Vulvar intraepitelial neoplasi (VIN) v. 1.2

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

 

I henhold til WHO 2020 klassifiseringen skal VIN inndeles i HPV-assosiert VIN (lavgradig og høygradig VIN) og ikke HPV-assosiert VIN (dVIN), sistnevnte også høygradig og med stort malignitetspotensiale.

 

Etiologi

HPV assosiert høygradig VIN er hyppigst relatert til HPV 16 (i mer enn 70% WHO), 18 og 31

dVIN er ikke HPV-relatert, usikker etiologi, ofte på basis av lichen sclerosus

Majoriteten av VIN er HPV assosiert høygradig VIN (ca. 2/3).

HPV assosiert høygradig VIN har en klart bedre prognose enn differensiert VIN.

Naturlig forløp kan variere (HPV assosiert høygradig VIN): persistens, progresjon eller regresjon. Progresjon av  HPV assosiert høygradig VIN til cancer 9–18 %

80% av cancertilfelle utgjøres av dVIN   Vulva og vaginal cancer

 

Symptomer/Klinikk

      Kløe

      brenning, sårhet, dysparenui, dysuri

      Mange asymptomatiske

 

Ved inspeksjon og palpasjon av vulva og lysker:

      fargeforandringer, leukoplakier, pigmenterte lesjoner

      hudfortykkelse, tumor

      sårdannelse, sår som ikke gror

HPV assosiert høygradig VIN finnes ofte flere steder (multifokale lesjoner og multisentriske) i vulva, vagina, cervix, perineum og anus (VIN, VAIN, CIN, AIN).

d VIN er ofte unifokale og unisentriske lesjoner.

 

 

Undersøkelse
Vulvaundersøkelse med kolposkopi (vulva, perineum, perianalt, vagina, cervix)

      eksplorasjon

      Bildedokumentasjon og/eller tegning  

      Eddiksyre 2–5 % må appliseres minimum 5 minutter før undersøkelse

      Biopsi (Stansebiopsi er egnet i vulva, biopsitang vaginalt, ta flere for å kartlegge omfanget).

Lav terskel for undersøkelse i narkose for optimale forhold.

Behandling

Mål:

      lindre symptomer

      hindre progresjon til cancer

      bevare anatomi og funksjon

OBS! Unngå overbehandling, spesielt av HPV assosiert høygradig VIN hos yngre kvinner.

      Medikamentell (gjelder HPV assosiert høygradig VIN):

Immunstimulerende lokalbehandling: Imiquimod. Erfaringsmessig kan det være lurt å starte med forsiktig behandling/dosering:

Påsmøres lesjonene om kvelden én gang i uken i 2 uker, deretter 2 ganger i uken, så 3 ganger i uken. Totalt 16 uker behandling. Anbefal gjerne lokalbedøvende krem/gel i forkant.

 

      Kirurgisk (HPV assosiert høygradig VIN og dVIN):

Ofte vanskelig å definere utbredelsen og oppnå frie render.

        Lokal eksisjon/skinning. Viktig å orientere preparatet for patolog. Bruk tegning.

        Vulvareseksjon/vulvektomi ev m lappeplastikk, bør sentraliseres til gyn onkologisk senter

        Laservaporisering ved HPV assosiert høygradig VIN

        I behåret område og ved fortykkede lesjoner anbefales kirurgisk eksisjon

        Hos unge kvinner med HPV assosiert høygradig VIN anbefales medikamentell behandling el laservaporisering der dette er mulig

      Ved dVIN anbefales kirurgi. Etterfølgende behandling for lichen sklerosus.

 

Oppfølging

Henvis sexologisk rådgiver Sexologisk-poliklinikk

Individuell. Bør være ulik for HPV assosiert høygradig VIN versus dVIN.

Fortrinnsvis hos gynekolog 6+ 12 mndr etter behandling, deretter årlig neste 4 år.

Selvhenvendelse ved symptomer.

      Vulvaundersøkelse med kolposkopi (vulva, perineum, perianalt, vagina, cervix)

      eksplorasjon

      Bildedokumentasjon og/eller tegning

      Cytologi er ikke indisert

      Biopsi: Ved residivmistanke tas målrettede biopsier. «Blinde» biopsier anbefales ikke.

 

Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for behandling av gynekologisk kreft