Stillingsbeskrivelse for fagansvarlig helsesekretær v. 1.5

1.  Kvalifikasjoner

Autorisert helsesekretær

2.  Organisatorisk plassering

Administrativt tilknyttet preanalytisk seksjon – faggruppe kontor
Seksjonsleder er nærmeste faglige og administrative overordnede

3.  Stillingens hovedoppgaver

         Være ansvarlig for det kontorfaglige arbeidet på faggruppen og være rådgiver for seksjonsleder i administrative spørsmål som angår faggruppen.

         Delta i kontorets daglige oppgaver

         Sørge for at arbeidet på faggruppen er faglig forsvarlig og i samsvar med gjeldende rutiner og prosedyrer

4.  Ansvars og arbeidsområder

         I samarbeid med seksjonsleder evaluere og videreutvikle faglig virksomhet og arbeidsmetoder på faggruppen

         I samarbeid med seksjonsleder, være ansvarlig for den daglige organiseringen av faggruppen

         Sørge for at de ansatte på faggruppen får nødvendig opplæring og oppdatering

         Vedlikeholde faggruppens dokumenter i kvalitetssystemet

         Saksbehandler i foretakets avvikshåndteringssystem

         Delta i opplæring av ansatte i registrering og nødnummer i avdelingens laboratoriedatasystem

         Veilede helsesekretærer som har praksisopphold på faggruppen

         I enkelte arbeidsoppgaver, være stedfortreder for administrasjonskonsulent

         Har rett og plikt til å holde seg faglig oppdatert

         Arbeide aktivt for at avdelingens og Helse Stavanger sitt system for kvalitet og HMS blir fulgt

​Fagansvarlig helsesekretærs ansvarsforhold er nærmere beskrevet i den enkelte prosedyre

​​

5.  Samarbeid

         Fagansvarlig helsesekretær skal motivere og stimulere til samarbeid og positive holdninger innen avdelingen og ha informasjonsplikt overfor nærmeste overordnede

6.  Spesielle bestemmelser

         Fagansvarlig helsesekretær har taushetsplikt Helsepersonelloven, Taushetsplikt og opplysningsrett, kapittel 5.

         Endringer i stillingsbeskrivelsen kan foretas av avdelingssjef, etter at saken har vært forelagt fagansvarlig helsesekretær. Slike endringer skal gis skriftlig.