Barne- og ungdomsklinikken, stillingsbeskrivelse astmasykepleier, poliklinikken v. 1.4, 29.06.2018

1. Kvalifikasjoner

Off. godkjent sykepleier med spesialkompetanse innen fagfeltet allergologi (astma/allergi/eksem)

Erfaring fra opplæringsvirksomhet er en fordel

 

2. Organisatorisk plassering

Avdelingssykepleier er nærmeste overordnet

 

3. Ansvarsområder

 • Har ansvar for egne sykepleiekonsultasjoner med barn/unge/foreldre innenfor fagfeltet allergologi, observerer og iverksetter nødvendige sykepleietiltak

 • Gir tilrettelagt informasjon, undervisning og veiledning til barn/unge og foreldre, samt kollegaer ved behov

 • Koordinerer timer/undersøkelser og forberedelse av pasient til avtalt time

 • Dokumenterer sykepleien på en faglig god måte

 • Administrerer medikamenter som er aktuelle til denne pasientgruppen etter gjeldende rutiner og prosedyrer

 • Behersker medisinsk teknisk utstyr (MTU) som til enhver tid benyttes ved allergologisk poliklinikk og dokumenterer dette i Kompetanseportalen

 • Er en ressursperson i forhold til denne pasientgruppen

 • Deltar i tverrfaglig faggruppe innen allergologi

 • Er med å arrangere astma kurs på LMS

 • Kjenner til og benytter Barne- og ungdomsklinikkens retningslinjer og prosedyrer for denne pasientgruppen

 • Benytter kunnskapsbaserte prosedyrer og ressurspersoner innen fagfeltet

 • Reflekterer over eget arbeid og holder seg faglig oppdatert

 

4. Samarbeidsforhold

Samarbeider tett med legene og andre faggrupper internt der det er aktuelt

Astmasykepleier og overlege samarbeider om god pasientflyt ut fra kompetanse og gjeldende retningslinjer

Samarbeider med Lærings og Mestringssenteret (LMS) om gjennomføring av astma kurs

Deltar i ulke samarbeidsmøter

  

5. Andre bestemmelser

Sykepleier er underlagt taushetsplikt i henhold til Helsepersonell loven § 21 og Spesialisthelsetjenesteloven § 6.1.

Sykepleier skal utøve sykepleiefunksjonen i overensstemmelse med de yrkesetiske retningslinjene.

Ved spesielle situasjoner eller behov, kan astmasykepleier avhjelpe andre poster ved Barne- og ungdomsklinikken.