Databaser ved Kvinneklinikken v. 1.1

 

DATABASER VED KVINNEKLINIKKEN

 

KK ønsker prinsipielt å ha alle sider av virksomheten registrert i databaser. Dette er hensiktsmessig for å kunne drive kontinuerlig resultatkontroll og derved kunne ha oversikten over kvaliteten på arbeidet. Kliniske databaser kan også være grunnlag for forskning. Tilgang til databasene er regulert av hensyn til pasientsikkerhet/anonymitet.

 

For alle databasenes del, er der variabel kvalitet på dataene som er lagt inn. Hvis en ønsker å bruke data til forskning, er en selv ansvarlig for å ”rense” aktuell datafil.

 

1.    Kliniske databaser

1.1.Generelt

Høsten -96 fikk vi etablert et eget utviklet klinisk databasesystem ("GYN-BASE") på Kvinneklinikken. Databasene som inngår i dette systemet administreres av dr. Gjessing.

 

1.2.Kliniske databaser ved KK SUS

1.2.1.  Fødedatabase

Fødedatabasen (”Gjessing-systemet”) startet 01.09.96, med konsekvent registrering fra 01.01.07. Erstattet av Imatis Natus 13.05.08.

1.2.2    Nyfødtprogrammet 3D (utviklet ved Rikshospitalet)

Erstattet Pediatridatabasen i 2006

1.2.3    Operasjonsdatabase

Alle operasjoner utført på KK protokolleres kontinuerlig av den opererende legen i et eget elektronisk protokollsystem (klinisk operasjonsdatabase). Her dokumenteres inngrepets art, varighet, indikasjon, komplikasjoner etc.

1.2.4    Cancerdatabase

Alle verifiserte cancerdiagnoser føres av ansvarlig lege inn i avdelingens cancer-database, et system som brukes i hele Helse Vest. Systemet skriver ut skjema til Kreftregisteret (obligate meldinger).

1.2.5     Genetikkdatabase og FMF (Fetal Medicine Foundation)-database ved prenatal diagnostikk.

 

1.3  Kliniske databaser – rapporter og forskning

Dersom en i forbindelse med et forskningsprosjekt ønsker kopi av materiale fra en KKs

database, sendes søknad til direktør, avdelingsoverlege og forskningskoordinator,

se prosedyren: Forskningsprosjekter- rutiner ved Kvinneklinikken

En må presisere hvilke variabler som ønskes og fra hvilket tidsrom.

 

1.4  STAN-registreringer

         Alle STAN-registreringer ligger lagret på nettverksadressen: \\svg-app34\stavanger

  En må kjenne koden til den STAN-registeringen en vil lete etter (står på STAN-utskriften).

 

2.    Andre databaser

2.1. Pasientadministrative datasystem

Fra 17.11.08 DIPS. Tidligere brukte vi Infomedix.