2AB Arbeidsbeskrivelse Sykepleier ØNH/Oral v. 1.5, 04.09.2020

 

Kl. 07:00 – 14:30 / 07:15 – 14:45

Kl. 07:00 – 07:15: Stillerapport (evalueres og oppdateres).
Kl. 07:15 – 07:45: Stillerapport (evalueres og oppdateres). 
Kl. 14:15 – 14:45: Stillerapport (evalueres og oppdateres).

Avdelingssykepleier/assisterende avdelingssykepleier fordeler:

 • Operasjonspasienter
 • Inneliggende pasienter
 • Innleggelser fra forundersøkelse (CPAP, søvnregistrering, ASA, pasienter til oppvæsking før CT)
 • Øyeblikkelig-hjelp pasienter
 • Dagens ekstraoppgaver (se egen liste)

Avdelingssykepleier, assisterende avdelingssykepleier eller den sykepleieren som starter kl. 07:00 deltar på morgenmøte og gir felles rapport før legevisitt.

Sykepleier deltar på legevisitt med sine pasienter.
Visitten organiseres fortrinnsvis i følgende rekkefølge:

 • Pasienter som skal utskrives
 • Hotellpasienter
 • Inneliggende pasienter
  NB! Husk å prioritere kreftpasienter og pasienter med pleietyngde

Tavlemøte/gjennomgang av pasientene sammen med lege.

Operasjonspasienter:

 • Gi pasienten navnebånd, pre-medisin, sykehustøy og seng
 • Fylle ut sjekkliste  Preoperativ Sjekkliste Stavanger Universitetssykehus
 • Registrere Trygg pleie (vurdering av risiko - ernæring, fall og trykksår) i DIPS
 • Personlige eiendeler merkes med navnelapp og låses inn i eget skap
 • Husk at pasienter som skal opereres på høyre eller venstre side (halscyste, parotis tumor, lymfeknute, DCR/tåreveisoperasjon eller øre) skal klareres/tegnes på av operatør før operasjon
 • Første pasient kjøres til operasjon (se unntak):
  • Mandag kl. 07:40
  • Tirsdag kl. 08:00 (partallsuker) og kl. 07:40 (oddetallsuker)
  • Onsdag: ØNH og Oral kl. 07:35
  • Torsdag: ØNH kl. 08:00 og Oral kl. 07:35
  • Fredag kl. 08:45

Unntak: Første pasient kjøres til operasjon kl. 07:35 alle dager når Törpel er operatør og ved følgende operasjoner: Aures alata, fess m/CT navigasjon, myringoplastikk, tympanoplastikk og parotis.

 • Pasienten overflyttes i DIPS: «Ny post/seksjon, samme avdeling. Post: PO2Ø 2Øst postoperativ»
 • Planlegge pasientrom og oppdatere DIPS og Meona

Mottak av pasienter etter operasjon:

 • Følge pasienten til rom sammen med postoperativ sykepleier, gi ringesnor, henge opp evt. iv. som pågår, sette sengen på laveste nivå
 • Lese overflyttingsnotat og operasjonsbeskrivelse i DIPS
 • Postoperativ pleie
 • Opprette/oppdatere behandlingsplan i DIPS
 • Registrere pasientens medisiner i Meona (fra innkomstjournal og pre- og postoperativ journal)

Inneliggende pasienter:

 • Medisinutdeling og legge frem/signere for AB iv til neste vakt
 • Hjelpe/tilrettelegge for personlig stell og skifte på/re senger. Rydde, tømme boss etc. 
 • Oppfølging og visitt sammen med lege på egne pasienter. Rydde/fylle på utstyr under/etter legevisitt
 • Opprette og oppdatere behandlingsplaner
 • Oppdatere Meona: Utstyr (PVK, CVK, urinkateter, dren), væskebalanse, vekt etc. 

Innleggelse av pasienter fra forundersøkelse:

Ø-hjelp pasienter:

 • Gi pasienten navnebånd, sykehustøy og seng
 • Følge ordinasjoner fra lege (se innkomstjournal og Meona)
 • Opprette behandlingsplan i DIPS
 • Registrere Trygg pleie (vurdering av risiko - ernæring, fall og trykksår) i DIPS

Kl. 14:15 – 22:00

Kl. 14:15 – 14:45: Stillerapport (evalueres og oppdateres).
Kl. 21:30 – 22:00: Stillerapport (evalueres og oppdateres).

 • Tavlemøte/gjennomgang av pasientene sammen med lege
 • Medisinutdeling og legge frem/signere for AB iv til neste vakt
 • Hjelpe/tilrettelegge for personlig stell og skifte på/re senger. Rydde, tømme boss etc. 
 • Opprette og oppdatere behandlingsplaner
 • Oppdatere Meona: Utstyr (PVK, CVK, urinkateter, dren), væskebalanse, vekt etc. 
 • Fylle på og rydde ut av medisintralle
 • Ta imot pasienter etter operasjon:
  • Følge pasienten til rom sammen med postoperativ sykepleier, gi ringesnor, henge opp evt. iv. som pågår, sette sengen på laveste nivå
  • Lese overflyttingsnotat og operasjonsbeskrivelse i DIPS
  • Postoperativ pleie
  • Opprette/oppdatere behandlingsplan i DIPS
  • Registrere pasientens medisiner i Meona (fra innkomstjournal og fra pre- og postoperativ journal)

Ø-hjelp pasienter kveld/helg:

 • Sykepleier assisterer lege ved undersøkelse/behandling på skiftestuen
 • Dersom pasienten blir innlagt:
  • Registrere pasienten i DIPS
  • Gi pasienten navnebånd, sykehustøy og seng
  • Bestille blodprøver
  • Legge inn venflon
  • Følge ordinasjoner fra lege (Innkomstjournal/Meona)
  • Opprette behandlingsplan i DIPS
  • Registrere Trygg pleie (vurdering av risiko - ernæring, fall og trykksår) i DIPS
  • Dokumentere tidsbruk på polikliniske-/ø-hjelp pasienter i perm på vaktrommet

KL sykepleier og DL sykepleier (kveld/helg/helligdag):

 • Ansvarlig for vakttelefon (tlf. 561915 / 904 18 877)
 • Fordele personalet ut fra pleietyngde og arbeidsmengde
 • Ha oversikt over belegget og plassering av pasienter
 • Ansvarlig for Smartcrowding (pasientflyt) kl. 09:00 - kl. 13:00 - kl. 17:00 - kl. 21:00 og ellers ved behov
 • Være kontaktperson for pasientflytkoordinator
 • Ha ansvar for frie rømningsveier på sengeposten
 • Ta ledelse i utforutsatte situasjoner som brann etc.
 • Når DK stenger kl. 19:30, fordele KD-vakt etter pleietyngde og arbeidsmengde