Smertebehandling ved kreft

Smertebehandling ved kreft v. 1.7, 09.01.2020

Prosedyre Kvinneklinikken SUS ©

Endringer er understreket

 

Er årsak til smertene nociceptive eller nevopatiske? De fleste har en blanding. Kirurgi, tumor, cytostatika, strålebehandling kan være årsaker. Hvilke andre medisinske tilstander/medikamenter har pasienten som kan ha innflytelse på smerteopplevelsen?

 

Vurder også avlastende kirurgi, pyelostomi, ascites/pleuratapping og stråling.

 

Behandlingen bør være:

 

Link til:  Lindring i nord (anbefales!)

 

1.    Pr os så lenge som mulig

 

2.    Etter klokken: depotpreparat til faste intervall avhengig av forventet varighet  f eks Morfin x3, oxycondon ( Oxycontin®/Targiniq®) x2 .

 

Ved gjennombruddssmerter gi ekstradoser med kortvirkende medisin. Hvis smertegjennombrudd mot enden av intervall – øk dosen eller så er intervallet for langt.

 

         Oxynorm® ( 1/6 av døgndosen) Ev Morfin tabl/stikkpille

 

         Instanyl nesespray® (50µg/dose, maks 4 ganger daglig)Kan øke dosen ved effekt. Pasient må ikke «puste inn» under applikasjon.

 

         Abstral® (100µg/dose, sublingualt maks 4 ganger daglig). Må holdes under tungen til helt oppløst. Øke dosen ved effekt

 

Stor fare for tilvenning for de 2 sistnevnte preparater.

 

  1. WHO smertetrapp

 

    Ikke opiat «svake opiat» opiat sc/iv pumper ev blokkade,

 

    Ikkeopiater til hvert trinn: (Vurder:Paracetamol, NSAIDS, Sarotex®, Lyrica®,

    Cymbalta® etc)

 

 

    Store individuelle dosebehov. Det finnes ikke «evidence based» standard for titering

    av dose.   

    Ved raskt økende medikamentbehov vurder å rotere til annet opiat (tachyfylaksi).

 

Ad sterke opiater:

 

Morfin absorberes dårlig fra tarm og first pass i lever slik at < 20 % når sirkulasjonen.

 

10 % har ikke smertelindrende effekt av Morfin.

 

Oxycondon er forskjellig og passerer lever i større grad.

 

Morfin til Oxycondon i.v 1:1

Morfin til Oxycondon p.o. 2:1

 

 

 

 

 

Hjelp for dosering:

 

Morfin iv      Morfin pr os    Fentanyl plaster

20mg             60mg            25µg/t

40mg           120mg            50µg/t

60mg           180mg            75µg/t

80mg           240mg           100µg/t

 

Fentanyl plaster hvert 3 døgn er et godt alternativ, spesielt hvis det er gastrointestinal- problematikk

Særlig ved bruk av fentanylplaster er doseøkning vanlig uten at det er progresjon av sykom, men tachfylaksiutvikling sannsynlig. Rotasjon av smertestillende nødvendig.

 

Metadon® MPT(mobilt palliativt team) kontaktes.

 

Husk laxantia!

 

Steroider

Brukes som sekundæranalgetika. Vurderes  til reduksjon av tumorødem, infiltrasjon i nerver, innvekst i organkapsler - levermetastaser.

Er også sentralstimulerende og kvalmestillende.

 

 

Dexametason® start 4mg x 4,nedtrapping

Medrol® 16mg = 4 mg Dexametason ®  

 

 

Ved spesielle smertetilstander:

         Beinmetastaser

         Ryggmargsaffeksjoner

         Hjernemetastaser

 

Vurder:

         Strålebehandling,

         Nevrokirurgi

         Steroider

 

Smerter pga. ileus i terminalfasen eller ikke operabel:

Ventrikkelsonde evt. PEG

Butylscopalamin (Buscopan®) blandes med Morfin og ev Sandostatin® ( ileuspumpe)

 

Angst og uro i terminalfasen:

Midazolam® iv

 

Se også prosedyren: Palliativ cancerbehandling

 

 

 

Mobilt palliativt team (MPT)

 

Kontaktes/ henvisning/tilsynsforespørsel både til polikliniske og inneliggende pasienter

ved behov.

1. Pasientforløp i palliasjon