Administrative rutiner
Abort - håndtering av aborterte fostre
Abort - håndtering av aborterte fostre
Adopsjon
Akupunktur ved Kvinneklinikken
Ammeprosedyre
Arbeidsfordeling for leger på vakt, Kvinneklinikken
Arbeidsfordeling leger gynekologisk sengepost 4AC
Barsel - Utreisesamtale
Barsel - Utreisesamtale
Barsel - Velkomstsamtale 7G
Barsel - Velkomstsamtale 7G
Barselkvinner - rutiner på barselavdelingen
Cytologiske og histologiske preparater
Diagnose- og prosedyrekoder, retningslinjer for etterregistrering
Diagnose-/prosedyre-operasjons-takst-skjema.Oversikt Kvinneklinikken
Diagnosesetting ved Kvinneklinikken
Epikriseskriving føde/barsel-seksjonen
Erstatningssaker-rutiner Kvinneklinikken
Fast track kirurgi
Fosterdiagnostikk
Fødselsepikrise til helsestasjon, jordmor og fastlege
Helsehjelp mot de foresattes vilje
Henvisinger/ventelister rutine Kvinneklinikken
Hospitering ved KK: Plan for Hospiterende jordmødre ved føde/barsel
Hospitering ved Kvinneklinikken
Innskriving i fødejournal med differensiering
Intrauterin fosterdød/senabort
Journalopptak før operasjon (Innlagt/fast-track/dagpasient)
Journalrutiner-generelle for Kvinneklinikken
Koordinator (for oppfølgning av pasientbehandling)
Operasjonsbeskrivelser,maler for journal
Operativ virksomhet-Rutiner for Kvinneklinikken
Overflytting til barsel
Pasientinformasjon- adm.rutine KK
Postoperative rutiner for Kvinneklinikken
Preoperative rutiner for Kvinneklinikken
Retningslinjer for bruk av jordmor 2 i fødsel
Rettsmedisinsk undersøkelse
RUS - Innlagte ved Rogaland A-senter
RUS - LAR - legemiddelassistert behandling; svangerskap, fødsel, nyfødt og barnepoliklinikk
RUS - Rogaland A-senter, svangerskapsavbrudd
RUS Kvinneklinikken - Tidligere rusmisbruk
Sectio - postoperativ behandling ved Kvinneklinikken
Startside EQS internett Kvinneklinikken
Svangerskapsavbrudd - administrative rutiner
Sykmeldingsrutiner ved operasjoner KK
Telefonhenvendelser til Kvinneklinikken fra pasienter og pårørende
Tidlig hjemreise fra fødeavdelingen og fødeloftet
Urinretensjon postoperativt etter gynekologiske inngrep v/ DK Hillevåg (TVTO, TVTA, vaginale plastikker)
Velkomstsamtale, Barsel 7I
Velkomstsamtale, Barsel 7I
Øyeblikkelig hjelp gynekologisk seksjon (gynpol/4AC)