Tilkalling av vakthavende lege ved KK for sykepleiere og jordmødre v. 3.0, 11.12.2017

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©
Prosedyren er omarbeidet

 

 

Innledning:

Ved tilkalling av lege:

         Gynekologisk problemstilling:       calling *4-9850 (Hovedvakt I eller II)

         Obstetriske problemstilling:          calling *4-9013 (Hovedvakt I)

I de tilfeller man ikke oppnår kontakt med disse, brukes *4-9042 (Hovedvakt II) eller *4-9016 (Mellomvakt)

 

Spesielle situasjoner

Ved behov for akutt hjelp følges nødrutiner beskrevet innledningsvis i EQS.

Nødrutiner voksen

1.Beredskapsplan Kvinne- og barneklinikken

ONEWS / NEWS- måling Kvinneklinikken

 

Ved akutte tilstander hos pasienten eller hennes foster/barn, er det viktig at informasjonen er konsis og kortfattet. Få en bekreftelse om beskjeden er mottatt.

Dette gjelder enten om der er KK sine leger, eller andre.

 

                   

         opptre rolig overfor pasient og pårørende som et samstemt team

         informer pasienten kort også i akutte situasjoner

 

Hvis sykepleier eller jordmor vurderer at legen som er tilkalt fatter beslutninger som ikke er faglig forsvarlige, eller unnlater å fatte nødvendige beslutninger, kan sykepleier/jordmor drøfte dette med den jordmor/sykepleier som har ansvaret for hele avdelingen. Hvis ansvarshavende jordmor/sykepleier er enig i ”primær”-jordmors/sykepleiers vurderinger, kan jordmor/sykepleier kontakte Mellomkvakt i vaktsjikt III direkte.

 

Generelt:

Situasjoner hvor lege tilkalles utenom ordinært arbeidsprogram, kan være:

         Innleggelse av pasient

         Pasienter henvist til poliklinisk vurdering/tilsyn

         Unormal tilstand hos en kvinne i svangerskap eller fødsel

         Komplikasjoner eller unormale observasjoner hos en gynekologisk pasient

         Annet

Telefonhenvendelser fra pasienter vurderes etter rutinene for det før lege kontaktes/telefon settes over. Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

 

Tilkallinger av vakthavende lege fra postene bør koordineres.

Tilkalling fra føde- og barselpost skjer via ansvarshavende jordmor.

Tilkalling fra gynekologisk sengepost skjer via ansvarshavende sykepleier.

 

Det er ikke nødvendig med full visitt i løpet av kvelds- og nattvakt, men Mellomvakt og Bakvakt tar kontakt med alle postene rett etter vaktmøtet for å høre om det er noen problemer som må løses. I løpet av kvelden, vanligvis mellom kl 20:30-21:00, tar Mellomvakten kontakt med alle postene for å høre om det er noen nye spørsmål (med unntak av barselhotellety 7I som ringer ved behov). Spørsmål fra postene, som kan vente, tas opp på dette tidspunktet. (Hvis alle vaktene er opptatt med oppgaver er det allikevel viktig å få gitt informasjon til postene om at lege vil ta kontakt senere. Slik informasjon kan gis fra sykepleier/jordmor på vegne av vaktene).

 

Hvis Hovedvakt I eller Hovedvakt II trenger hjelp, skal en av disse tilkalle Mellomvakten. Sistnevnte tilkaller bakvakt hvis nødvendig (fremgår av vaktlisten).

Mellomvaktenskal ha en total oversikt over hva som ligger av problemstillinger ved Kvinneklinikken. Ved stor aktivitet er det Mellomvakten som bestemmer fordeling av arbeidet mellom legene. Bakvakten har et overordnet ansvar for alt vaktarbeid.

Se legevaktrutinen: Arbeidsfordeling for leger på vakt, Kvinneklinikken

 

NB! Ved undersøkelser av pasienter i en gynekologisk stol skal det alltid være to helsepersonell tilstede. Hvis undersøkelsen må forgå raskt og sykepleier/jordmor ikke kan gå fra sine oppgaver, må legene hjelpe hverandre.

 

Melding ved avvik

Hvis helsepersonell vurderer at det har vært handlet i strid med KK’s prosedyrer/rutiner, eller lov/forskrift, skrives avviksmelding etter prosedyren: Avvik og uønskede hendelser - håndtering i Helse Stavanger HF (Ikke tilgjengelig)