Arbeidsfordeling for leger på vakt, Kvinneklinikken v. 3.4

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket 

Kvinneklinikken har fire vaktsjikt med leger. Sjikt I, II og III er tilstede hele døgnet, mens sjikt IV har tilstedevakt/hjemmevakt ifølge tjenesteplanen, og med max. 30 min utrykningstid.

 

Formål:

a)     løse akutte problemstillinger 

b)     følge opp innlagte pasienter

c)     leger i spesialisering skal lære om akutte problemstillinger, og delta i å løse avdelingens beredskap (læringsmål for spesialistutdannelsen).

 

Vaktcallinger:

Gyn calling       *4-9850

Føde I              *4-9013 (alarmcalling)

Føde II             *4-9042 (alarmcalling)

Føde III            *4-9016 (alarmcalling)

Bakvakt          Personlig telefon, se egen liste!     

 

Vakttelefoner:

Gyntelefon                90842026

Fødetelefon               90833373

 

Alle vaktcallingene, bortsett fra *4-9850, er koblet til gruppeoppkall via AMK-sentralen, 113 Nødrutiner voksen

 

Katastrofeberedskap/Fase I alarm:

Vakt II må varsle bakvakt og vakt III straks et beredskapsvarsel er kommet gjennom masseoppkall, da slike varslinger kun skjer via mobiltelefonene og ikke callingene!

(Avdelingsoverlegen og Avdelingssjefen får eget varsel) 1.Beredskapsplan Kvinne- og barneklinikken

 

 

Vaktcalling dagtid hverdager (kl. 08.00 – kl. 15.30):

Gyncalling *4-9850: Bæres primært av den som har øyeblikkelig-hjelp poliklinikken. I tillegg gyntelefonen. Forespørsler om tilsyn fra andre avdelinger rettes til sengeposten.

Føde 1: *4-9013 og tilkalles primært på føden. Bærer fødetelefonen. Kontaktes av Barselpost 7I ved spørsmål vedrørende barselkvinner.

Føde 2: *4-9042 og tilkalles sekundært på føden. Kontaktes av ØH Føde pol ved spørsmål.

Føde 3: *4-9016 og har overordnet ansvar for føde- og barselseksjonen. Tilkalles ved vanskelig problemstillinger og høy aktivitet, ved alle obstetriske seksjoner. Føde 3 inngår i beslutningsgruppen ved høy aktivitet nivå 3 .

Dokument «Plan for høy aktivitet: Tiltakskort for ansvarshavende jordmor for å fordele ressurser, uavhengig av belegg», ID 40439 - EQS (ihelse.net)

Dokument «PHA - Plan for høy aktivitet ved 4AC, Gynekologisk sengepost», ID 39400 - EQS (ihelse.net)

 

 

 Vaktarbeid kveld, natt og helg/høytid

 Vaktmøte og overlevering - fordeling av arbeidsoppgaver og callinger

Sted: Møterom 7H kl 15:30-16:00. I helgene/høytider bruker man KK-ekspedisjon. 

Følgende rapporteres:

a)    Fødeavdelingen

b)    Ø-hjelp poliklinikk gyn og føde

c)     7H, 7G, 4AC

d)     Evt. operasjoner og/eller fødepoliklinikken, gyn/obs pas ved andre avdelinger

Overleveringen skal sikre at viktig informasjon føres videre. En tilstreber kort og konsis rapport etter IS-BAR modellen. Rapporten omfatter pasienter hvor utredning og behandling må følges opp av vakthavende eller videre på dagtid.

Ansvaret for fordeling av oppgaver og callinger er tillagt bakvakten. Alle i vakt har ansvar for at samlede arbeidsoppgaver blir løst forsvarlig og innen rimelig tid. Erfaring og opplæringseffekt vektlegges når oppgavene fordeles.

Når bakvakten er hjemme, har vakt III hovedansvaret. Bakvakten varsler vakt III når hun/han går hjem.

Det er viktig med tett dialog med ansvarshavende jordmor og ansvarshavende sykepleier (føde/barsel og 4AC).

 

Oppgavefordeling:

Vakt I (vaktsjikt I): Primært ansvar for gyn. Ansvarlig for ØH-pasienter, tilsyn og innlagte pasienter ved gynekologisk avdeling 4AC. 

Vakt II (vaktsjikt II): Primært ansvar for føden og barselpostene. Ansvarlig for fødsler, poliklinikk og oppfølging av innlagte pasienter på 7H/7G. 

Vakt III (vaktsjikt III): skal ha oversikt over problemstillinger ved KK. Ved stor aktivitet må vakt III bidra ved den posten som trenger hjelp, evt omfordele oppgavene. Ved uerfarne hovedvakter må vakt III ha et spesielt oppsyn med føden.

Ansvarlig for at lege kontakter sengepostene 7H/7G og 4AC etter vaktmøtet.

Skal i utgangspunktet ha den primære kontakten med bakvakten, og alltid varsle denne ved spesielle og vanskelige problemstillinger. Vakt III har ansvar for å tilkalle bakvakten når det er høy aktivitet nivå 3, og for å aktivisere beslutningsgruppen.

Bakvakt (vaktsjikt IV): Har et overordnet ansvar for alt vaktarbeid. Bakvakten har en veiledende og konsultativ funksjon, og trer inn ved komplekse og alvorlige tilstander, samt samtidighetskonflikter. Bakvakten skal ha oppsyn med, samt bidra til, at samlede arbeidsoppgaver blir løst på en hensiktsmessig måte.

Bakvakten går inn i beslutningsgruppen ved høy aktivitet nivå 3. Bakvakten har ansvar for å ta kontakt med avdelingsoverlegen og/eller avdelingssjefen ved kriseberedskap/alvorlige hendelser.

Ved alvorlige hendelser, melderutiner: Avvik pasientrelatert Kvinneklinikken

 

 

Relatert prosedyre: Arbeidsfordeling 4AC Arbeidsfordeling leger gynekologisk sengepost 4AC