2AB Arbeidsbeskrivelse Sykepleier ØNH/Oral v. 1.10, 08.02.2023

 

Dagvakt: Kl. 07:00 – 14:30 / 07:15 – 14:45

Kl. 07:00 – 07:15: Kort rapport fra nattevakt til tidligvakt (DT) 
Kl. 07:15 – 07:20: Møte ved vaktstart-tavle i korridor for gjennomgang av dagens plan. Alle logger på hver sin Imatis mobiltelefon.
Kl. 07:20 – 07:30: Rapport og pasientfordeling

Avdelingssykepleier/assisterende avdelingssykepleier fordeler:

 • Inneliggende pasienter
 • Operasjonspasienter
 • Innleggelser fra forundersøkelse (CPAP, søvnregistrering, ASA, pasienter til oppvæsking før CT)
 • Øyeblikkelig-hjelp pasienter

En sykepleier eller eventuelt assiserende avdelingssykepleier:

 • Deltar på morgenmøte
 • Gir felles rapport på vaktrommet rett etter morgenmøte
 • Deltar på legevisitt med alle pasienter
 • Visittgående lege prioriterer rekkefølge for visitten. Alle pasienter trenger ikke gå til skiftestuen for visitt, noen kan tilses på pasientrommet
 • Sykepleier rydder/fyller på utstyr under/etter legevisitt
 • Etter legevisitt kan inneliggende pasienter eventuelt omfordeles

Kl. 08:40, 11:00 og 13:00: Møte ved tuntavle for oppsummering/fordeling av arbeidoppgaver.  

Kl. 08:45: Møte ved pulsmøte-tavle sammen med lege for å planlegge legevisitt.

Inneliggende pasienter:

 • Medisinutdeling og legge frem/signere for AB iv til neste vakt
 • Hjelpe/tilrettelegge for personlig stell og re senger. Rydde, tømme boss etc.
 • Opprette og oppdatere behandlingsplaner i DIPS
 • Oppdatere Meona: PVK, CVK, urinkateter, dren, væskebalanse, vekt etc. 
 • Registrere Trygg pleie i DIPS ved innleggelse og oppdatere etter prosedyre 

Operasjonspasienter:

 • Registrere oppmøte i DIPS: Oppmøteliste innleggelse - Meny - Reistrere oppmøte 
 • Gi pasienten navnebånd, sykehustøy, seng og premedikasjon. Selv om enkelte inneliggende pasienter har papirkurve skal premedikasjon alltid dokumenteres i Meona  
 • Fylle ut preoperativ sjekkliste i Orbit under fanen «Preoperativ forberedelse» 
 • Husk at pasienter som skal opereres på høyre eller venstre side (øreoperasjoner, halscyste, parotis tumor, lymfeknute eller DCR/tåreveisoperasjon) skal klareres/tegnes på av operatør før pasienten kjøres til operasjon
 • Personlige eiendeler merkes med navnelapp og låses inn i eget skap
 • Første pasient kjøres til operasjon (se unntak):
  • Mandag: kl. 07:40
  • Tirsdag : kl.08:00 (partallsuker) og kl. 07:40 (oddetallsuker)
  • Onsdag: ØNH og Oral kl. 07:35
  • Torsdag: ØNH kl. 08:00 og Oral kl. 07:35
  • Fredag : kl. 08:45. NB! Ved lavaktivitet kjøres pasienten til operasjon kl. 08:00

Unntak: Første pasient kjøres til operasjon kl. 07:35 når Jörg Törpel er operatør.

 • Når pasienten kjøres til operasjon:
  • Overflytte pasienten i DIPS: Opphold - Sengepostrutiner - Overflytting - 2Øst postoperativ (eller Oppvåkning 1G dersom pasienten skal til sentraloperasjon (SOP))
  • Godkjenne «Preoperativ forberedelse»  i Orbit
  • Overflytte Meonakurve til oppvåkning: Høyreklikk - Overføring/utskrivelse - Intern overflytting - Annen sengepost - Velg: SUS 2 Øst Postoperativ (eller SUS 1G Postoperativ dersom pasienten skal til sentraloperasjon (SOP))
  • Husk å sperre pasientens seng i Meona med kommentar «Til operasjon»  
  • Planlegge pasientrom og oppdatere DIPS og Meona
 • Dersom operasjonspasienter blir strøket:
  • ØNH: Journal + rosa ark med årsak til strykning legges i boks merket «Strøkne operasjonspasienter» på pasientkoordinator Lenas kontor   
  • Oral:  Journal leveres til sekretær på Oralkirurgisk ekspedisjon

Jorurnalene er gyldige i 3 måneder. NB! Dersom anestesilege har ordinert premedikasjon/skrevet kommentarer, bruker vi samme forordning når pasienten får ny dato. 

 • Forskyve ordinasjon for premedikasjon (Forutsatt at det ikke er dokumentert istangjøring for premed. ordinasjonen): 
  • Legemiddel - Legemiddelsøk - Søk «Pre» - Høyreklikk i ordinasjonens venstre kolonne og velg «Utsett ordinasjoner» i nedtrekksmeny - Hak av og sett ny dato 

Mottak av pasienter etter operasjon:

 • Følge pasienten til rom sammen med postoperativ sykepleier
 • Gi ringesnor, henge opp evt. iv. som pågår og sette sengen på laveste nivå
 • Lese overflyttingsnotat og operasjonsbeskrivelse i DIPS
 • Postoperativ pleie
 • Opprette/oppdatere behandlingsplan i DIPS
 • Oppdatere Meona ved behov

Innleggelse av pasienter fra forundersøkelse:

Ø-hjelp pasienter:

 • Gi pasienten navnebånd, sykehustøy og seng
 • Følge ordinasjoner fra lege (se innkomstjournal og Meona)
 • Opprette behandlingsplan i DIPS
 • Registrere Trygg pleie ​

 

Kveldsvakt: Kl. 14:15 - 22:00

Kl. 14:15 - 14:20: Møte ved vaktstart-tavle i korridor for gjennomgang av kveldens plan. Alle logger på hver sin Imatis mobiltelefon. 
Kl. 14:20 - 14:45: Rapport

 • Tilsyn og hilse på dine pasienter
 • Gjennomgang av pasientliste og Meonakurve sammen med vakthavende lege
 • Medisinutdeling og legge frem/signere for AB iv til neste vakt
 • Hjelpe/tilrettelegge for personlig stell. Rydde, tømme boss etc. 
 • Opprette og oppdatere behandlingsplaner
 • Oppdatere Meona: PVK, CVK, urinkateter, dren, væskebalanse, vekt etc. 
 • Fylle på og rydde ut av medisintralle
 • Ta imot pasienter etter operasjon:
  • Følge pasienten til rom sammen med postoperativ sykepleier
  • Gi ringesnor, henge opp evt. iv. som pågår og sette sengen på laveste nivå
  • Lese overflyttingsnotat og operasjonsbeskrivelse i DIPS
  • Postoperativ pleie
  • Opprette/oppdatere behandlingsplan i DIPS
  • Oppdatere Meona ved behov

Ø-hjelp pasienter kveld/helg/høytid:

 • Assistere lege ved undersøkelse/behandling på skiftestuen (hverdager kl. 16:00 - 22:00, lørdag kl. 13:00 - 22:00, søndag/helligdag kl. 07:00 - 22:00)
 • Dersom pasienten blir innlagt:
  • Registrere pasienten i DIPS
  • Gi pasienten navnebånd, sykehustøy og seng
  • Legge inn venflon
  • Følge ordinasjoner fra lege (Innkomstjournal/Meona)
  • Opprette behandlingsplan i DIPS
  • Registrere Trygg pleie 

KL sykepleier og DL sykepleier (kveld/helg/helligdag):

 • Ansvarlig for vakttelefon (tlf. 561915 / 904 18 877)
 • Fordele/omfordele personalet ut fra pleietyngde og arbeidsmengde
 • Ha oversikt over belegget og plassering av pasienter
 • Ansvarlig for Smartcrowding (pasientflyt) kl. 09:00 - kl. 13:00 - kl. 17:00 - kl. 21:00 og ellers ved behov
 • Være kontaktperson for pasientflytkoordinator (tlf. flytkoordinator dagtid: 561428 / 513439, kveld/helg/høytid: 561559)
 • Ha ansvar for frie rømningsveier på sengeposten
 • Ta ledelse i utforutsatte situasjoner som brann etc.

Kl. 21:30 - 22:00: Rapport