Seksjonsoverlege gynekologisk onkologi v. 3.0

Kvalifikasjoner:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, med spesielle kvalifikasjoner innen gynekologisk onkologi
 • Særlig kompetanse innen gynekologisk onkologi
 • Gode samarbeidsevner

Organisatorisk plassering:

 • Avdelingsoverlege Kvinneklinikken er nærmeste overordnede.
 • Funksjonen er fast, og lyses ut internt blant Kvinneklinikkens overleger.
 • Stillingsbeskrivelsen kan endres av avdelingsoverlegen etter at avdelingssjef, kvalitetsutvalg og stillingsinnehaver har uttalt seg. Endringen skal gis skriftlig.

Ansvarsområde/hovedoppgaver:

 • Sørge for at pasientene får en omsorgsfull behandling av høy standard.
 • Seksjonsoverlegen er seksjonens medisinskfaglige leder. Pasientbehandlingen baserer seg på et strukturert regionalt samarbeid i Helse Vest med Kvinneklinikken, Haukeland universitetssykehus (HUS).
 • Viktige eksterne samarbeidspartnere er avd. Blod- og kreftsykdommer SUS, avd. for medisinsk genetikk og molekylærmedisin (MGM), HUS, og OUS (Radiumhospitalet).
 • Seksjonsoverlegen bør arbeide for at leger ved seksjonen kan delta i faglig og organisatorisk arbeid i fagfeltet nasjonalt og internasjonalt.
 • Seksjonsoverlegen samarbeider med avdelingssykepleier ved gynekologisk sengepost og gynekologisk poliklinikk og pasientkoordinatorene om driften, med avdelingssykepleier ved ABK poliklinikk, og med de andre seksjonsoverlegene.
 • Fremme godt samarbeid med andre avdelinger ved sykehuset og med primærhelsetjenesten.
 • Arbeide for at avdelingen deltar i relevante kliniske studier.

Kvalitet

a)    Ha ansvar for at den medisinske virksomheten ved seksjonen er i henhold til lover og forskrifter, og i tråd med nasjonale retningslinjer.

b)    Sørge for at pasientene får en omsorgsfull behandling av høy faglig standard.

c)    Bidra til at pasientene får tilgang til nye behandlingsmuligheter ved delta i relevante multisenterstudier.

d)    Arbeide for at avdelingen beholder sin godkjenning som investigation site. 

e)    Ansvar for medisinske prosedyrer i EQS for seksjonen.

f)     Behandle avviksmeldinger i Synergi angående legearbeid ved seksjonen, og kan få delegert saksbehandleransvar i NPE- og tilsynssaker ved seksjonen.

g)    Seksjonsoverlegen er medlem i Kvinneklinikkens kvalitetsutvalg.

h)   Seksjonsoverlegen bidrar til opplæring i bruk av det medisinsk tekniske utstyret som brukes ved seksjonen.

Økonomisk styring

a)      Medansvar for at gynekologisk sengepost disponerer ressursene hensiktsmessig i forhold til rammer og målsetting.

b)      Delta ved utarbeidelse av driftsplaner, i utstyrsanskaffelser og budsjettprosess.

Utviklingsarbeid

a)    Stimulere til faglig utvikling for alle medarbeidere ved seksjonen.

b)    Bidra til at LIS kan nå sine kompetansemål i gynekologisk onkologi og legge til rette for undervisning, supervisjon, veiledning og evaluering.

c)    Oppmuntre og rekruttere medarbeidere til fagutvikling og forskning.

Helse, miljø og sikkerhet

          Medansvar i kvalitetssikring og HMS-arbeid ved seksjonen.