Organisering av koordinatorfunksjon for oppfølging av pasientbehandling ved Barne- og ungdomklinikken v. 1.0, 03.02.2022

1.    Hensikt: 

Hensikten med prosedyren er å beskrive organisering av koordinatorfunksjonen ved Barne- og ungdomsklinikken slik at pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester tilbys en koordinator som beskrevet i Spesialisthelsetjenesteloven og rundskriv Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) - Kapittel 2. Ansvarsfordeling og generelle oppgaver - Lovdata

Overordnet prosedyre er gjeldende ved SUS Prosedyre koordinator Helse Stavanger HF

 

2.    Omfang:

         Koordinatorfunksjonens rolle og arbeidsoppgaver er beskrevet i link til 20964 koordinator ved SUS
Prosedyre koordinator Helse Stavanger HF

         Koordinator har kontakt med andre avdelinger ved Helse Stavanger HF der det er nødvendig for koordinering av pasientflyten

         Koordinator har kontakt med primærhelsetjenesten, andre helse- og omsorgstjenester og andre instanser i kommunen.

 

3.    Definisjoner:

Koordinator i spesialisthelsetjenesten: Pasienter med behov for komplekse eller langvarige og koordinerte tjenester etter spesialisthelsetjenesteloven skal tilbys denne tjenesten. Koordinatorrollen skal innehas av helsepersonell.

4.    Ansvar:

Leder ved den enkelte enhet har ansvar for at rutiner er kjent og følges.

 

5.    Beskrivelse:

         For barn og unge i et kreftforløp tilhørende BUK: Forløpskoordinator for kreft fungerer som koordinator for denne pasientgruppen Barne- og ungdomsklinikken, stillingsbeskrivelse, fagutviklingssykepleier onkologi og kreftkoordinator og Forløpskoordinator for kreft, Pakkeforløp, Retningslinjer Helse Vest

         Andre pasienter (eks. barn i et barnepalliativt forløp, eller behov for Non-Invasiv ventilasjosstøtte mm.): Dokumentet er ikke gyldig (Ikke tilgjengelig)

         Pasienter med ervervet hjerneskade: Ervervet hjerneskade barn og unge, koordinators oppgaver fase 1 og 2 (Ikke tilgjengelig)

 

6.    Avvik:

Eventuelle avvik fra prosedyren registreres i Synergi

7.    Kilder/Referanser:

Rehabilitering, habilitering, individuell plan og koordinator - Helsedirektoratet

Dokument «Prosedyre koordinator Helse Stavanger HF», ID 20964 - EQS (ihelse.net)

Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) - Kapittel 7. Meldeplikt - Lovdata

Lov om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) - Kapittel 2. Ansvarsfordeling og generelle oppgaver - Lovdata