Fødselsepikrise til helsestasjon, jordmor og fastlege v. 2.3

Prosedyre Kvinneklinikken SUS©

Endringer er understreket

 

Nødvendige opplysninger i fødselsepikrisen:

 

 

Fødselsepikrisen er todelt, en for kvinnen og en for barnet. Innholdet skal være relevant og nødvendig for videre oppfølging av begge.

 

 

·         Fødselsepikrise mor sendes til jordmortjenesten og fastlegen. Avklar med kvinnen at det er greit at jordmortjenesten mottar fødselsepikrisen. Komplikasjoner og operativ forløsning med årsak bør dokumenteres.

 

·         Fødselsepikrise barn sendes til helsestasjon og fastlege.

 

 

·         Det som er «normalt» skal ikke stå i fødselsepikrisen, men amming og sugeteknikk bør det alltid skrives noe om.

 

 

·         Nasjonalitet og språk: Gå inn i første bildet «pasientoversikt» i Natus. Trykk på «behov for ass.kommunikasjon» under fanen «praktiske forhold». Hak av for språkvansker. Skriv kvinnens språk. Under «andre forhold vedrørende kommunikasjon med pasienten» noteres det at kvinnen trenger tolk og evt om mannen snakker norsk eller engelsk. Det som blir skrevet her kommer med i de nye fødselsepikrisene i DIPS for både mor og barn.

 

·         De som trenger tolk og ønsker oppfølging fra jordmor/hjemmebesøk: Ring jordmortjenesten før hjemreise og avtal videre oppfølging. Gi deretter beskjed til kvinnen om når hun har fått time/hjemmebesøk for å sikre videre kontakt.

 

·         Ring jordmor/helsestasjon ved spesielle situasjoner som f.eks dødfødsel, barn med downs syndrom.

 

·         MRSA, ESBL, VRE: Dersom kvinnen er MRSA, ESBL og/eller VRE positiv skrives dette. Jordmor får fødselsepikrisen først og har ansvar for å videreformidle viktige opplysninger til helsestasjonen.           

 

·         Når et barn blir veid poliklinisk på barsel, skal vekten skrives på mors eksemplar av fødselsepikrisen, eller på en lapp som sendes med mor.  

 

·         Hvis barnet hadde bilyd ved første kontroll og ikke ved andre, skal det ikke stå på fødselsepikrisen.

     

 

·         Informasjon ved HIV: Det er tungtveiende medisinske grunner til at det bør være åpenhet rundt barnets eksposisjon for maternell HIV smitte. Det skal derfor sendes kopi av vurdering/epikrise fra lege til helsestasjon og fastlege. Foreldrene skal informeres om hvorfor dette gjøres. Dersom foreldrene motsetter seg utlevering må det gjøres ny vurdering av om det er så tungtveiende grunner at opplysningene likevel bør leveres ut. Foreldrene skal i så fall informeres om retten til å klage ved uenighet. 

Alle barn av HIV-positive mødre følges opp på barnepoliklinikken til de er 2 år. Helsestasjonen får epikrise fra barnepoliklinikken.

 

 

 

  

 

MOR

BARN

Fødsel før innkomst:

Hvor, og om jordmor var tilstede

 

Barselopphold:

 • Informasjon om mor som er viktig. Vurder mors fysiske eller psykiske utfordringer.

 

 • Hb og evt behandling

 

 • Tøff fødselsopplevelse og evt avtalt oppfølging etter hjemkomst

 

 • Barnevernet eller sosionom har hatt samtale med kvinnen etter fødsel.

 

 • Ringt jordmortjenesten for tidlig oppfølging/hjemmebesøk. Husk samtykke.

 

 • Trenger tolk og ønsker oppfølging fra jordmor: ringt jordmortjenesten før hjemreise, avtalt time for videre oppfølging. Noter når kvinnen har fått time/hjemmebesøk av jordmor.

 

 • Barn på 3D ved utskrivelse spesifiseres; f.eks. utskrives til ledsager for barnet på 3D.

 

 

 • Vekt: Laveste vekt med dato og utreisevekt

 

 • Barnelegeundersøkelse à trenger ikke dokumentere der alt er OK, kun der informasjonen er nødvendig for helsestasjonen: UL hofter, fysikalsk oppfølging i kommunen, etc.

 

 • Øye eller navleirritasjon, evt. Behandling

 

 • Hørseltest (ok, evt dato/kl for ny poliklinisk kontroll i 7.etg)

 

 • Nyfødtscreening (dato)

 

 • TC: Verdien skrives kun dersom barnet er synlig gult. Skriv; vurdert ok ved hjemreise. Fått skriftlig og muntlig info om gulsott.

 

·         Bilirubinprøver: Siste bilirubinverdi med dato, (og evt planlagt oppfølging poliklinisk)

 

Amming:

 • Tidligere ammeerfaring
 • Trenger hjelp til å legge til
 • Innadvendte brystknopper
 • Pumper
 • Såre bryst à behandling
 • Brystreduksjon
 • Implantat

 

Skal ikke amme. Har fått opplæring i tilbereding av morsmelkerstatning og behandling av utstyr.

Amming:  

 • Suger godt
 • Suger dårlig – kvalm, trøtt
 • Setter tungen i ganen
 • Pumpemelk / tillegg
 • Sondeernært

 

 

Vaksine gitt:

 • Hepatitt B, renset antigen”(Engerix-B) 0,5 ml im v. lår, lot nr.
 • Immunglobulin: 1 ml h. lår, lot nr. og medikamentnavn m dose.
 • Skal ikke ha levende vaksine: barnet behandles med Retrovir