklingen innen sitt fagområde

-      Sørge for at interne prosedyrer utarbeides og implementeres

-      Ansvar for at enheten disponerer sine ressurser mest mulig hensiktsmessig i forhold til budsjettrammer og målsetting

-      Fører løpende kontroll med ressursforbruk og driftsresultater for den jordmorfaglige virksomhet på posten

-      Ansvar for ansettelser i sin enhet i samarbeid med jordmor- og sykepleiefaglig koordinator

-      Sørge for at arbeids- og ferieplaner utarbeides og godkjennes

-      Gjennomfører medarbeidersamtaler

-      Deltar i planlegging av utbygging og nyinnredninger innen enheten

 

 

Samarbeidsforhold

-      avdelingssjef, ledergruppe, seksjonsoverlege og Kvinneklinikkens stab

-      Andre aktuelle avdelinger og yrkesgrupper i sykehuset

-      De ansattes tillitsvalgte og verneombud

-      Helse- og sosialtjeneste utenfor sykehuset

-      Undervisningsinstitusjoner som har tilknytning til avdelingen

-      Merkantil- og renholdstjeneste

-      Deltar på avdelingsjordmormøte og ledermøte

 

Annet

-      -Dagtidsarbeider