Arbeidsbeskrivelse Generell Seksjon v. 1.3, 26.09.2016

 

 

Avdelingsykepleier/fagansvarlig seksjonssykepleier har ansvar for:

 

 

Daglig drift:

Motta mobiltelefon/medisinskapsnøkkel og eventuelle beskjeder fra nattevaktene på vaktrommet. 

Klargjøre medisiner og evt. annet utstyr til operasjonsstuene.

 

Hvis mulig fordeles ansvar for stuene mellom avdelings- og fagansvarlig seksjonssykepleier.

Organisere dagens operasjonsprogram sammen med seksjonsoverlege – anestesi og avdelingssykepleier–operasjonsavdelingen.

Klarere med anestesilege hvilke pasienter anestesisykepleierne selv kan innlede

narkose på.

Hente inn pasienter fra slusa og klargjøre disse for anestesi.

Starte og avslutte narkoser til ASA 1 og 2 pasienter - på delegert ansvar - sammen med annen anestesisykepleier.

 

Klargjøre anestesiutstyr og medikamenter mellom hver pasient.

Bestille EDA på 1G (19142) etter bekreftet innlagt epiduralkateter, og påse at denne blir hentet.

Avløse til pauser. (Morgenpause, matpause og ettermiddagspause).

Påse at anestesipersonellets arbeidsrutiner/tempo holder en slik standard at det ikke hindrer gjennomføringen av oppsatt operasjonsprogram på den enkelte stue.

Kl 1300: Vaktteam blir fordelt av koordinator (SOP).

Kl 1400: Trykke ut 1 eksemplar av morgendagens operasjonsprogram (ORPlan).

Dette legges klar på kommandopulten.

Logg inn på GAT og se hvilke anestesispl. som skal være på  generell gangen neste dag.

Fordel de på stuene til neste dag. Gi beskjed til overspl. om dette, som fordeler stuene på morgenmøtet kl.07.30.

 

 

Organisere gjennomføring av preanestesiologisk vurdering til Gastric Bypass/Sleeve pas. (ASA 1 og 2) Markere på orplan.

Organisere framlegg av anestesiutstyr til morgendagens program.

Ansvar for å organisere rydding av operasjonsstuer og telling av narkotika ved seksjonen.

Kl. 1445: Morgendagens programmøte med anestesilegene.

Kl. 1500: Rapportering og overlevering av narkotikanøkkel og mobiltelefoner til vaktpersonell.

Ansvar for at stue 5 er klarert som akuttstue – eller organisere en ny stue i samråd med avd.spl. på opr.avd. dersom stue 5 er opptatt.

 

 

Ved melding av ny pasient på Orplan:

- kontrollèr at anestesilege og koordinator er informert.         

- påse at avdelingssykepleier–operasjon er informert.

- planlegge gjennomføring av operasjonen i samarbeid med disse.

 

 

 

 

 

 

 

Sjekkerutiner og lignende:

 

 

Daglig:

Sjekke defibrillator.

Kontroll av vanskelig intubasjonsbord.

Sjekk at glidescopet står til lading og utstyret er på plass.

Kontroll av bronchoscopene + Rack.

Vasketralle til bronchoscop er påfyllt.

Organisere sjekk av barnebord.

Påse at det til enhver tid er tilstrekkelig med fungerede laryngoscop på generell seksjons arbeidsrom.

Påse at det til enhver tid er påfylt tilstrekkelig med forbruksmateriell på generell seksjons arbeidsrom.

Påse at veggkartoteket vårt (for diverse skjema/journaler) til enhver tid er fyllt opp.

Ansvar for at utstyr blir returnert til sine respektive lagringsplasser etter endt bruk.

Enflow blodvarmer er på plass.

Skråputer er på plass.

 

Ukentlig:

Elektronisk medikamentbestilling etter behov.

Sende blodskjema til blodbanken med internpost mandag/onsdag/fredag eller ved behov.

Klargjøre ny konvolutt til blodskjema.

Sjekke glucoseapparatet torsdag.

Sjekke hemoglobinmåler torsdag.

Sjekke oxylog forrom stue 5 torsdag.

Sjekke CVK-trallen forrom stue 5 torsdag.

Funksjons- og utstyrskontroll av overvåkningsenheten på forrom stue 5 torsdag.

Sjekke ekstra anestesiapparat på forrom stue 9 fredag.

Sjekke lab 5 + medikamentkofferten fredag.

Sjekke kjøleskaps temperaturen fredag.

Vaske alle staseslanger.

 

Skifte samplingslange på anestesiapparatene fredag.

 

Månedlig:

Skifte vannfelle og filtre på anestesiapparat siste fredag i hver måned.

Sjekke at Allergibakken er påfylt med skjema.

 

Hver 6. mnd:

Sjekke INR apparatet.

Sjekke utstyr til blodprøvetaking

Sjekke Intraossøs drill

 

Kvartalsvis:

Narkotikaoppgjør.

 

Forefallende:

Påse at blottleggingsbrikke (CVK- tralle) blir resterilisert til rett tid. Sjekk dato.

Påse at interne defibilleringspads (Defibrillator - tralle) blir resterilisert til rett tid.

Sjekk dato.

Ansvar for varelageret i SOP mars, juni, sept. og des.

Sende ut velkomstbrev i god tid før neste seksjonering.

Ta kontakt med medisinteknisk avdeling ved feil på utstyr.

Ta kontakt via e-post med servicesenteret for å rapportere feil på annet utstyr.

Ved hastesaker ta telefonisk kontakt med servicesenteret.

 

 

 

 

Anestesisykepleierne har ansvar for:

 

 

Kontroll av anestesiapparat og sjekking av utstyr.

Etter delegerte oppgaver medansvarlig for gjennomføring av dagens program.

God kommunikasjon ut til avd.-/fagansvarlig sykepleier (som styrer programmet) for å tilstrebe best mulig ”tima” nedringing av pasienter til slusa.

Medansvar for at EDA blir bestilt og hentet.

Medansvar for narkotikatelling.

Deltagelse i pre anestesiologisk vurdering.

Medansvar for sjekking av barnebord. Signèr.

Ved dagens slutt:

Sjekke og fylle på anestesibord og medikamentboks.             

Slå av anestesiapparat (unntatt stue 5 og 6).

Påse at operasjonsstue og forrom er ryddig.

Sjekke og event. fylle på skap/skuffer på forrom.

Sjekke at det er 2 Armbord, 1 Bøyle og 1 Stjerne osv. på hver stue. (Se eget skjema på forrom).

Påse at lånt utstyr blir returnert til sin rettmessige plass.

Logge inn med fellesbruker på pc-ene.

Fylle ut seksjoneringsskjema for generell seksjon–plassert på oppslagstavle.

 

 

 

 

Alle skal ha kjennskap til:

 

Plassering av Defibrillator i avdelingen.

Plassering av Vanskelig Intubasjonsbord.

Plassering av Glidescope.

Plassering av Bronkoscop.

Plassering av Glucose- INR- og Hemoglobinmåler.

Plassering av Blodprøveutstyr.

Plassering av Allergibakke.

Plassering av Barnebord.

Plassering av Ultralydapparat til CVK-innleggelse og Scanning av Blære.

Plassering av Enflow blodvarmer.

Plassering av Skråputer til Vanskelig Intubering.

Plassering av Transportabel Overvåkningsenhet.

Plassering av Vasketralle for Bronchoscop.

Plassering av Blodvaskemaskin

Plassering av Oxylog.

 

 

 

Trykkvaktplassering.

Branninstruks.

Kvalitetssystemet (EQS)

Plassering av Seksjonens Prosedyrer.