Arbeidsfordeling for leger på vakt, Kvinneklinikken v. 3.2, 05.09.2017

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Rutinen er betydelig forandret

 

Kvinneklinikken har fire vaktsjikt med leger. Sjikt I, II og III er tilstedet 24/7, mens sjikt IV har tilstedevakt/hjemmevakt iflg tjenesteplanen, og med max. 30 min utrykningstid.

Arbeidstiden fremgår av tjenesteplanene.

 

 

Formål:

a)     løse akutte problemstillinger som ikke kan vente til dagtid

b)     oppfølging av innlagte pasienter

c)     leger i spesialisering skal lære om akutte problemstillinger, og delta i å løse avdelingens beredskap (læringsmål for spesialistutdannelsen).

 

Vaktcallinger:

Gyncalling                 *4-9850

Hovedvakt I              *4-9013 (alarmcalling)

Hovedvakt II             *4-9042 (alarmcalling)

Mellomvakt               *4-9016 (alarmcalling)

Bakvakt          Personlig calling, se egen liste!     

 

Vakttelefoner:

Gyntelefon                90842026

Fødetelefon              90833373

 

Alle vaktcallingene, bortsett fra *4-9850, er koblet til gruppeoppkall via AMK-sentralen, 8888 Nødrutiner voksen

 

Katastrofeberedskap/Fase I alarm:

Hovedvakt II må varsle Bakvakt og Mellomvakt straks et beredskapsvarsel er kommet gjennom masseoppkall, da slike varslinger kun skjer via mobiltelefonene og ikke callingene!

(Avdelingsoverlegen og Avdelingssjefen får eget varsel) 1.Beredskapsplan Kvinne- og barneklinikken

 

 

Vaktcalling dagtid hverdager (kl. 08.00 – kl. 15.30):

Gynvaktcalling *4-9850: Bæres primært av den som har øyeblikkelig-hjelp poliklinikken. I tillegg gyntelefonen.

 

Hovedvakt I/Føde 1:     *4-9013 og tilkalles primært på Føden. Bærer fødetelefonen.

Hovedvakt II/Føde 2:    *4-9042 og tilkalles sekundært på Føden.

Føde 3:                      *4-9016 og har overordnet ansvar for føde- og barselseksjonen. Tilkalles ved vanskelig problemstillinger og høy aktivitet, ved alle seksjoner. Føde 3 inngår i beslutningsgruppen ved høy aktivitet nivå 3 (egen prosedyre kommer).

 

Barselpost 7I (barselhotellet) tar kontakt med Hovedvakt I/Føde I, hvis det skulle være noen spørsmål vedrørende barselkvinnene der.

 

Vaktarbeid kveld, natt og helg/høytid

 

Vaktmøte og overlevering - fordeling av arbeidsoppgaver og callinger

Sted: Møterom 7H kl 15:30-16:00. I helgene/høytider bruker man KK-ekspedisjon.

 

Rapporten ledes av Bakvakten, som har et overordnet ansvar for alt vaktarbeid ved KK.

Følgende rapporteres:

a)    Føden

b)    Ø-hjelp poliklinikken

c)    Spesialposten for gravide 7H

d)    Barselpost 7G

e)    Gynekologisk avdeling 4AC

f)    Evt. operasjoner og/eller fødepoliklinikken

 

Det er viktig å få frem problemstillinger av betydning for vakten, dvs pasienter hvor utredning og behandling må følges opp av vakthavende. I tillegg komplekse problemstillinger som det er nødvendig å kjenne til, eksempelvis pasienter ved intensiv. Overleveringen skal være konsis, slik at en sikrer at viktig informasjon føres videre.

Ansvaret for fordeling av oppgaver og callinger er tillagt Bakvakten. Hovedvaktene er i fremste linje, og Mellomvakt/Bakvakt hjelper til ved stor aktivitet. Alle i vakt har ansvar for at samlede arbeidsoppgavr blir løst forsvarlig og innen rimelig tid. Erfaring og opplæringseffekt vektlegges når oppgavene fordeles.

Når Bakvakten er hjemme, har Mellomvakten hovedansvaret. Bakvakten må varsle Mellomvakt når hun/han går hjem.

Viktig med tett dialog med ansvarshavende jordmor og ansvarshavende sykepleier (Føde/barsel og 4AC) gjennom hele døgnet.

 

Det er ikke nødvendig med full visitt i løpet av kvelds- og nattvakt, men Mellomvakt og Bakvakt tar kontakt med alle postene rett etter vaktmøtet for å høre om det er noen problemer som må løses.

I løpet av kvelden, vanligvis mellom kl 20:30-21:00, tar Mellomvakten kontakt med alle postene for å høre om det er noen nye spørsmål. Spørsmål fra postene, som kan vente, tas opp på dette tidspunktet. (Hvis alle vaktene er opptatt med oppgaver er det allikevel viktig å få gitt informasjon til postene om at lege vil ta kontakt senere. Slik informasjon kan gis fra sykepleier/jordmor på vegne av vaktene).

NB! I utgangspunktet skal ingen pasienter undersøkes alene i undersøkelsesbenk/stol. Hvis sykepleier/jordmor ikke kan gå fra sine oppgaver, må legene hjelpe hverandre hvis det ikke kan vente. 

 

Barselpost 7I (barselhotellet) tar kontakt med Hovedvakt I, hvis det skulle være noen spørsmål vedrørende barselkvinnene der.

 

Oppgavefordeling:

 

Vaktsjikt 1 og 2 settes inn som hhv. Hovedvakt I og II; men kan byttes om etter erfaring og ønske. Ved evt. diskusjon og uenighet bestemmer Bakvakten. Hovedvakt I og II arbeider sammen for å løse de oppgavene som må gjøres under vakten.

 

 

Hovedvakt I: Primært ansvaret for Føden. Når avdelingen er «ryddet» plasseres gyncallingen hos Hovedvakt I, vanligvis etter kl 20:30. Ansvarlig for fødsler, poliklinikk og innleggelser. Utfører kliniske prosedyrer som undersøkelser, vurderinger av problemstillinger og operative operasjoner (gyn- og obstetriske inngrep).

Ved stor aktivitet skal Hovedvakt II tilkalles først. Ved kompliserte problemstillinger som verken Hovedvakt I og II kan løse, så må man konsultere Mellomvakten.

Ved spesielt alvorlige tilstander eller hendelser skal Bakvakten orienteres, uansett tidspunkt.

 

Hovedvakt II: Sekundært ansvar for Føden. Ved begynnelsen av vakten går Hovedvakt II med gyncallingen, da det erfaringsmessig er mange telefoner. Hovedvakt II vil da være ansvarlig for å svare på gynekologiske problemstillinger. Gyntelefonen bæres av Hovedvakt II (gjelder kveld, natt og helg/høytider). Gyncallingen gis vanligvis til Hovedvakt I kl 20:30, hvis aktiviteten ved postene tillater dette (Mellomvakten tar avgjørelsen ved tvil).

Ansvarlig for ØH-pasienter ved gynekologisk avdeling 4AC. Utfører kliniske prosedyrer som undersøkelser, vurderinger av problemstillinger og operative operasjoner (gyn- og obstetriske inngrep).

Hovedvakt II deler vaktarbeidet med Hovedvakt I, men hvis det er kompliserte problemstillinger som er vanskelige å løse for Hovedvaktene, konsulters Mellomvakten.

 

 

Mellomvakt (vaktsjikt III):Mellomvakten skal ha en total oversikt over hva som ligger av problemstillinger ved KK. Ved stor aktivitet må Mellomvakten hjelpe til ved den posten som trenger hjelp, evt omfordele oppgavene. Ved uerfarne Hovedvakter må Mellomvakten ha et spesielt oppsyn over Føden. Mellomvakten skal ikke primært ta vaktoppgaver først, da dette vil minske effekten av opplæring av faget for Hovedvakt I og II.

Mellomvakten er ansvarlig for å ta kontakt med 7H/7G og 4AC etter vaktmøtet, i samarbeid med Bakvakten. Mellomvakten tar også kontakt med alle poster etter kveldsmøtet, ca kl. 2030, for å høre om det er noen nye spørsmål.

Mellomvakten skal gå gjennom DIPS etter vaktmøtet for å se om det foreligger noen ØH-henvisninger.

Mellomvakten skal i utgangspunktet ha den primære kontakten med Bakvakten, og alltid varsle denne ved spesielle og vanskelige problemstillinger. Mellomvakten har ansvar for å tilkalle Bakvakten når det er høy aktivitet nivå 3, og for å aktivisere beslutningsgruppen.

 

 

Bakvakt (vaktsjikt IV): Bakvakten leder vaktmøtene og har et overordnet ansvar for alt vaktarbeid. Bakvakten hjelper til med vaktarbeid ved stor aktivitet, samt hjelper Mellomvakten med å ta kontakt med postene etter vaktmøtet. Bakvakten samarbeider med Mellomvakten. Bakvakten har en veiledende og konsultativ funksjon, og trer inn ved komplekse og alvorlige tilstander, samt samtidighetskonflikter. Bakvakten skal ha oppsyn med, samt bidra, at samlede arbeidsoppgaver blir løst på en hensiktsmessig måte.

Bakvakten går inn i beslutningsgruppen ved høy aktivitet nivå 3. Bakvakten har ansvar for å ta kontakt med avdelingsoverlegen og/eller avdelingssjefen ved kriseberedskap/alvorlige hendelser.

Ved alvorlige hendelser, melderutiner: Avvik pasientrelatert Kvinneklinikken

 

 

Kompetanse, samarbeid og læring:

Arbeidsoppgaver som tilsyn, vurderinger, inngrep o.l. skal først og fremst utføres av Hovedvakt I og II. Det er Mellomvakt og Bakvakt som må påse at oppgaver utføres forsvarlig, samt har supervisjon av Leger i spesialisering. Opplæring/vedlikehold av kompetanse er viktige oppgaver også under vakt. Ved tvillingforløsninger, seteforløsninger, eller kompliserte operasjoner, skal Mellomvakten vurdere om Bakvakten må være tilstedet.

 

Vaktrom for leger ligger ved Fødeavdelingen. Ved dobling av vakter kan senger som står på andre KK kontor brukes (avdelingsoverlegen avklarer hvilke kontorer som kan brukes).

 

Relatert prosedyre: Arbeidsfordeling leger gynekologisk sengepost 4AC