Ø.hjelp konsultasjon fødeavdeling v. 1.5, 19.12.2019

Kvalitetshåndbok Kvinneklinikken SUS©  

Endringer understreket

 

GENERELT

Mange gravide henvises som ø.hj til fødeavdelingen fra lege eller jordmor. Jordmor kan ta ansvar for vurderingen selv om kvinnene er henvist fra annen jordmor eller lege. Alle vurderinger må journalføres i Natus eller DIPS. Telefonhenvendelser fødeavdelinger - skjema (Ikke tilgjengelig)

Før sv.sk.lengde 22+0 vurderes den gravide primært av vakthavende gynekolog på gyn.pol/gyn.sengepost. Fra sv.sk.uke 22+5 gjøres vurderingene alltid på fødeavdelingen. I uke 22+0 til tom. 22+4 vurderes individuelt av vakthavende lege på fødeavdelingen.

 

SPØRSMÅL OM VANNAVGANG

Før svangerskapsuke 37: legeundersøkelse med ultralyd og vaginal inspeksjon. PROM-test ved usikkerhet – se: Vannavgang

Ved svangerskapsuke uke 37 har jordmor oftest ansvar for vurderingen. Kombiner anamnese og klinisk vurdering. Obs infeksjonstegn. Ta CTG. Unngå vaginalundersøkelse. PROM-test skal i utgangspunktet ikke brukes på kvinner til termin. Ved vannavgang; se Vannavgang

 

SPØRSMÅL OM LITE LIV

Jordmor tar opp anamnese og gjør vanlig svangerskapskontroll inkludert SF mål. Ta CTG (min. 20 minutter). Ved reaktiv CTG (minst 2 akselerasjoner) og minst to angivelser av spark, kan jordmor godkjenne situasjonen som normal. Vibroakustisk stimulering anbefales ved CTG uten akselerasjoner. Kvinnen anbefales å kjenne etter spark de neste 12 timer, og ved tydelig endret/redusert aktivitetsnivå hos fosteret, ta ny kontakt med fødeavdelingen. Lav terskel for ktr CTG neste døgn. 

Legeundersøkelse: (UL – fosteraktivitet, vekst og blodstrøm i art. umb) ved CTG som er vanskelig å klassifisere, mistanke om vekstretardasjon, manglende spark på CTG i løpet av en time, markert endring av sparkemønster, passert uke 41+3, gjentatte kontakter med lite liv, kvinner >38 år, ved pregravid BMI >35, grunnsykdom (hypertensjon, diabetes, nyresykdom, lupus)

 

BLØDNING

Jordmor tar opp anamnese, gjør vanlig svangerskapskontroll, CTG og vurderer tegningsblødninger etter uke 34, observer evt. bind etter 1-2 timer.

Alltid legeundersøkelse (UL av placentaleie og evt. hematomer) før uke 34, og ved blødning som angis som mer enn vanlig mens, mistenkelig sykehistorie, stram i magen? Abruptio placenta er en klinisk diagnose.

Ved gjentatte blødninger er det viktig å inspisere cervix og ta cervixcytologi.

 

PREEKLAMPSI?

Kontroll av BT, urin og CTG. Kliniske symptomer? Legg mest vekt på funn ved innkomst.

Legeundersøkelse hos alle etter termin. Innleggelse hvis proteinuri ≥2+ og syst BT ≥155 eller diastolisk BT≥100 eller uttalte symptomer. UL med vektestimering og blodstrøm art. Umb. Blodprøver (F4-pakke). Innleggelse dersom man vurderer oppstart med antihypertensiva.

Kvinner med lett proteinuri (spor eller 1+), BT <155/100, normal klinisk us og normal CTG kan vurderes av jordmor. Kvinnene skal gå til kontroll hos egen lege eller jordmor i løpet av 2-3 dager.

 

TRUENDE PRETERM FØDSEL/MAGESMERTER

CTG (etter uke 32). Urinkontroll. Klinisk vurdering!

<34 uker – tilses av lege med cx.måling. Ved cx.lengde >25mm – liten risiko for preterm fødsel innen 1 uke.

34uker – tilses av jordmor, se Truende prematur fødsel

 

 

USIKKERT LEIE

Spørsmål om leie – sjekkes klinisk av jordmor. Ved tvil om hodeleie, kontroll med abdominal ultralyd av ultralydjordmor eller lege (evt 2 jordmødre ved fødeavdelingen). Ved mistanke om avvikende leie, konsulteres lege.

 

GENERELT OM SMITTE

Jordmor tilser pasienten på vanlig måte og tilkaller lege ved behov.

Mistanke om varicellae zoster (vannkopper): Kvinnen skal ikke komme til fødeavdelingen hvis hun ikke er i fødsel.

Kvinner i fødsel med smittsomme sykdommer skal legges direkte på isolatet på fødeavdelingen. Blodsmitte kan gå på fødestue 8 og 9.

 

 

Referanser

 

https://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-gynekologisk-forening/Veiledere/Veileder-i-fodselshjelp-2014/CTG-for-fodsel-og-innkomst-CTG/