Kurs og konferanser-dekning av utgifter v. 1.1, 10.10.2012

1)   Dekning av utgifter til kurs, etter- og videreutdanning etc. fra avd. Kvinneklinikkens budsjett, gjeldende fra 1.1.2013:

Avdeling Kvinneklinikken har eget budsjett for dekning av utgifter til kurs, videre- og etterutdanning. Budsjettet skal dekke alle yrkesgrupper, og er lite i forhold til antall ansatte. En kan søke om midler fra dette budsjettet på vanlig permisjonsskjema. Skjemaet leveres til nærmeste leder.

 

Tildeling av midler etter dette budsjettet:

(21 590 01, art 5600 kurskomité pleiepersonell, 21 50 10 art 5600 kontorfaglig personell, 21 50 20, art 5600, leger KK)

Leger:                                  Avgjøres av divisjonsdirektør etter innstilling fra avdelingsoverlege

Pleiesektor:                           Delegert til kurskomité for føde/barselseksjonen og kurskomité for gynekologisk seksjon 4A/C og gyn.pol som består av:

Kurskomite gynekologisk seksjon 4A/C og gyn.pol: undervisningskoordinator (leder), og 2 til 3 representanter fra gyn.seksjonene/gyn.pol

Kurskomite føde/barselseksjonen: undervisningskoordinator (leder), og 2 til 3 fra føde/barselseksjonen, oppnevnt av overjordmor.

Med. kontorfaglig personell:    Avgjøres av avdelingssjef kontorfaglig personell ved Kvinne- og barnedivisjonen.

 

Retningslinjer for tildeling av kursmidler:

  • Kursavgift til obligatoriske kurs
  • Kurs/kongresser/faglige møter som anses som relevante for KKs virksomhet
  • Kurs som vedrører satsingsområder for KK
  • Videre- og etterutdanning som er relevant og prioritert i henhold til KKs virksomhet. ( I tillegg til å søke om midler fra KKs budsjett, må det også søkes om øk. midler fra andre instanser utenom KK)
  • Andre kurs etter vurdering av relevans

 

Fordeling av midlene:

 

Videre-/etterutdanning pleiesektor KK:***              kr. 200.000,-

Kurs for pleiesektor KK: ***

(kr. 200.000,- føde/barsel), kr. 90.000 (gyn)          kr.  290.000,-

Obligatorisk kursavgift/kurs leger:*                       kr.  150.000,-

Videre-, etterutdanning leger:                              kr.  200.000,-

Med. kontorfaglig personell hele KB-div.**              kr.  100.000,-

Seminarer internt på KK:                                     kr.  100.000,-

Satsingsområder for KB (avgjøres av direktør):       kr.  100.000,-

Annet (avgjøres av direktør):                               kr.    20.000,-

SUM:                                                               kr.1.160.000,-

 

*        I tillegg kommer dekning av utgifter til overlegepermisjoner etter avtale med Dnlf

**      I tillegg kommer fellesarrangement for med. kontorfaglig personell, kontorfagleder kan disponere midlene mellom disse postene

***     De 2 første kulepunktene gjelder midler som kurskomiteen for pleiesektoren disponerer.

 

2)   Dekning av utgifter ved søknad til KKs fond og prosjekter:

Se rutine vedr. forskningsfond, prosjekter etc. Forskningsfond, prosjekter etc. avdeling Kvinneklinikken

 

3)   Dekning av utgifter til Internundervisning på KK/HS

Avdeling KK har egen internundervisningskomité som er ansvarlig for å søke om midler til internundervisning 2 ganger pr. år, se kapittel vedr. forskningsfond og prosjekter. Disse midlene går til å arrangerer interne kurs etc. for alle yrkesgrupper internt på avd. Kvinneklinikken,(evt. hele Kvinne- og barnedivisjonen hvis relevant for alle), - og kan ikke dekke utgifter for den enkelte.

Opplysninger om hvem som til enhver tid er medlemmer av internundervisningskomiteen kan fås ved henvendelse til undervisningskoordinator.

 

4)   Dekning av utgifter til kurs for ansatte ved avd. Kvinneklinikken fra Legemiddelindustrien og andre eksterne kilder/industri enn nevnt ovenfor.

SUS har retningslinjer og et registreringssystem på Intranettet for faglige reiser/kurs og møter for personell ved sykehusene der legemiddelindustrien/annen industri helt eller delvis dekker utgiftene.

Retningslinjene innebærer at det førts skal søkes til divisjonsdirektør om slike arrangement. Det vises til SUS’ retningslinjer på Intranettet.

 

5)   Bestilling av reise, dekning av utgifter etc.

Adm.dir. ved SUS har bestemt at alle reiser/kurs etc. som SUS skal dekke, bør bestilles via Internett hos Via Travel Reisebyrå. Reisen skal belastes den enkeltes personlige kredittkort, - men først etter flere uker. Den enkelte kan i mellomtiden skrive reiseregning, og få refundert utgiftsbeløpet fra SUS før Via Travel sender faktura med anmodning om å belaste det oppgitte kredittkortet. Den enkelte må på forhånd ha fylt ut et eget Profilskjema, og vil så få en kode som skal benyttes ved Internettbestillingen.

 

6)   Vedlegg: Praktiske retningslinjer for søknader til kurskomiteen for pleiesektoren/jordmødre og utfylling av reiseregning: Søknad til kurskomite - praktiske retningslinjer (Ikke tilgjengelig)