Brev/henvendelser mellom barneverntjenesten og Kvinne- og barneklinikken v. 1.4

Prosedyre Kvinne-og barneklinikken SUS ©

Hele prosedyren er omskrevet                                                

 

Mål: Å sikre at melding fra barnevernet kommer frem i tide og til riktig saksbehandler og helsepersonell som skal ivareta mor og barn. Dette gjelder både muntlige henvendelser og brev.

 

Henvendelser fra barnevernstjenesten skal sendes til adresse:

         Stavanger universitetssjukehus

            Kvinne- og barneklinikken

            Postboks 8100

            4068 STAVANGER

 

Dersom barnet ikke er født skrives; forventet termin, mors navn og fødselsnummer.

 

Ulike meldinger per post fra barnevernstjenesten til Kvinne- og barneklinikken SUS skal merkes med:

 

 

A.   «Informasjon om iverksettelse av midlertidige vedtak i.h.t. Lov om barnevernstjenester § 4-9 jf. 4-8, 2. ledd.»

 

Dette er brev om omsorgsovertakelse som skal foretas like etter at barnet er født. Det er svært viktig at slik informasjon kommer på plass så raskt som mulig.

 

Når denne type brev sendes, skal barnevernstjenesten i tillegg ringe til sosionom ved SUS; 51 51 37 79/ 907 89 969.

Oppnås ikke kontakt med sosionom, vil ansvarshavende jordmor ved fødeavdelingen ta imot beskjed (tlf 51 51 94 80). Sosionom eller ansvarshavende jordmor sørger for at saken dokumenteres som et NB-notat i Natus.

 

Når brevet kommer til Dokumentavdelingen, seksjon for saks-dokumentasjon (heretter kalt SSD), skannes

det inn i Elements og fordeles til sosionom ved Kvinne- og barneklinikken (heretter kalt K/B) med kopi til jordmor- og sykepleiefaglig koordinator ved KK og KK kontor.

 

Det sendes e-post fra SSD (markert med «høy viktighet») til sosionom om at viktig brev er underveis med kopi til jordmor- og sykepleiefaglig koordinator ved KK og til arkivansvarlig ved K/B.

Sosionom sørger for at saken dokumenteres i Natus.

 

Dersom sosionom har lagt inn fraværsmarkering, sender SSD

e-posten til avdelingsjordmor ved fødeavdelingen med kopi til jordmor- og sykepleiefaglig koordinator ved KK og til arkivansvarlig ved K/B. Avdelingsjordmor ved fødeavdelingen legger inn et NB-notat i Natus.
Saken håndteres ellers på samme måte som over, men da av avdelingsjordmor ved fødeavdelingen.

KK kontor skanner dokumentet inn i Dips som skjermet.

 

 

B.   «Bekymringsmelding i forhold til omsorg for barn»

 

Dette er brev fra barnevernstjenesten som ønsker melding om når en kvinne har født fordi hun trenger spesiell observasjon/omsorg i barseltid.

 

Når denne type brev sendes, skal barnevernstjenesten i tillegg ringe til sosionom ved SUS 51 51 37 79/ 907 89 969.

Oppnås ikke kontakt med sosionom, vil ansvarshavende jordmor ved fødeavdelingen (tlf 51 51 94 80) ta imot beskjed. Sosionom eller ansvarshavende jordmor sørger for at saken dokumenteres som et NB-notat i Natus.

Når brevet kommer til SSD, skannes det inn og fordeles til sosionom tilknyttet K/B med kopi til KK kontor og til jordmor- og sykepleiefaglig koordinator ved KK.  

Jordmor- og sykepleiefaglig koordinator ved KK kontrollerer at informasjonen er lagt inn i Natus som et NB-notat, og videreformidler evt beskjed til avdelingsjordmor ved fødeavdelingen.

 

KK kontor skanner dokumentet inn i Dips som skjermet.

        

C.   «Innhenting av opplysninger fra SUS angående tidligere innleggelse av mor og barn»

 

Når brev fra barnevernstjenesten kommer til SSD, skannes det inn og fordeles til nivå K/B og fordeles videre til sekretær ved enten Kvinne- eller Barneklinikken med kopi til jordmor- og sykepleiefaglig koordinator ved KK. Brevet fordeles deretter til aktuell avdelingssykepleier/jordmor evt til seksjonsoverlege. Sekretær må sende mail med lenke til saken i Elements når denne fordeles.

 

Sosionom tilknyttet K/B kan bistå med saksbehandlingen av brevet.

 

Det blir ikke sendt midlertidig svar til avsender om at brev er mottatt, men det vil være registrert i Elements når saken er registrert og tatt til etterretning.

 

 

NB! Det legges vedlegg til denne prosedyren med hvordan man skal besvare et utgående brev i Elements, se under «Relatert» i fanen over overskriften.